صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیپلومات‌های آمریکایی: افغانستان را از دست ندهید

-

دیپلومات‌های آمریکایی: افغانستان را از دست ندهید

شماری از دیپلوماتهای ارشد آمریکایی خطاب به جوبایدن، رییس جمهوری آمریکا گفتهاند که برای نجات افغانستان هنوز دیر نشده است. این دیپلوماتها که در بیشتر سالهای گذشته در افغانستان خدمت کرده میگویند که رفتار اخیر طالبان، تردیدها در بارهی تصمیم جو بایدن به خروج عجولانهی نیروهای آمریکایی از افغانستان را افزایش داده است.
به گفتهی این دیپلوماتها طالبان حملات وسیعی را به راه انداخته، به گفتگوهای صلح پشت کرده، زنان را تهدید و زندانیان و غیرنظامیان را اعدام میکنند. نویسندگان این مطلب گفتهاند در حالی که مشخص نیست که مقاومت افغانها در برابر طالبان شکست میخورد، اما وقوع فاجعه محتمل است: "تنها گذاشتن مردمان شجاعی که تلاش دارند جلوی طالبان را بگیرند، میتواند میلیونها افغان را در معرض سرکوب این گروه قرار دهد."
این دیپلوماتها از اداره بایدن خواستهاند حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص قوای هوایی این کشور را دوبرابر کند و به تعهداتی که در زمینه کمکهای اقتصادی، حقوق بشر و حمایت دیپلوماتیک از افغانستان داده پابند بماند. "با مشارکت محدود، رویکردی که آمریکا فعلا در عراق در پیش گرفته، برای جلوگیری از فروپاشی -افغانستان- و هرج و مرج در منطقه خیلی دیر نیست. اما این اقدام و جلب حمایت بینالمللی از آن باید سریع و قاطعانه باشد."
توازن قدرت
نویسندگان این مطلب در شورای اتلانتیک در ادامه گفتهاند که عدم تمایل طالبان به مذاکرات صلح نشان داده که این گروه بدنبال پیروزی مطلق است: "شرایطی که این گروه دنبال میکند - کنترل دستگاه پولیس، اردو، امنیت ملی و صلاحیت تغییر و تبدیل رییس دولت و دیگر مقامهای ارشد- به معنی درخواست تسلیمی حکومت است."
با اشاره به بازگشت زندانیان طالبان به میدانهای جنگ، ادامه روابط این گروه با القاعده،  بدرفتاری با زنان و دختران و محاکمه صحرایی افرادی که این گروه دشمن تلقی میکند و نادیده گرفتن روند صلح دوحه، این دیپلوماتها میگویند که طالبان بدنبال تشکیل امارت اسلامی در افغانستاناند. "اما خیزشهای مردمی و اعتراضات اخیر نشان داد که بخش بزرگ از مردم افغانستان مخالف بازگشت طالبان اند. با اینحال، طالبان برای رویارویی با مقاومت مردمی از ترکیب از قوه قهریه و پیشنهاد مقام به معاملهگران قدرت استفاده میکند."
چرا حمایت هوایی مهم است
حمایت هوایی در همان حال که به نیروهای امنیتی افغان در میدان جنگ روحیه میدهد، برای حکومت افغانستان زمان میخرد تا خود را سر و سامان دهد و برای ایالات متحده و شرکایش این امکان را میدهد مانع نابود شدن دستآوردهای بیست ساله در افغانستان شوند. " از همین روست که اداره بایدن باید در باره پایان ماموریت حمایت هوایی از نیروی هوایی افغانستان در ۳۱ اگست تجدید نظر کند."
این دیپلوماتها دولت آمریکا را بابت ضعف نیروی هوایی افغانستان مقصر شمرده و خواهان تقویت این نیروها شدهاند. "اقدامات فوری پیشرو باید شامل آموزش و حفظ مراقبت برای ادامه عملیات هوایی نیروی افغان باشد. برنامهها و جدول زمانی هم باید واقعبینانه و با مشارکت ناتو و دیگر متحدین آمریکا باشد." نویسندگان این مقاله از ناتو نیز خواسته حمایت خود از نیروی هوایی افغانستان را از سر گیرد.
