صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مزایای بیمه وسایط نقلیه ترانسپورتی (قسمت دوم)

-

مزایای بیمه وسایط نقلیه ترانسپورتی   (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله موضوع مزایای بیمه وسایط نقلیه ترانسپورتی مورد بحث قرارگرفت که با وارد شدن در مبحث مزایایی بیمه برای راننده و شرکت حمل نقل ،مزایایی بیمه برای مسافر و مزایایی آن برای بازماندگان حادثه دیده منتهی شد.در بخش دوم مقاله به مزایایی بیمه برای وسایط نقلیه ترانسپورتی پرداخته می شود.
1- استفاده از بیمه منحیث وسیله بازدارنده از حوادث ترافیکی.
گاهی وجود بیمه برای یک واسطه نقلیه ، این ابهام را به وجود می آورد که، دارندگان بیمه حوادث در استفاده و هدایت وسایط نقلیه شان در مسیرهای که حرکت میکند ، نسبت به دیگران با بی احتیاطی بیشتری حرک میکند و همین بی احتیاطی و اطمینان از تادیه جبران خساره، زمینه آسیب رسانی به جامعه میشود.
در رابطه به این موضوع باید متذکر شد که وجود بیمه حوادث ترافیکی برای یک واسطه نقلیه بیشتر حالت بازدارندگی از حوادث ترافیکی را دربردارد تا اینکه نوع تشویق ضمنی برای ایجاد حادثه باشد. شرکتهای بیمه با طرزالعملهای کاری که دارد و قانون بیمه نیز به آنها اجازه داده است که در بیمه نمودن وسایط نقلیه از شیوههای بسیار محتاطانه کار بگیرد، به نحوی که نوع اعمال پیش گیرانه از حوادث ترافیکی را فراهم کند.
به عبارت دیگر، شرکتهای بیمه دقت و تحقیق کافی از چگونگی امور تخنیکی وسایط نقلیه، شرایط جسمی و روحی کارگزاران و چگونگی استفاده از وسایط نقلیه را به عمل می آورد. این نوع طرزالعمل شرکتهای بیمه به نوبه خود باعث بلند رفتن کیفیت وسایط نقلیه در امور تخنیکی، کارمندان خدماتی و تعریف خاص برای استفاده یک واسطه نقلیه می شود.
در صورتیکه کارمندان خدماتی وسایط نقلیه مانند رانندگان و خدمه پرواز استندر های تعیین شده  را رعایت نکند، وسایط نقلیه بیمه شده، بعد از حادثه قادر نمی شود که جبران خساره از طرف شرکت های بیمه دریافت نماید. بنابراین بیمه حوادث ترافیکی به نوبه خود سبب و تشویق کننده جلوگیری از حوادث می گردد.
نکته دیگر اینکه برای شرکتهای بیمه در ساحه بیمه نمودن وسایط نقلیه یک چالش میباشد،رفتار متقلبانه دارندگان بیمه حوادث می باشد. در موارد زیادی دیده شده است که مالکین وسایط نقلیه به منظور سوء استفاده از بیمه و بدست آوردن فایده متقلبانه دست به ایجاد حوادث متقلبانه و از قبل برنامه ریزی شده میزند.
هرچند که این نوع ایجاد حوادث معمولا از نوع ایجاد حوادث که سبب آسیب جسمانی به مسافر یا عابرین شود، کمتر به مشاهده رسیده است ولی حوادث از نوع آتش زدن واسطه نقلیه، تخریب واسطه در ایجاد تصادم با درختها،کوهها و یا پرتاب نمودن از درهها و نمونههای از این نوع زیاد دیده شده است که دارندگان بیمه حوادث مطالبه خساره از شرکت بیمه نموه است.
شرکتهای بیمه به منظور مقابله با حوادث خودساخته و یا حواث متقلبانه شگردها و پرسجرهای را مطابق با قانون بیمه معمولا ایجاد میکند که به سهولت و یا با بعضی تحقیقات علمی - تخنیکی و میدانی مشخص میشود که حادثه ای ایجاد شده از نوع غیر ارادی بوده یا اینکه قبلا طرح ریزی و عملی شده است.
هرگاه برای شرکتهای بیمه محرز شود که دارنده بیمه حوادث عمدا و به منظور سوء استفاده از سند بیمه نامه، حادثه متقلبانه ایجاد نموده است، در این صورت مطابق با تعهد که قبلا از بیمه شونده اخذ میکند، هیچ خساره ای را تادیه نمیکند. شرکتهای بیمه بطور حتم و مطابق باقانون مکلف به تادیه آن مقدار از خساره ای است که بطور غیر ارادی و یا خارج از کنترول راننده ایجاد شده است.
