صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بررسی شاخص صلح در جهان و افغانستان -(قسمت پایانی)

-

 بررسی شاخص صلح در جهان و افغانستان -(قسمت پایانی)

-در اروپا که به عنوان صلحپذیرترین منطقه دنیا شناخته شده است، 61 فیصد کشورها از سال 2008 کاهش در شاخص جهانی صلح داشتهاند. ناثباتی سیاسی و افزایش تاثیرات تروریسم و همچنین افزایش جرم و جنایت از جمله دلایل مهم در کاهش شاخص صلح در اروپا بوده است.چهارتا از 5 کشوری که تغییرات عمده در بین شاخص جهانی صلح داشته است کشورهای جنوب صحرای آفریقا بوده است. علی رغم اینکه این مناطق در سال 2017 کاهش اندکی در شاخص جهانی صلح داشته اند.
از بین کشورها ایسلند به عنوان صلح آمیزترین کشور در سال 2018 شناخته شده است. کشورهای نیوزلند، اتریس، پرتغال و دانمارک جزء صلح آمیزترین کشورها بعد از ایسلند قرار گرفتهاند. در طرف مقابل سوریه ، پنجمین سال است که به عنوان خشنترین و کشوری که هزینههای بسیاری را برای جنگ و خشونت میدهد انتخاب شده است. افغانستان، سودان جنوبی، عراق و سومالی نیز از جمله کشورهایی هست که در ردههای پایین قرار گرفته اند.(جدول شماره 4)
از سال 2008 میانگین شاخص جهانی صلح تقریبا به اندازه 2.38 فیصد کاهش داشته است. در طول این دوره فقط در دو سال بود که این شاخص رو به بهبود رفته است. البته میتوان گفت که علت اصلی کاهش در شاخص جهانی صلح به عواملی از جمله افزایش فعالیتهای گروههای تروریستی، افزایش درگیری و خشونت در خاورمیانه و افزایش تعداد مهاجرین و پناهندگان به دلیل تنشهای سیاسی در اروپا و آمریکا بوده است. علیرغم کاهش در شاخص جهانی صلح،  اما در بسیاری از کشورها در مولفه سطح نظامیگری ( درصدی از GDP ) با کاهش روبه رو بودهایم.
مناطق خاورمیانه و آفریقای شمالی(منا) به عنوان کشورهایی محسوب میشود که کمترین شاخص جهانی صلح را دارا هستند. به طوری که هیچ کدام از این کشورها از رتبه 40 بالاتر نرفتهاند. با وجود تنشهای زیادی که در این مناطق وجود داشته است اما نسبت به سال قبل امنتر شده است. بخش عمدهی این بهبودی در حوزه ایمنی و امنیت رخ داده است.
بررسی منطقه آسیای جنوبی
آسیای جنوبی در بین مناطق نهگانهای که شاخص جهانی صلح تقسیمبندی کرده است در جایگاه هشتم قرار گرفته است. هرچند که در این سالهای اخیر تغییرات مثبتی را در همه شاخصهای جهانی صلح داشته است اما با این وجود هم در بین سایر مناطق جایگاه خوبی ندارد. نابرابری صلح در بعضی از مناطق نه تنها همچنان ادامه دارد بلکه گسترش نیز یافته است. افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی است که کاهش جدی در شاخص جهانی صلح داشتهاند. در مقابل بوتان و سریلانکا از جمله کشورهایی هست که در این چند سال اخیر بهبود چشمگیری داشته است.
آسیای جنوبی در زمینه ایمنی و امنیت و کاهش سطح نظامیگری بهبود یافته است اما در مورد  نزاعهای داخلی و خارجی و روابط کشورهای همسایه کاهش چشمگیری داشتهاند. بهرحال با توجه به تفاوت گسترده در عملکرد صلح در بین کشورهای آسیای جنوبی، دادههای کل یک تصویر ناقصی را از آینده این منطقه برای ما نشان میدهد. کشور بوتان از جمله کشورهایی است که در جهت بهبود این شاخص تلاشهای زیادی کرده است و تغییرات بسیار جدی را نسبت به سال قبل داشته است.
در پایین جدول کشورهای افغانستان و پاکستان همچنان به روند نزولی خود نسبت به شاخص صلح ادامه دادهاند.  به طوری که برای مثال کشور افغانستان پنجمین سال است که چنین وضعیتی را تجربه میکند. هرچند که در بعضی مولفهها مانند تاثیرات تروریسم کشور افغانستان بهبود بسیار کمی داشته است، که منعکس کننده 9 درصد کاهش در شمار زندانیان در سال 2017 بوده است. بهرحال ممکن است یکی از علت های اصلی کاهش شاخص جهانی صلح این باشد که طالبان در بیشتر مناطق افغانستان حکمفرماست و کنترل را بر عهده دارند.
یکی دیگر از بخشهایی که گزارش جهانی صلح به آن اشاره کرده است تاثیرات اقتصادی خشونت و درگیری میباشد که حاوی نکات زیر میباشد.
-تاثیرات اقتصادی جهانی خشونت  نزدیک به 14.76 میلیارد دالر در سال 2017 بوده است که حدود 12.4 فیصد GDPجهانی را تشکیل میدهد.
- آغاز جنگهای داخلی در سوریه از سال 2012 و همچنین افزایش خشونت و درگیری در کشورهای عربی و ایجاد موج بهار عربی در این کشورها باعث شده است که تاثیر اقتصادی خشونت رشد 16 فیصدی را داشته باشد.
-سوریه، افغانستان و عراق  از جمله کشورهایی هستند که بیشترین هزینهها را در قسمت خشونت و درگیری انجام دادهاند به طوری که به ترتیب68، 63 و 51 فیصد از GDP خود را به این امر اختصاص دادهاند.
-با در نظر گرفتن GDP ، تاثیرات اقتصادی خشونت و نزاع برای ده کشوری که بیشترین تاثیر را دارند حدوداً 30 تا 68 فیصد از GDP را تشکیل میدهند. این کشورها معمولا دارای سطح بالایی از درگیریهای مسلحانه ویا سطح بالایی از خشونتهای میان فردی را دارا میباشند.کشورهایی که بیشترین تاثیر را داشتهاند شامل سوریه، عراق، افغانستان، کلمبیا، سودان جنوبی، سومالی و جمهوری آفریقای مرکزی بودهاند که  از تعداد بالای کشتهشدگان و زخمیان در اثر نزاعها و حملات تروریستی، جابهجایی و مهاجرت مردم، رنج میبرند.
لسوتو و السالوادور نیز ار جمله کشورهایی هستند که بیشترین تاثیر اقتصادی را از خشونت و نزاعها دیدهاند که البته بیشتر به دلیل هزینههای هنگفتی است که به قتل و جرایم خشونت آمیز اختصاص داده میشود.

دیدگاه شما