صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت عاشورا؛ نتیجه‌ی همکاری مردم و حکومت

-

 امنیت عاشورا؛ نتیجه‌ی همکاری مردم و حکومت

تآمین امنیت شهر و مراکز مذهبی در جریان مراسم عاشورای امسال، به همکاری و هماهنگی مردم با نهادهای امنیتی، یک الگوی خوب و برنامهی موفقی برای مقابله با گروههای تروریستی و جلوگیری از نفوذ آنان است. با فرا رسیدن ماه محرم و به اهتزاز درآمدن پرچمهای هواداران عاشورا در سطح شهر، مساجد و تکیهخانهها، نگرانی مردم از وقوع حوادث امنیتی بیشتر میشد ولی همزمان با این، شور و اشتیاق نهفته در فرهنگ عاشورایی مردم را به تجمع بیشتر وامیداشت و تهییج میکرد. با تمام نگرانیها و وحشت عظیمی که شهر را در آغوش کشیده بود، اما برنامههای همکاری و هماهنگی مردم با نهادهای امنیتی در امر پیشگیری از حوادث ناگوار و نفوذ دشمن، کارا افتاد و مراسم عاشورا در سطح کشور با امنیت کامل برگزار شد.
تقویت اعتماد و ارادهی عمومی برای همکاری دوجانبه یکی از اساسیترین پیشنیازهای این موفقیت بود. حکومت قبل از فرارسیدن ماه محرم، غرب کابل را -که شیعه نشین و مرکز برپایی مراسم عاشورا است- ساحه سبز امنیتی اعلام کرد. براساس این طرح باید تدارکات ویژهی امنیتی در مورد غرب کابل فراهم شود. از سویی هم هماهنگی و مشورتهای مردمی با سران حکومت در طرح برنامه همکاری مردم با نهادهای امنیتی در تامین عاشورا، موثر واقع شد و گام مهمی در تشویق ارادهی عمومی برای همکاری دوجانبه برداشته شد. ازهمین رو نتیجهی هماهنگی و همکاری نهادهای امنیتی و مردم برای تامین مراسم عاشورا در پایتخت کشور و دیگر کلانشهرها موفقانه سپری شد.
بدون شک که گروههای تروریستی برای کشتار مردم، دهشت‌‎افگنی و از میان برداشتن اعتماد و گسترش نفاق در کشور، مراسم عاشورا را بهترین فرصت و مراکز مذهبی را بهترین هدف شمرده بودند. این عملیات شان در کابل با دستگیری بیست و شش عامل تروریستی نابود شد؛ اما در دیگر شهرها از بلخ تا هرات و از غزنی تا قندهار و هلمند و ولایتهای مرکزی نیز مراسم عاشورا در امنیت کامل سپری شد. در برنامه همکاری مردم با نهادهای امنیتی که حکومت برای تامین مراکز مذهبی و اماکن عمومی نیروهای بیشتری اعزام کرده بود؛ مردم نیز با ایجاد کمربندهای تلاشی و بهکارگیری نیروی بشری بیشتر در حفظ امنیت مسولیت سنگینی را به عهده گرفتند و از زیر بار این مسولیت موفقانه بیرون شدند.
تآمین امنیت عاشورای امسال یک الگوی موفق برای ملت افغانستان بوده میتواند. این مساله ما را به تفکر وامیدارد، به موفقیت نزدیکتر میکند؛ موفقیت ما در مبارزه با تروریزم در گرو حفظ وحدت ملی و همکاری مردم با حکومت است. مردم با استفاده از طریقهها، فرصتها و زمینههای مختلف میتواند با حکومت و بهویژه با نیروهای امنیتی همکار باشد. این یک امر مسلم است که در تمامی ابعاد امور مملکت، به خصوص در قسمت تآمین امنیت و صلح، هیچ کسی نسبت به ملت و دولت افغانستان صادقانهتر، دلسوزانهتر و بهتر عمل کرده