صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چرا نمایندگان مجلس به تنهانامزد وزیرزن رای ندادند؟

-

چرا نمایندگان مجلس به تنهانامزد وزیرزن رای ندادند؟

نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم تنها خانمی بود که در جمع 12 نامزد وزیر پیشنهادی از سوی حکومت به پارلمان کشور معرفی شده بود. نمایندگان پارلمان روز دوشنبه 13 قوس، برای تایید یا رد صلاحیت وزیران معرفی شده صندوق گذاشتند. اما از جمله 12 نامزد وزیر تنها نرگس نهان، رای تاییدی مجلس نمایندگان را به دست نیاورد.
نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم، با 107 رای تایید، 93 رای مخالف، 15 رای سفید و 8 رای باطل مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت.
تایید نشدن نرگس نهان به عنوان وزیر، واکنشهای جدی را در پی داشت. این واکنشها به خصوص در رسانه های همگانی و شبکههای اجتماعی فیسبوک و تویتر به شگل گسترده با دلایل مختلف نشر شد و همچنین، فعالان جامعه مدنی، نهادهای مدافع حقوق زنان در پیوند به این موضوع از نمایندگان به شدت انتقاد کردند.
در این گزارش به برخی از دلایل و انتقادهای جدی رد صلاحیت نرگس نهان از سوی نمایندگان مجلس پرداخته شده و نظر برخی از مقامها، نمایندگان پارلمان و فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان بازتاب یافته است.
کنار نیامدن با اعضای پارلمان
یکی از دلایل رد نرگس نهان از سوی نمایندگان مجلس، کنار نیامدن اعضای پارلمان با نرگس نهان عنوان شده است. یک مقام حکومتی که نخواست نامی از او گرفته شود به روزنامه «افغانستانما» گفت: «اکثر اعضای پارلمان در استخراج غیر قانونی معادن در نقاط مختلف کشور دست دارند. در طی دوران سرپرستی خانم نهان پیش از رای گیری، مراجعات مکرر از سوی تعدادی از اعضای پارلمان به ایشان وجود داشته که به نحوی خواستار معامله بر سر استخراج معادن بودهاند.»
به گفته این مقام حکومتی، خانم نهان به هر دلیلی نتوانسته است که رضایت آنان را جلب کند. به همین خاطر از مجلس رای نیاورده است.
این در حالی است که یک نماینده مجلس میگوید که نرگس نهان به دلیل نداشتن توانایی در عرصه معادن و پترولیم رای نیاورده است. قربان کوهستانی یک عضو مجلس نمایندگان به روزنامه «افغانستانما» گفت که کار وزارت معدن سخت است و این وزارت فردی را میخواهد که تخصص داشته باشد. اما این نماینده مجلس میگوید که ممکن زدوبندها نیز در رای نیاوردن نرگس نهان دخیل باشد.
در همین حال برخی از نمایندگان پارلمان از بیتوجهی اعضای مجلس در زمان ارایه برنامه نامزد وزیران انتقاد کرده و آن را مشکل بزرگ دانستهاند. به باور آنان اکثر اعضای نمایندگان، در زمان ارایه برنامه نامزد وزیران مصروف گفتگوی فردی اند و به آن اهمیت نمیدهند. آنان میگویند که در مجلس نمایندگان سلیقههای شخصی و سازگاریها، جای برنامههای محوری را گرفته است.
کپماین زن علیه زن یا حسادت زنانه
یکی دیگر از انتقادهای جدی، کمپاین نمایندگان زن در پارلمان علیه نرگس نهان است. یکی از نمایندگان مجلس در صفحه فیسبوکش از کمپاین نمایندگان زن علیه نرگس نهان در پارلمان پرده برداشته و گفته است دلیل رای نیاوردن نرگس نهان «زن ستیزی خود زنان» است.