در بعضی موارد نیز این امکان وجود دارد که تحقیقات شرکت بیمه و یا گزارش پلیس ترافیک بیان کننده حوادثه از نوع ارادی و متقلبانه باشد، در این صورت دارنده بیمه و یا راننده میتواند با ارائه دلایل کافی و یا درخواست تحقیقات مجدد از ادارات قانونی و نهادهای بی طرف، غیر ارادی بودن حوادثه را به اثبات برساند. به هرحال به محض اثبات غیر ارادی بودن حادثه، دارنده بیمه نامه مستحق جبران خساره میگردد.
2- ایجاد اشتغال از مجرای بیمه وسایط نقلیه در کشور:
تشویق دارندگان وسایط نقلیه برای بیمه نمودن وسایط خود نه تنها سبب میشود که منازعههای حقوقی و چالشهای اجتماعی را کاهش بدهد، حتی باعث گردش اقتصاد کشور شده و زمینه هزاران شغل را فراهم میکند. شرکتهای بیمه تقریبا شبیه بانکهای که سپردههای مردم را نگهداری می نماید، عمل میکند. با این توضیح که حق البیمههای که شرکتهای بیمه جمع آوری میکند، در بخشهای تآسیسات عام المنفعه، خریداری جایدادها، سرمایهگزاری در کارخانه جات تولیدی و غیره به مصرف می رسد و از فایده که بدست می آورد، سایر مصارف ناشی از حوادث غیر مترقبه را تآدیه میکند.
امروزه بعضی شرکتهای بیمه در جهان، بزرگ ترین سرمایه داران و وام دهندگان میباشد. هرچند که دلیل سرمایه دار شدن این نوع شرکتها دلایل متعدد دارد ولی یکی از دلیل سرمایه دار شدن آنها وجود مراجعین زیاد به منظور بیمه نمودن وسایط نقلیه شان میباشد.
از طرف دیگر وسایط نقلیه با توجه به نوع آنها ( واسط نقلیه جاده ای، طیاره، کشتی و ترین ( قطار) و غیره ) و نوع استفاده حمل ونقل آنها، کاملا در شرایط بیمه و مقدار پول که برای شرکت بیمه تآدیه می کند،فرق دارند. با این توضیح که طیارات که برای حمل ونقل کالا و مسافر استفاده میشود، الزاما پول زیادی را برای شرکتهای بیمه برای بیمه حوادث تآدیه میکند و از طرف دیگر احتمال ایجاد حادثه نیز برای طیارات بسیار کم میباشد. در عوض وسایط نقلیه جاده ای در مقابل پول کمتر بیمه میشود که البته در این مقاله جای بحث انواع بیمه و مزایای اقتصادی بیمه و شرایط آن نمیباشد.
دلیل اینکه بیمه نمودن وسایط نقلیه در کشورهای توسعه یافته،مراحعین زیادی دارد نیز از لحاظ آسیب شناسی اجتماعی – اقتصادی دلایل متعدد دارد ولی دو دلیل مهمترین عامل تشویق کننده بیمه حوادث ترافیکی وسایط نقلیه برای دارندگان آنها شده است.
اول اینکه ازدیاد حوادث ترافیکی که باعث آسیبها اجتماعی متعدد مثل خساره مالی و جسمانی زیاد شده است ودولتها نیز به منظور مبارزه و رسیدگی به چنین حوادث ناچار به تآمین بودجه و مصارف شده است. دوم اینکه دولتها با تصویب قانون برای دارندگان وسایط نقلیه مکلفیت داده است که وسایط نقلیه شان را در مقابل حوادث خاص و تعریف شده بیمه نماید و بدون داشتن بیمه حوادث ترافیکی از نوع تعریف شده در قانون، اجازه استفاده از وسایط نقلیه را ندارد.
تمام این عوامل دست بدست هم داده است تا اینکه شرکتهای بیمه نیز برای ایجاد اشتغال و کمک به چرخش اقتصاد کشور سهم ارزنده و مهم خود را داشته باشد.
3- ارتباط ترانسپورتی با کشورهای جهان
در سالهای اخیر با ایجاد معاهدات، میثاقها و توافقنامههای چند جانبه بین المللی در امور ترانسپورتی، یکی از شرایط مهم این معاهدات وجود « بیمه » میباشد. به عبارت دیگر داشتن بیمه معتبر برای وسایط نقلیه به معنی اجازه عبور و ورود یک واسطه نقلیه یک کشور به کشورهای دیگر میباشد.
بنابراین ایجاد ارتباط ترانسپورتی با کشورهای جهان و تبادله کالا و تجارت بدون بیمه تقریبا امکان ندارد. هرگاه در رفتارهای متقابل یک کشور با کشور دیگر که وسایط نقلیه یک دیگر را ملزم به داشتن بیمه معتبر نمیسازد، بیشتر دلایل سیاسی و نفع اقتصادی کلان یک جانبه دارد. کشورهای صادر کننده کالا در مقابل کشورهای استفاده کننده کالا یا وارداتی معمولا از از نفع اقتصادی یک جانه استفاده فراوان می برد و در بعضی موارد، وجود بیمه وسایط نقلیه کشور وارد کننده کالا را جدی نمیگیرد و یا به عبارت دیگر استندردهای بین المللی در امر حمل و نقل را رعایت نمیکند.

دیدگاه شما