این گروه از چهرههای سیاسی آمریکایی با تاکید بر ادامه حملات هوایی به عنوان یک تاکتیک مینویسند که حمایت از گفتگوهای صلح تا مادامی که طالبان بر طبل جنگ و وادار سازی حکومت به تسلیمی میکوبد، منطق ندارد. به اساس این گزارش، رویکرد آمریکا باید مانع فروپاشی و شکست دولت افغانستان شود و در همانحال زمینه گفتگوهای جدی صلح را فراهم کند."برای آمریکاییها پشت کردن به مردمی که برای ارزشهای حقوق بشری، آزادی و لیبرالیزم سیاسی میجنگند و ایالات متحده بیست سال برای آن تبلیغ کرده، دلیلی وجود ندارد."
جلب حمایت بینالمللی
دیپلوماتهای پیشین آمریکایی گفتهاند مهم نیست که صلح چه اندازه  دور از دسترس به نظر میرسد، بایدن برای سر و سامان دادن به دیپلوماسی آمریکا، باید نماینده جدیدی را برای افغانستان و منطقه معرفی کند. به گفته این دیپلوماتها این نماینده باید حمایت سازمان ملل و صلاحیت رهبری گفتگوها و تمایل قوی به ثبات در افغانستان را داشته باشد. "ایالات متحده در روند صلح بیشتر به نقش حمایتی نیاز دارد تا مشارکت در آن. علاوه بر آن، باید از شرکای کلیدی مثل چین، روسیه، اتحادیه اروپا، بریتانیا، عربستان سعودی، هند و پاکستان تضمین گرفته شود تا از حکومتی که با زور روی کار بیاید حمایت نکنند."
این دیپلوماتها در شورای اتلانتیک ضمن استقبال از نشست فوقالعاده اخیر شورای امنیت سازمان ملل در باره، از این شورا خواسته تا فورا محدودیتهای جدیدی را بر طالبان، از جمله ممنوعیت سفر اعضای این گروه وضع کند، مگر اینکه این گروه برای صلح گامهای جدی را بردارد. نویسندگان این مقاله همچنان به اثرات دراز مدت سیاست جدید آمریکا در افغانستان پرداخته و گفتهاند که سقوط حکومت افغانستان کل منطقه جنوب آسیا را بیثبات خواهد کرد. "فراتر از آن، خروج شرمآور آمریکا از افغانستان پیام وحشتناک به دیگر کشورهای رقیب مثل چین میفرستد که اگر ضمانتهای امنیتی ایالات متحده اعتبار ندارد، پس چرا با چین معامله نمیکنید؟"
در پایان دیپلوماتهای آمریکایی مینویسند: "هرچند دیر شده، اما ایالات متحده میتواند و باید با حمایت هوایی و دفاعی همراه با دیلپوماسی قوی وارد عمل شود. آینده افغانستان و همچنین اعتبار بینالمللی واشنگتن در خطر است."
پیش از این نیز برخی سناتوران و سیاستمداران امریکا، خروج نیروهای این کشور از افغانستان را یک اشتباه خوانده بود. از جمله میچ مک کانل سناتور جمهوریخواه ایالت کنتاکی و رهبر اقلیت سنای ایالات متحده، خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان را «اشتباه» خواند. «به گمانم باید به شما یادآوری کنم که ما در درجه اول برای چه به افغانستان رفتیم. من فکر میکنم احتمال اینکه طالبان دوباره کنترل کشور را بدست بگیرند، شاید از اواخر همین امسال، زیاد باشد.»
مک کانل استدلال کرد که حضور آمریکا در افغانستان را نباید به «جنگ بیپایان» تعبیر کرد، زیرا در سالهای اخیر ایالات متحده در آنجا بیش از آنکه مشغول عملیات جنگی باشد، مشغول اقدامات ضد تروریستی بوده است.
به گفته وی: «ما حدود دوهزار و پانصد تا سههزار نیرو در افغانستان برای مبارزه با تروریسم و آموزش مداوم ارتش افغانستان مستقر کردهایم. اگر حافظهام یاری کند، طی یک سال گذشته ما حتی یک پرسنل نظامی آمریكایی را هم در جنگ از دست ندادهایم، لذا اینطور نیست كه ما در افغانستان مدام درگیر جنگ باشیم.»
مک کانل سخنان خود خطاب به خبرنگاران را اینطور خاتمه داد: «من نگران آینده زنان و دختران افغان هستم. ما باز در همان وضعیتی قرار خواهیم گرفت که قبلا در آن بودیم. حضور ما در افغانستان از سر لطف به آنها نیست، بلکه به نفع خود ماست. به نظر من رئیس جمهور اشتباه کرد.»
نوت: شورای آتلانتیک یک اندیشکده آمریکایی در حوزه روابط بینالملل است. این شورا در سال ۱۹۶۱ تشکیل شد و برای رهبران بینالمللی سیاسی، تجاری و فکری مشوره ارائه میدهد.

دیدگاه شما