صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آینده ناامن آب (بخش پایانی)

-

 آینده ناامن آب (بخش پایانی)

پیش بینی ها در مورد آب و تغییرات آب و هوایی
تغییرات آب و هوایی  می تواند از طرق مختلفی موفقیتهای توسعه   یافتگی راتهدید کرده  از مسیر اصلی خارج کند و یا حتی به مسیر مخالف سوق دهد. حتی اگر فرض کنیم که این کشورها تاکنون بدون چالش باقی مانده باشند، کشورهای آسیب پذیر، تاثیرات تغییر آب و هوایی را تجربه خواهند کرد گرچه علل و تاثیرات این تغییرات، در طبیعت، جهانی و فراگیر هست. اما فقیرترین کشورها، معمولا بیشتر، دچار مشکلات فرایند تطبیق میگردند. به عنوان مثال، در این کشورها به ویژه آفریقا، احتمالا، تغییرات آب و هوایی روی امنیت غذایی از جهت دسترسی، فراوانی، بهره وری و ثبات سیستمی، اثر خواهد داشت. اثراتش بر سلامتی، معیشت ، تولید غذا و جریان بازار حس خواهد شد. زندگی فعلی مبتنی بر کشاورزی معیشتی، می تواند در معرض ناامنی غذایی باشد و ریسک فوری و در حال رشدی دارد که میتوان آن را در افزایش شکستهای کشت غله دید، نمونه های جدید آفات و بیماریها، فقدان بذر مناسب و مواد کاشتنی و فقدان احشام اهلی، البته معضلات دیگری هم به عنوان اثرات غیر مستقیم این مساله قابل ذکرند؛ مثل سرنوشت سایر فقرا در سایر مناطق، به ویژه در نواحی شهری، به دلیل از دست دادن دارایی ها و فقدان پوشش بیمه در خطر ناامنی غذایی هستند. چنین فشار مضاعفی می تواند به سیستم غذایی جهانی و منطقه ای متاثر از درگیریهای ناشی از کمبود منبع غذایی، ناآرامی مدنی و جریانهای مهاجرتی بینجامد. نابرابری گسترده در دسترسی به آب، بویژه در نواحی خشک و نیمه خشک، فاکتور دیگری است که درگیریها را روی"مساله آب"، هدایت میکند.
تخمینهایی صورت گرفته شده است مبنی بر اینکه اگر گرم شدن آب و هوا ادامه یابد، بین 75 تا 250 میلیون نفر در قسمت جنوب صحرای آفریقا، احتمالا قادر نیستند که آب مورد نیازشان را بیابند و این عدد ممکن است تا سال 2050 به 350 تا 600 میلیون نفر افزایش یابند. وقتی مساله تغییرات آب و هوا و سرعت شهر نشینی وارد محاسبات شود، وضعیت کمبود آب و نداشتن سیستم فاضلاب به عنوان چالشی جدید وخیم‌‌‌‌تر خواهد شد. این مساله بر فراوانی آب، دسترسی و تقاضای آب در آفریقا فشار بیشتری وارد خواهد کرد. اثرات بر بخش کشاورزی قابل شهود است: تخمین زده شده است که کشت دیمی به کمتر از 50% تا سال 2020 کاهش خواهد یافت در بعضی کشورها می تواند به حدود 90% تا سال 2100 تقلیل یابد. به عنوان نتیجه، در کشورهای زیادی از قاره آفریقا محصولات کشاورزی به شدت تضعیف میشوند که سرانجام به بحران نایابی غذا و تصعید قیمتها و بدتر شدن سوء تغذیه میانجامد.
دسترسی به آب یک عامل دخیل در مهاجرت است به ویژه در نواحی که عوامل چندگانهای مانند فقر و آسیب پذیری نسبت به خطرات طبیعی هم در محیط مشاهده میشود. در حقیقت چنین فشارهایی احتمال تشدید و تغییر دادن الگوهای موجود کیفیت و دسترسی به آب را افزایش میدهند. این موضوع تاثیرات مختلفی بر نواحی شهری و روستایی دارد، میلیونها فرد آسیب پذیر در نواحی روستایی در انتظار حرکت به شهر هستند، چرا که قادر به ادامه معیشت و حتی به قادر به زیستن نیستند. فقدان امنیت استراتژیک، کشاورزان را به مهاجرت در جستجوی سرزمینهای پرآب، یا رها کردن قطعه زمینشان برای امکان زندگی در شهر، مجبور خواهد کرد.
