صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بررسی شاخص صلح در جهان و افغانستان

-

 بررسی شاخص صلح در جهان و افغانستان

مؤسسه اقتصاد و صلح(IEP )  یکی از 15 مؤسسه برتر و اتاق فکر جهان معرفی شده است که در سال 2007 از سوی استیو کیلیا بنیان نهاده شده است. از جمله اهداف مهم این مؤسسه بررسی صلح و کمی کردن ارزشهای اقتصادی میباشد. در واقع این مؤسسه به واسطه توسعه شاخصهای ملی و جهانی به ارزیابی هزینههای اقتصادی خشونت، سطح ریسکی که کشورها با آن روبهرو هستند و فهم اثرات مثبت صلح میپردازد. مقر اصلی این نهاد در شهر سیدنی استرالیا واقع شده است. مؤسسه IEP با معرفي و اندازه گيري شاخص GPI در تلاش است تا صلح را به عنوان مقدمهاي براي تمامي فعاليت بشري معرفي كند. 23 عامل شامل 8 رکن اصلی در این رتبه بندی دخیل هستند. ۸ ركن اصلي صلح كه  در این رتبه بندی دخیل هستند عبارتند از : حكمراني خوب، محيط كسـب و كار سالم، توزيع عادلانه منابع، پذيرش حقوق ديگران، روابط خوب بـا همسـايگان، جريـان آزاد اطلاعـات، سـطح بـالاي آموزش و پرورش و فساد پايين مي باشند.
نحوۀ امتیاز دهی به این 23 شاخص به اینگونه است که تمام امتیازات این معیارها در مقیاس ۱ تا ۵ نرمال شدهاند (یک بهترین و پنج بدترین وضعیت). همچنین این معیارها براساس چهار بخش داخلی و خارجی و کیفی و کمی دستهبندی شدهاند. بر این اساس، امتیاز نهایی و شاخص کل نیز از ترکیب ۶۰ درصدی شاخصهای داخلی و ۴۰درصدی شاخصهای خارجی تشکیل میشود (اهمیت بیشتر شاخصهای داخلی براساس نظر هیأت کارشناسان بوده است). در این راستا میتوان ۲۳ معیار را در چهار دستهبندی متفاوت معرفی کرد که در جدول شماره یک این دستهبندیها آورده شده است.
نگاهی به شاخص صلح در سال 2018
با توجه به آمارها و تحقیقاتی که انجام شده است، میزان شاخص صلح جهانی با27 فیصد کاهش  نسبت به سال 2017 روبه رو بوده است. از این میان حدود 92 کشور کاهش در این شاخص  را تجربه کردهاند ، در حالی که 71 کشور با بهبود در شاخص جهانی صلح روبه رو بودهاند. شاخص جهانی صلح نشان میدهد که  بسیاری از مسائل مربوط به جنگ و نزاعها و بحرانهایی که در دهههای گذشته به وجود آمده است از بین نرفته است و این مسائل بیشتر در خاورمیانه قابل مشاهده است که در نتیجه باعث کاهش تدریجی صلح پایدار در این مناطق شده است.
در این گزارش آمده است که از 9 منطقهای که دستهبندی شده است تقریبا 6 منطقه  کاهش در شاخص صلح جهانی داشتهاند و تنها سه منطقه رو به بهبودی بودهاند. اروپا، آمریکای شمالی، آسیا-اقیانوسیه و آمریکای جنوبی از جمله مناطقی هستند که شاخص صلح درآن¬ها بهبود یافته است و مناطق آمریکای جنوبی از جمله مناطقی است که بیشترین کاهش را در بین سایر مناطق در شاخص صلح جهانی داشته است( به دلیل وجود نرخ زندانیان زیاد و تاثیر تروریسم در این منطقه).

از دیگر نکات قابل توجه در این گزارش عبارتند از:
-در یک دهۀ گذشته، هشت بار متوسط شاخص جهانی صلح کاهش یافته است که سال 2018 نیز چنین روندی را دنبال کرده است.
- شکاف بین شاخص صلح در کشورهای صلحپذیرتر و سایر کشورها در حال افزایش میباشد( به عبارت دیگر کشورهایی در رتبههای بالای جدول قرار گرفته اند با کشورهایی که در پایین جدول قرار گرفتهاند). از سال 2008 25 کشوری که دارای کمترین شاخص جهانی صلح بودند به طور متوسط 12.7 فیصد کاهش در این شاخص داشتهاند و این در حالی است که 25 کشوری که شاخص جهانی صلح بهتری داشتهاند به طور متوسط0.9 فیصد افزایش در این شاخص داشتهاند.
- سه مؤلفهی مهمی که در شاخص جهانی صلح اثرگذار است عبارتند از محدوده درگیریهای داخلی و بینالمللی، ایمنی و امنیت و سطح نظامیگری. از این بین در یک دهه گذشته  درگیریهای داخلی و بینالمللی  5.9 فیصد کاهش و ایمنی و امنیت نیز 2.9 فیصد کاهش داشته است. تنها مؤلفهی سطح نظامیگری  3.2 فیصد افزایش یافته است. جدولهای شماره 1تا 3 به بررسی مؤلفههای درگیریهای داخلی و بینالمللی، ایمنی و امنیت و سطح نظامیگری در 5 کشوربرتر و بدتر پرداخته است.

دیدگاه شما