صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات جدید و انتخاب جدید

-

انتخابات جدید و انتخاب جدید

مردم افغانستان، مردمان سخت کوش، مهربان و زحمت کش اند. اما این مردم با تمام این خوبی ها، نامهربانیهای زیادی را دیده اند و رنج های بسیاری را تحمل کرده اند. وضعیت اکنون به هیچ وجه شایستۀ این مردم نیست. مردم افغانستان در برابر قربانیهای بسیاری که در طول تاریخ متحمل شده اند، تا هم اکنون به آرزوهای شان نرسیده اند. لیکن بازهم امیدوارند و همچنان میکوشند که وضعیت موجود را تغییر دهند. بی گمان یکی از علت های وضع موجود اینست که آنگونه که باید درست تصمیم گرفته نشده است.
در طول تاریخ افغانستان پیوسته در غیاب مردم برای مردم تصمیم گرفته شده است. بدیهی است که تصمیم اگر جمعی نباشد، یا درست نمی باشد یا مؤثر وکارآمد نیست.
تنها پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان بود که فرصت تصمیم گیری برای مردم فراهم گردید تا بتواند برای ساختن یک آیندۀ بهتر هم نیک بیندیشند و هم نیک برگزینند. ازاین رو انتخاباتهای گذشته هریک تجربه های خوبی بود برای اینکه مردم افغانستان به سرنوشت مشترک بیندیشند و مشترک تصمیم بگیرند. بد یا خوب، حد اقل نتیجۀ کار این بود که مردم در این مسیر تجربه های خوبی را کسب کردند و اکنون می توانند با استفاده از همان تجربیات، این بار درست تصمیم بگیرند و درست انتخاب کنند.
حقیقتا برای مردم، انتخابات تنها فرصتی است که می توانند برای سرنوشت آیندۀ شان خودشان تصمیم بگیرند و از طریق انتخاب نمایندگان صالح و توانمند به کارکردهای حکومت نظارت کنند. انتخابات پارلمانی حتی اگر در زمان مناسب و معین اش برگزار شود، بازهم میان هر انتخاب پنج سال تمام فاصله  وجود دارد. اگر خدای نخواسته یک انتخاب اشتباه دوبار تکرار شود، ده سال تمام سرنوشت یک مردم به تباهی کشانیده خواهد شد.
بنا براین از هرلحاظ که به پروسۀ انتخابات نظر بیفکنیم همان اندازه که انتخاب حساس می شود، احساس مسؤلیت  نیز باید بیشتر شود. ازاین جهت شایسته نیست که در فرایند انتخابات گرفتار تعلقات فرعی شویم و از اصل انتخاب و گزینش افراد صالح و توانمند غافل بمانیم. پنج سال سرنوشت جمعی با هیچ انگیزه ی فرعی قابل معاوضه و با هیچ مصلحتی قابل مسامحه نیست.
علاوه براین، با انتخاب درست، باید سنگ بنایی انتخاب درست را برای دوره های بعد  و نسل بعد  به سلامت بگذاریم. به راستی که کشورهای پیشرفته و جامعه های سعادت مند امروز، مدیون انتخاب و تصمیم درست نسل گذشته ی خود هستند. با این دید، انتخابات یک فرصتی تاریخی برای مردم ما هست که آن هم نتیجۀ قربانی های تاریخی بسیار و تحمل رنج ها و مرارت های تاریخی مان می باشد. از این رو می بایست در برابر این فرصت تاریخی مسؤلانه برخورد کنیم و خردمندانه تصمیم بگیریم. در فرایند انتخابات ما نه تنها برای خود که برای سرنوشت دیگران نیزتصمیم می گیریم. ما در برابر سرنوشت جمعی و آیندۀ فرزندان مان مسئولیم.
فصل انتخابات یک فصل زودگذر است. اما نتیجۀ انتخابات به هیچ وجهه زودگذر نیست و پیامد های آن برای سال های متمادی میماند و اگر نتوانیم درست تصمیم بگیریم تا سال ها پیامد آن را جبران نخواهد توانستیم. این تجربه در چند سال گذشته در افغانستان تکرار شده است و آزموده را آزمودن خطاست.
من مطمئنم که مردم افغانستان با اخلاق اسلامی و وجدان انسانی و با تجربه از مرارت های گذشته، در انتخابات پارلمانی پیش رو نیز تصمیم درست و مؤثر را خواهد گرفت. کاندیدان انتخابات پارلمانی همگی فرزندان همین سرزمین اند و مردم به نیکی آنان را می شناسد و ماهم آنان را گرامی می داریم. اما واقعیت اینست که نظارت براعمال و برنامه های حکومت و تصمیم گیری در مورد پالیسیهای کلان کشور یک موضوع پیچیده است که بدون تخصص کافی و تعهد لازم آنگونه که باید شدنی نیست. برای مردم تنها حضور افراد بعنوان نماینده در کرسی پارلمان هیچ دردی را دوا نمی تواند. بلکه تنها نمایندگانی می توانند کاری انجام بدهند که تخصص و تعهد کاری را نیز دارا باشند.
بدیهی است که در غیر این صورت نمایندگان پارلمان هرگز نمی توانند از برنامه های کاری حکومت نظارت کنند و سرانجام به راحتی با آن کنار خواهند آمد. لیکن به صورت ناخواسته پیامد منفی این سهل انگاری را مردم خواهند پرداخت.  فساد نیز از همین جا سرچشمه می گیرد. هرگاه که چشم تیزبین و متخصص که بتواند از اعمال حکومت مرکزی و ادارات محلی نظارت دقیق کند وجود نداشته باشد، حقوق مردم به راحتی به یغما می رود.
برای شهرهای بزرگ افغانستان و برخی از ولایات بزرگ، عواملی مختلفی وجود دارند که دست به دست هم می دهند و می توانند حقوق آنان را به صورت نسبی تأمین کند. اما برای ولایات محروم مانند ولایات مرکزی افغانستان، تنها ازطریق انتخاب نمایندگان توانمندکه قدرت چانه زنی را در مرکز داشته باشد می توان از حقوق آنان دفاع کرد. یکی از همین ولایت های محروم، ولایت دایکندی است. در ولایت دایکندی رویش جوانه های امید در حال قد کشیدن است. در دایکندی در کنار بزرگان خیر اندیش، جوانان تحصیل کردۀ قد کشیده اند که به سرنوشت جمعی و آیندۀ این سرزمین احساس مسؤلیت می کنند و برهمه چیز آگاهند. آگاهی نسل جوان و تحصیل کرده این امید را می رساند که انتخابات پارلمانی پیش رو متفاوت تر از گذشته در این ولایت رقم خواهد خورد. چه آنکه نسل تحصیل کرده با کمال احترام به ارزش های گذشته، همیشه تصمیم جدی و جدید خواهند گرفت.

دیدگاه شما