نمیتواند و نمی کند. چنین قضایایی برای ما ثابت میکند که اگر ارادهی عمومی و هماهنگی کامل وجود داشته باشد، نه انتحاری وارد شهر میشود و نه سرمایههای انسانی ما، اعضای خانوادهی ما در خون میغلطد؛ بلکه به همان صلح و امنیت رویایی دست مییابیم. فقط ضرورت مینماید تا مدیران امنیتی صادقانه تلاش ورزند و بر اوضاع امنیتی-استخباراتی مسلط باشند، مردم نیز در درون شهر با نهادهای امنیتی نه تنها در مراسمها بلکه همواره هماهنگ و همکار باشد.
تا زمانیکه ارتش، منظم و صفوف قوای امنیتی، آراسته باشد نیازی به بسیج ملی مسلحانه نیست. بهتر آن است که سلاحی در دست شهروند ملکی نباشد و این به نیروهای امنیتی سپرده شود. برای مراسمهای خاص و حالات اضطراری مثل مراسم عاشورا که امکان حمله و نفوذ دشمن بر تجمعات مردمی وجود دارد باید به شکل قاعدهمند و حسابشده به مردم سلاح‌‌ سپرده شود و تحت مدیریت نهادهای امنیتی باشد. اینگونه زمینهی خودسریها و سواستفاده از سلاح نیز فراهم نمیشود و نگرانی بینظمی در شهر برطرف می‌‌گردد. چون یکی از نگرانیهای که در مدیریت بسیج عمومی برای تامین امنیت به وجود میآید همین مسالهی خودسری و سواستفاده از فرصتهای تسلیحاتی مردم است. مسلح شدن مردم ملکی با وجود نهادهای امنیتی مایه نگرانی است ولی در وضعیت ناامن و شکنندهی فعلی یک ضرورت است؛ به شرطی که همه چیز در کنترول حکومت باشد. هنگامی که مجموعهای از افراد ملکی بهصورت نامنظم و اکثر آموزش ندیده و بدون تجربهی جنگی سلاح به دست میگیرد مسلماً مایه نگرانی است؛ اما این آخرین و پاسخگوترین راهکاری است که میشود در مقابله با پلانهای شوم گروههای تروریستی به کار بست.
در نتیجه میتوان گفت، همانگونه که سازندگی، انکشاف و توسعهی کشور در گرو همکاری ملت و دولت است؛ تامین امنیت کشور نیز وابسته به همکاری و هماهنگی مردم با حکومت است. همکاری و هماهنگی دوجانبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مردم و حکومت برای تامین مراسم عاشورای امسال در کابل یک برنامهی موفق بود که از هرگونه حادثهی ناگوار امنیتی پیشگیری کرد. این راهکار میتواند یک الگوی موفق در سراسر کشور باشد و نه تنها در مراسمهای عاشورا، بلکه در تمامی مراسمهای مذهبی-فرهنگی مردم به کار برود. همکاری متقابل مردم و حکومت با ارادهی عمومی برای تامین امنیت یکی از اساسیترین راهکارهای امنیتی و کلید موفقیت در مبارزه با تروریزم است. به همین لحاظ الزامی است که این همکاری متداوم و سراسری باشد. فراتر از کابل و فراتر از کلانشهرها، در سراسر کشور باید مردم و نهادهای امنیتی صادقانه باهم هماهنگ و همکار باشند تا گامهای موفقانه برای نابودی تروریزم در کشور برداشته شود. یکی از عوامل بقا و تداوم دهشتافگنی گروههای تروریستی این است که بسترهای سربازگیری و لانهی امن شان در درون جامعه است. این انکار ناپذیر است، اما محکوم به فنا؛ مردم باید این بسترها را نابود کند تا زمینهی برچیده شدن گلم تروریستان از این وطن مهیا شود.

دیدگاه شما