صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امکان وضرورت انتخابات الکترونیکی در افغانستان

-

امکان وضرورت انتخابات الکترونیکی در افغانستان

سهولت و سرعت در کار، امری است که بشر زحمت کش، پیوسته در جستجوی آن بوده است. تنها، تکنولوژی با رشد علوم تجربی، بشر را در این امر مدد رسانیده است. بدین سبب است که علوم تجربی به آسودگی زندگی انسان را در نوردیده است و ساحت ذهن او را به آسانی تصرف کرده است. از این روست که تکنولوژی و علوم تجربی یک امر پیشرو است و سایر علوم و نورم های زندگی ناگزیر است خودش را با فناوری روز، همسان سازی کند.

از دیگر جانب، سهولت و سرعت، پیوسته یک فرایند پیچیده را ساده سازی می کند و میزان شفافیت را افزایش می دهد. واقعیت می رساند، هرگاه که یک امر ساده وارد فرایند پیچیده می گردد، زمینه فساد فراهم می شود. فساد اداری تاکنون در ادارات افغانستان، از مسیر پیچیده سازی و تأخیر در حل مسایل، رشد و نمو یافته است. پرونده ها هرچند که پیچیده و قطور گردد، در لایه های آن، فساد جابجا می گردد و در این فضای مبهم، شفافیت رخت بر می بندد.
فرایند انتخابات در افغانستان، نیز بیش از اندازه پیچیده و طویل المدت بوده است. بدینسان است که فساد انتخاباتی در افغانستان، در مراحل پس از رأی گیری، فزون تر از روز رأی گیری بوده است.

سلامت انتخابات به صورت کلی به سه امر مهم وابسته است؛ فرهنگ عمومی، مدیریت درست و استفاده از ابزار های روز، سه اصل اساسی در فرایند سالم یک انتخابات است. افغانستان اما تا کنون در تمام انتخابات سپری شده از تمام این سه ناحیه آسیب پذیر بوده است. فرهنگ عمومی افغانستان مانند سایر کشورهای پساجنگ تا هنوز به رویه های دموکراتیک خو نگرفته است. طرفداران هر تیم می کوشند به هرنحوی که شده است برای پیروزی فرد مورد نظر تلاش نمایند. مدیران پروسه انتخابات نیز از میان همین مردم و با خصلت های فرهنگی همین جامعه رشده کرده اند. . استفاده از ابزار های مدرن انتخاباتی می توانند به صورت نسبی، کاستی های این دو عنصر اساسی را کنترل کند.

بی تردید، افغانستان در دو بخش رشد فرهنگ عمومی و تربیت کادر های مسلکی و متعهد راه های درازی را در پیش دارد، ولی در استفاده از ابزار های روز برای فرایند انتخابات می تواند وارد کاروان کشور های دموکراتیک گردد و از تجربیات آنان بهره ببرد.

دقیقا به همین رویکرد است که دولت افغانستان برای استفاده از تکنولوژی انتخاباتی در انتخابات پیش رو انگیزه پیداکرده است. سران دولت افغانستان در همین مورد، چندی پیش نشستی را در ارگ دایرکردند و رییس جمهور برای انتخابات الکترونیک در افغانستان علاقه مندی نشان داد و همکاران انتخاباتی بین المللی افغانستان به شمول نهاد های نظارت کننده انتخاباتی در افغانستان نیز بر سیستم رأی گیری الکترونیک تأکید دارند.

بر همین رویکرد، معاون دوم رییس جمهور نیز دیروز در دیدار با پرنیلا کاردل، معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد گفته است که دولت افغانستان بر استفاده از ماشین های بایومتریک و تکنالوژی جدید در انتخابات آینده افغانستان تاکید دارد.

سرور دانش، معاون رییس جمهور استفاده از تکنالوژی در پروسه انتخابات را دارای مزیت هایی چون تأمین شفافیت و اعتماد مردم، سرعت و جلوگیری از ضیاع وقت و همچنین هزینه کمتر می داند .

به گفته معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد درافغانستان،همکاران بین المللی افغانستان در استفاده از تکنالوژی در پروسه انتخابات نیز توافق نظر دارند. زیرا آنچه که برای همکاران بین المللی افغانستان از جمله سازمان ملل متحد اهمیت دارد این است که  با توجه به معضل انتخابات گذشته افغانستان، این بار برای انتخابات پیش رو از روشی کار گرفته شود که شفافیت و سلامت انتخات را تضمین نماید.

