صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقش امنیت پایدار در توسعه افغانستان

-

نقش امنیت پایدار در توسعه افغانستان

امنیت و استمرار آن در طول تاریخ یکی از مهم ترین دغدغه در زندگی روزمره انسان ها و جوامع بشری بوده و است. و یکی از نعمتهای بزرگ و مهم در زندگی انسانها به شمار میآید. و از سوی هم اهمیت توسعه به قدری روشن است که تمام کشورها به خصوص کشورهای جهان سومی تلاش میکنند که زمینه توسعه را در کشورهای خود فراهم کنند. لذا بدون شک امنیت پایدار یکی از نخستین نیازهای جوامع بشری و پیش زمینه توسعه در کشورها محسوب میشود. بنابر این ملتها برای رسیدن به اهداف والا، توسعه و ترقی نیاز به امینت روحی و روانی دارند. در واقع، امنیت و ثبات مقدمه ای است برای داشتن جامعه سالم، مرفه، حکومت داری خوب، اقتصاد بهتر و توسعه پایدار، و هم چنان امنیت پایدار را میتوان یکی از عوامل و منابع توسعه و تعالی در جامعه قلمداد نمود. به عبارت دیگر توسعه دارای ابعاد بهم پیوسته سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. که در برسی عوامل موثر بر توسعه نقش عامل امنیت را نمیتوان نادیده گرفت. بنابر این مطالعات نشان میدهد که یکی از ویژگیهای جوامع مدرن و توسعه یافته داشتن امنیت پایدار و صلح پایدار است. و بر عکس تجارب نشان داده است در کشورهای که امنیت و صلح پایدار وجود ندارد. این کشورها جز کشورهای عقب مانده جهان سومی محسوب میشوند. که با مشکلات گوناگونی روبرو هستند. از جمله مشکلاتی مانند فقر، دیکتاتوری دولت ها. عدم مشروعیت نظام سیاسی، قوم گرایی، نقض حقوق بشر و امثال این ها، بناً توسعه و ترقی در همچو کشورهای نا امن به صورت آرمان دست نیافتنی باقی خواهد ماند.
با توجه به مفاهيم بيان شده فوق از امنيت و توسعه، مي توان نتيجه گرفت كه رابطه تنگاتنگي ميان اين دو مقوله وجود دارد زيرا تجارب بشري بويژه در عصر حاضر به خوبي اين واقعيت را به اثبات رسانده است كه هر تكاپوي مثبت اجتماعي وهر نوع رشد و توسعه در عرصههاي مختلف صرفاً در بستر آرام اجتماعي در کشورها پديد مي آيد، و در شرايط آشفتگي و  نا آرامي و نا امني، خصوصاً در شرايط استمرار تعارضات و وجود جنگها و درگيريها، زمينههاي رشد، توسعه و پيشرفت نابود گشته و يا حداقل كاهش مييابد. در واقع، جوامع كه نگران يك تهديد خارجي يا دچار آشوب داخلي و يا تحت سلطه دولت یا حکومت غیر مشروع باشد، اولويت را به جاي توليد، ثروت, رفاه عمومي و توسعه، به حفظ منافع گروهی، حزبی و شخصی خواهد داد. که این عوامل سبب میشود جامعه توسعه نیافته و عقب مانده باقی بماند. با توجه به رابطه دوسويه و عميق امنيت و توسعه، بدون وجود ثبات و امنيت در يك جامعه، تفكر توسعه محكوم به شكست و نابودي است.
از آنجایکه وضعیت بد امنیتی، جنگهای داخلی و جنگهای نیابتی قدرتهای بزرگ منطقه و جهان در افغانستان در طول تاریخ به خصوص در چهار دهه اخیر حاکم بوده است. که این جنگ و نا امنی ها فرصت اندیشیدن در مورد توسعه و تعالی را از ملت ما گرفته است. در واقع تمام زیربناهای اقتصادی کشور در جنگها از بین رفته، منابع انسانی به کشورهای دیگر پناهنده شده اند، که این میتواند ضربه محکم به توسعه و آبادانی یک کشور باشد. لذا در جوامع که امنیت و صلح پایدار وجود نداشته باشد با مشکلاتی مانند فرار سرمایه اجتماعی یا فرار مغزها، نبود سرمایه گزاری، فقر، نبود پروژههای انکشافی و اقتصاد شکست خورده مواجه خواهد بود. بناً این عوامل سبب شده است که افغانستان در زمره کشورهای توسعه نیافته همچنان باقی بماند. و شواهد تجربی روز افزون دال بر این است. در جوامع که امنیت پایدار وجود ندارد توسعه و ترقی هم وجود ندارد. به عبارت دیگر امنیت پایدار را می توان موتور محرک توسعه و پیشرفت در جامعه قلمداد نمود. و در نبود امنیت پایدار، تفکر توسعه در جامعه به خصوص در افغانستان شکل نخواهد گرفت. در نهایت با آنکه امنیت مقوله ای است که شهروندان و دولت به همراه یکدیگر در تأمین آن سهیم و شریک هستند. اما تأمین امنیت پایدار، نخستین و مهم ترین وظیفه دولتهای ملی و انتظار نخست شهروندان از دولتها است. و بدون شک استقرار امنیت پایدار در جامعه، زمینه تفکر در باره توسعه و ترقی را بیشتر از پیش برای شهروندان کشور فرهم میسازد. بناً مردم افغانستان در شرایط کنونی بیش از هرچیز دیگر به خاطر توسعه کشور شان نیاز به امنیت پایدار دارند.
در نتیجه تا زمانیکه امنیت پایدار در کشور تأمین نگردد. تفکر توسعه در جامعه شکل نخواهد گرفت. در واقع امنیت پایدار را میتوان بزرگ ترین شرط و مهم ترین پیش زمینه برای تفکر و عملی ساختن توسعه در جامعه محسوب نمود.

دیدگاه شما