صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک کمربند یک راه؛ توسعه دهنده همکاری‌های بـرد-بـرد برای چین و افغانستان

-

یک کمربند یک راه؛  توسعه دهنده همکاری‌های بـرد-بـرد  برای چین و افغانستان

قرار است شهر بجينگ چين ميزبان نشست دوروزه انجمن بينالمللي يک کمربند يک راه (BRF ) از تاريخ 14 تا 15 مي 2017 باشد. هدف از برگزاري نشست  بحث و بررسي مشکلات اقتصاد جهاني و منطقوي، در يافتن راهحلها و تشويق کشورهاي جهان و منطقه در راستاي سهم گرفتن در «طرح ابتکاري» و تأمين بهتر منافع مردم  است.
اين ابتکار مهم توسط شي جي پينگ، رييس جمهور چين در سال 2013 باهدف توسعه همکاريهاي بينالمللي جهت رشد و انکشاف مشترک کشورهاي اشتراک کننده و بهرهگيري از امتياز پلانهاي استراتژيک از طريق همکاريهاي بينالمللي، به راه انداخته شده بود. طي سه سال گذشته يا بيشتر از آن، فعاليتهاي اين «طرح ابتکاري» متمرکز به ساختسازها و اعمار زيربناها بوده است که معمولاً مورد استقبال کشورهاي عضو از جمله افغانستان قرار گرفته است. طرح يک کمربند يک راه درکنار جاده ابرايشم چشمانداز توسعه کشور و منطقه را ميسر نموده و باعث افزايش تقاضاي سرمايهگذاري داخلي و خارجي، ايجاد فرصتهاي شغلي و کاهش فقر در افغانستان و به تبع آن زمينه رشد منطقهاي را فراهم مي‌‌نمايد.  
در حال حاضر از ميان بيشتر از 100 کشور و سازمانهاي بينالمللي که به اين «طرح ابتکاري» پيوسته است.  چين با بيشتر از 40 نهاد تفاهمنامههاي همکاري امضا نموده است. افغانستان به عنوان مرکز اتصال جنوب و غرب آسيا از مهم ترين مزيت جغرافيايي برخوردار بوده، داراي پتانسيلهاي برزگ انکشافي ميباشد. افغانستان نه تنها يک همسايه سنتي چين، بلکه يک شريک مهم وهمراه استراتژيک  «طرح ابتکاري» ميباشد که تا به حال هردوکشور  چين و افغانستان نتايج ذيل را بدست آورده اند:
نخست: هماهنگي سياسي
چين مايل است در مورد ساختن  استراتژي و پاليسيهاي رشد و انکشاف اقتصادي، با افغانستان همکاري نموده و با حمايت از استراتژي انکشاف ملي افغانستان زمينه سهم گيري فعال اين کشور را در همکاريهاي منطقهاي فراهم نمايد که در اين راستا تفاهمنامه اعمار مشترک کمر بند اقتصادي قرن 21  يا احياء جاده ابريشم ميان چين و افغانستان به امضاء رسيده است. از سال گذشته بدينسوء هيأتهاي بيشتر از 20 نفر در سطح وزراي دو کشور باهم ديدار نموده و مذاکرات در سطح پاليسي‌‌سازان (سياست گذاران) هر دو کشور صورت گرفته است.
دوم: اتصال امکانات
دوکشور تفاهمنامه همکاريهاي مخابراتي و فناوري اطلاعات را که يکي از اولويتهاي پروژه فايبرنوري از مرز چين به افغانستان ميباشد، امضا نمودهاند. چين مايل است که افغانستان را در بخش تهيه و تدوين پلان انکشافي زيرساختها،تأمين ارتباطات افغانستان با کشورهاي منطقه ،کمک نموده و پروژه اعمار راه آهن چين-قرقيزستان-تاجکستان-افغانستان-ايران را اعمار نمايد. چين از افغانستان جهت توسعه و انکشاف ارتباطات زيربنايي با همسگايکانش در جنوب، مرکز و غرب آسيا، حمايت مينمايد.