سیستم رأی دهی الکترونیک با قانون انتخابات افغانستان نیز نمی تواند مغایرت داشته باشد. زیرا براساس قوانین افغانستان، شیوه های مختلفی تدارکاتی می تواند در انتخابات استفاده شود.

افغانستان برای اجرای شدن انتخابات الکترونیک نیازمند همکاری کشورهای کمک کننده و نیز تجربیات این کشور ها در استفاده از تکنولوژی انتخاباتی می باشد.

رأی گیری الکترونیک در کشورهای که از این سیستم استفاده می کنند، معمولا به صورت روش کامپیوتری یا انترنتی صورت می گیرد. در روش کامپیوتری به جای صندوق و برگه های رأی دهی، در مراکز انتخاباتی کامپیوتر های مصئون تدارک دیده می شوند و رأی دهندگان نیز مجبور اند که در مراکز رأی دهی حضور فیزیکی داشته باشند. دستگاه های متصل به کامپیوتر در مراکز رأی گیری نیز شبیه دستگاه خود پرداز بانک می باشند که در روی آن نام های کاندیداتور ها نوشته شده و فرد رأی دهنده پس از طی مراحل اولیه و ثبت اسناد، گزینه فرد مورد نظر را فشار می دهد و داده در نرم افزار انتخاباتی کامپیوتر ثبت می گردد.

در روش انترنتی، پهنایی حوزه رأی دهی در سطح جهان گسترده است. فرد رأی دهنده در هر کشوری که باشد بدون حضور به مرکز رأی دهی می تواند، از طریق انترنت وارد نرم افزار انتخاباتی شود و پس از طی مراحل، به فرد مورد نظر رأی بدهد. برای جلوگیری از تکرار رأی، فرد واجد شرایط باید قبلا به صورت قانونی شماره رأی دهی دریافت کرده باشد. این شماره نقش پسورد ورودی را داراست و فقط یک بار امکان استفاده شدن را دارد. در آمریکا فعلا رأی دهی به صورت تمام الکترونیک و با روش انترنتی صورت می گیرد.
استفاده از روش الکترونیک در انتخابات به صورت تمام یا نیمه الکترونیک مزایایی دارد که تجربه کشورهای استفاده کننده آن را ثابت کرده است و مقامات دولت افغانستان بدان تأکید دارند.

در کنار تمام مزایایی رأی دهی الکترونیک، کاهش هزینه انتخاباتی برای انتخابات سال های آینده افغانستان مهمترین امتیاز برای افغانستان است. هزینه انتخابات آن هم در انتخابات ریاست جمهوری با سیستم رأی اکثریتی اگر به دور دوم کشیده شود، برای کشور نهایت هزینه گزاف تحمیل می کند. این مسأله زمانی نهایت سنگین می گردد که در انتخابات بعدی، کشور های کمک کننده در هزینه انتخابات با افغانستان همکاری نکنند. بنا براین هم اکنون بهتر است که از انگیزه های احتمالی این کشور ها در راه اندازی انتخابات الکترونیک استفاده گردد تا در انتخابات بعدی، هزینه انتخابات صرفه جویی گردد.

امتیاز کوتاه مدت رأی گیری الکترونیک همان هیجان زودگذر ورود هر نوع ابزار جدید الکترونیک در فضای زندگی جامعه است. این هیجان و روش جدید، می تواند باعث حضور گسترده و هیجان انتخاباتی در انتخابات سال پیش رو گردد.

از دیگر جانب دستیابی به نتایج سریع آرای انتخابات، زمینه دستبرد و تقلب را نسبت به انتقال صندوق رأی به صورت سنتی، کمتر می سازد.
در کنار این مزایا، عدم دسترسی به امکانات گسترده تجهیزات رأی گیری الکترونیک، میزان حفظ امنیت نرم افزار انتخابات از دستبرد هکر ها و نیز عدم امکان دسترسی به برگه رأی دهی و بازشماری فیزیکی آراء در صورت اعتراض طرف های انتخاباتی، از جمله آسیب های سیستم رأی دهی الکترونیک هستند که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.

دیدگاه شما