مهاجرت
تغییرات آب و هوایی سبب بحران آب و مهاجرتهای بلند مدت میشود، از این طریق تمایل به ناپایداری فعلی و تصادم قدرت میگیرد، در عین زمان، خطوط جدیدی برای درگیری ترسیم میشود. فقدان منابع آب پاکیزه یک تهدید بزرگ است و مهاجرتهای فصلی هم اکنون به مهاجرت های دایمی تبدیل شده است. درآینده،کم آبی، مهمترین دلیل برای مهاجرت بین المللی، خواهد بود، در سناریوی های موجود فعلی از تغییرات آب و هوایی، کمبود آب در نواحی خشک و نیمه خشک در قاره آفریقا بین 24 تا 700 میلیون نفررا مجبور به تغییر مکان خواهد کرد.
افزایش ناگهانی تقاضا برآمده از هجوم وسیع مهاجران، فشار فوق العادهای را بر کمبود منابع در اماکنی که مهاجران وارد آن میشوند، به بار میآورد و پس شانس رقابت و درگیری بر سر منابع بالا برده است. مهاجرت برآمده از تغییرات آب و هوایی، موجب سیکل خشنی است چرا که تغییرات آب و هوایی به بحرانی که می تواند به درگیری بیانجامد، منجرشده و در نتیجه برای دوره ای دیگر ماشه مهاجرت داخلی و خارجی را میفشارد. این دوره مهاجرتی به نوبه خود می تواند به افزایش فشار بر منابع آب در در مکان مبتلی به بحران آبی منجرشود و درگیری می تواند باز به سوخت گیری روند مهاجرت کمک برساند.
توسعه روستایی توسط دولت باید مهم انگاشته شود زیرا موجب تامین امنیت و بهبود معیشت شهروندان میباشد. توسعه روستایی برای سازگار کردن پدیده مهاجرت در روند توسعه مفید است و به خصوص برای توانمند سازی زنان امری حیاتی است. تنظیم مهاجرت فصلی به نواحی شهری برای جمعیت روستایی هم میتواند مفید باشد. همزمان، مفهوم جدید " شهرهای روستایی"، زندگی روستایی را میتواند بیشتر جذاب سازد و میتواند فشار بر روی تشکیل "کلان شهرها" در یک کشور را کاهش دهد. 
شهرها و آب
بیشتر از نصف جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند. مناطق در حال توسعه به طور مثال، آفریقا بین سالهای 1990 تا 2004، شاهد یک رشد 85 درصدی در جمعیت شهری بوده است و دو برابر شدن ساکنان شهری بدون دسترسی به آب و سیستم فاضلاب، نوعی بار اضافی در حصول و دسترسی و تقاضای آب در شهرها تحمیل کرده است.
شهرها، خصوصا در دوره ای که جمعیت شهری رشد سریعی را تجربه میکند، در معرض وقوع اختلال در عرضه آب بخاطر فشار بر زیرساختها، قرار دارند. زیر ساختهای توسعه نیافته بیشتر بر محلات آلوده پر جمعیت و ساکنان غیر رسمی در شهرهایی با جمعیت مزدحم فقیر، تاثیرمیگذارند که این جمعیت فقیر، بیشترین تاثیر را هم از هزینه آب بهداشتی که معمولا در بطری باید خرید و هم از شرایط غیر بهداشتی نزدیک آبشارهای عمومی پذیرا هستند. در این مورد باید تلاش شود که آب و سیستم فاضلاب، برای جمعیت شهری متناسب با تخمین های صورت گرفته مبتنی بر اینکه بین سالهای 2000 تا 2030 دو برابر خواهند شد، مهیا شود.

دیدگاه شما