سوم: پروازهاي مستقيم از کابل به اورمچي از سرگرفته شده است
براي نخستين بار اولين قطاري جهت انتقال کالاهاي تجارتي چين و افغانستان آغاز بکار کرده است. چين تمام مراحل وارد نمودن زعفران از افغانستان را تکميل نموده و گفتگوها روي واردات انار و ميوه خشک و سنگ مرمر افغانستان به چين در جريان است. در سال گذشته، حجم تجارت دو جانبه ما نزديک به 1.1 ميليارد دالر رسيده بود. چين سومين شريک تجاري و برزگترين کشور منبع براي سرمايه گذاري در افغانستان است. طي سالهاي اخير، سرمايهگذاري شرکتهاي با اعتبار چينايي در افغانستان افزايش يافته، که به رشد اقتصاد ملي و محلي کمک نموده است.
چهارم: تنظيم روابط مالي
بانک سرمايهگذاري براي توسعه زيرساختها در ماه 2017 عضويت افغانستان را در اين بانک تأييد نمود. چين علاقمند است تا در استفاده از اين فرصت جهت تقويت همکاريهاي دوجانبه و چند جانبه مالي، افغانستان را کمک و همراهي کند. تمويل و اعمار راه ابريشم  با حمايت مالي بانک توسعه زيربنايي سازمان همکاريهاي شانگهاي، بنيهمالي و اقتصاد افغانستان را تقويت نموده و همچنين ميتواند درآينده زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي اين کشور را فراهمسازد. 
پنجم: تمهيد زمينههاي همکاري بيشتر دو ملت.
چين و افغانستان در جهت گسترش همکاريهاي دوجانبه در عرصههايي چون؛ کنگره، فرهنگ، آموزش، اتاقهاي فکر، رسانهها و... ميان مردم افغانستان به طور دوامدار و دوجانبه به مبادله افکار پرداخته و نظريات خود را باهمديگر شريک ساخته اند. در سالهاي اخير روابط دوستانه ميان مردمان دو کشور عميق تر گرديده است. دولت چين از سال 2016 بدينسو مؤفق به دعوت بيش از 50 هيأت افغاني به سطوح مختلف مبني به ديدار از اين کشور گرديده است. در حال حاضر، چين تقربياً تعداد 1000 افغان را آموزشها تخصصي و حرفهاي ميدهد و سالانه به تعداد 150 بورسيه تحصيلي براي محصلين افغان فراهم ميکند، که اين نوع کمکها درک متقابل و اعتماد ميان دو کشور را تقويت نموده است.
از بدو راهاندازي «طرح ابتکاري» يعني از سه سال قبل، نشست انجمن بينالمللي يک کمر بند يک راه بزرگترين نشستي است که در سطح عاليترين نهادهاي هردو کشور برگزارگرديده، و تمرکز آن، نمايش مهمترين دستآوردهاي زود هنگام، برنامههاي توسعه و انکشاف، بازنگري پلان و پاليسيهاي آينده، ايجاد اجماع جهت همکاريهاي بيشتر، گفتگو در مورد اقدامات اساسي جهت بدست آوردن نتايج همکاريهاي برد-برد، خواهد بود.  قابل يادآوري است که يک هيأت عالي رتبه از افغانستان نيز در اين نشست، جهت مذاکره در مورد چگونگي  جلب و حضور نمايندگان ساير کشورها در راستاي تحکيم اعمار مشترک پروژه ابتکاري، اشتراک ميورزد. اين نشست به لحاظ ايجاد طرح مشترک براي چين و افغانستان حياتي بوده و فوقالعاده با اهميت است.
ما اميدوارم که افغانستان بتواند نقش مهمي، را به عنوان يک مرکز مهم و نقطه اتصال بازي نموده و به محور همکاريهاي منطقهاي تبديل گردد، که به تبع آن سهمگيري مشترک در ايجاد و اعمار اين طرح ابتکاري باعث تحکيم روابط دوجانبه خواهد گرديد.

دیدگاه شما