عبدالرئوف انعامی یکی از اعضای پارلمان گفته است: «چند خانم وکیل میز به میز وکیلها گشت میزدند و علیه نرگس نهان نامزد وزیر معادن و پترولیم کمپاین میکردند. حال که این خانم رای نیاورده، قضاوت در بیرون به گونه دیگر است.»
به گفته او، درست است که عدهای از مردها در مجلس نمایندگان زن ستیز اند؛ اما «زنها بیشتر زن ستیز اند». این نماینده مجلس با انتقاد از کمپاین زن علیه زن، گفته است که در هر جایی که خانمی مورد ظلم قرار میگیرد، دست یک خانم دیگر حتما دخیل است. 
در همین حال، برخی از فعالان حقوق زنان عدم فعالیت و هماهنگی نمایندگان زن را دلیلی بر رای نیاورند نرگس نهان میدانند. عارفه پیکار یکی از فعالان زن به روزنامه «افغانستانما» گفت که نمایندگان زن در پارلمان برای رای آوردن نامزد وزیران مرد تلاش به خرج دادند؛ اما در جلب توجه رای مردان به یک زن، ناموفق عمل کردند.
او افزود: «خوب تاجایی که من شنیدم، زنان پارلمان علیه او کمپاین منفی میکردند و حتا این زنان نتوانستند یک وکیل مرد را با خود هماهنگ بسازند.»
به باور او، رای نیاوردن تنها نامزد وزیر زن، نشان دهنده برخورد تبعیض آمیز اعضای پارلمان در برابر زن است و همچنین زنان در پارلمان با هم هماهنگی و همصدایی ندارند.
دیوار مردسالاری پارلمان
از انتقادهای دیگر، تبعیض جنستی در برابر زنان عنوان شده است. رئیس جامعه مدنی میگوید که به این تحلیل که زنان پارلمان به خانم نهان رای ندادند، باورمند نیست؛ چون حتا اگر زنان پارلمان رقابت هم داشته باشند، منطق این بازی را توجیه کرده نمیتواند.
عزیز رفیعی با بررسی این موضوع میگوید که در هر وضعیتی نباید گناه را بدوش زنان انداخت؛ چون 65 رای مربوط زنان میشود؛ اما 190 رای مردان تعیین کننده است و این میتواند تعادل بازی را بهم زند.» او باورمند است که نمایندگان پارلمان بهخصوص «حلقههای مافیایی و زن ستیز پارلمان» از زنان بادرایت و کاردان میهراسند و این هراست در گذشته نیز در برابر کاندیداهای وزارتها و ستره محکمه تکرار شده است.
او گفته است که در پارلمان ذهنیت مردسالارانه هنوز حاکم است و زنان در پارلمان نیز هنوز به شبکههای درون پارلمانی گره نخوردهاند.
در همین حال، تعداد زیادی از فعالان مدنی در واکنش به رای نیاوردن نرگس نهان، گفته اند که فکر تبعیض جنسیتی در پارلمان مردسالار افغانستان هنوز زنده است.
نرگس نهان سرپرست باقی بماند
همچنین فعالان حقوق زنان از رد صلاحیت شدن نرگس نهان از سوی نمایندگان ابراز تأسف میکنند. آنان میگویند که بر خلاف انتظارها، نرگس نهان رای نیاورده است.
شبکه سراسری زنان افغان در این پیوند با صادر کردن اعلامیهای از حکومت خواستهاند که نرگس نهان به عنوان سرپرست به کارش در وزارت معادن ادامه دهد.  به گفته آنان نرگس نهان در دوران 8 ماه سرپرستیاش در وزارت معادن و پترولیم، کارهای در خور ستایش را انجام داده و در مقابل فساد «نه» گفته است.
به باور شبکه سراسری زنان افغان، نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم، از سوی نمایندگان مردم مورد تبعیض قرار گرفته و قربانی برخورد زن ستیزانه تعدادی از نمایندگان پارلمان شده است.
این در حالی است که تعدادی از فعالان حقوق زنان در دیدار با رئیس اجرائیه کشور خواستار پایان یافتن برخورد تبعیض آمیز جنسیتی شدهاند. در این دیدار رئیس اجرائیه کشور گفته است که برای افزایش حضور زنان در ردههای تصمیم گیری «محکم» ایستاده است.

دیدگاه شما