صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان چگونه در استراتژی نظامی اش موفق می شود؟

-

 طالبان چگونه در  استراتژی نظامی اش موفق می شود؟

در بخش نخستین این نوشته یادآوری گردید که گروه های بنیادگرایی مانند طالبان و دیگر گروههای مرتبط به آنان چگونه از درونمایه های فرهنگ عمومی و سنتی افغانستان به نفع خودشان بهره میگیرند. واقعا همین گونه هم هست. گروه های بنیادگرا همیشه مخاطبین شان را از میان روستانشینان و مردمان معتقد به باورهای عمومی انتخاب میکنند. طالبان هم آن زمان که پایگاه قدرت خود را از شهرها از دست داد دوباره به روستاهای دور در قلمرو دور دست افغانستان پناه برد و هم اکنون نیز در روستاهای دور دست افغانستان عبور و مرور دارند.
در این بخش این نوشته، می خواهیم این را علاوه کنیم که طالبان پس از آن که در افکار برخی از مردم برای خود جایگاهی به دست آورد چه رفتاری را به صورت یک برنامه مشخص و هدفمند در پیش می گیرد تا افکار عمومی و حتی آنانی که در صف مخالف با طالبان قرار دارند را تحت تأثیر خود قرار بدهند؟
نه تنها طالبان بلکه تمام گروه های افراطی و دهشت افگن، هیچگاه در صدد آن نیست که افکار عمومی را از راه اقناع و ترغیب فتح کنند. زیرا براساس دیدگاه غالب این گروه های ایدئولوژگ، گویا افرادی که در صف مخالف آنان قرار دارند دیگر ارزش آن را ندارند که بعنوان یک انسان و یا شهروند، باب گفتگو و تفاهم با آنان گشوده شود تا در یک فضای اقناعی و یا انگیزشی وارد مفاهمه شود و ارتباطات گزاره ی میان آنان شکل بگیرد.
حتی دیگر رژیمهای ایدئولوگ مانند حزب دموکراتیک خلق افغانستان مخالفین شان را حتی در این سطح نمی پنداشتند که با آنان وارد گفتگو گردد. به نظر آنان هر آن کس که تاهنوز نتوانسته بودند که کمونیسم را درک و در ساحت آن تشرف حاصل کنند، به منزله بدبختانی تلقی می شدند که دیگر ارزش زندگی و زنده ماندن را از خود سلب کرده اند. به همین ترتیب بود که کمونیستها زمانی که مخالفین شان را زنده دستگیر میکردند کمتر زحمت این را متقبل می شدند که با آنان وارد گفتگو شود و یا آنان را در زمان محاکمه به سارنوالی معرفی کنند. بلکه آنان را به صورت مستقیم پس از بازداشت به محلی می بردند که به زودترین فرصت زندگی شان از آنان گرفته می شد. زیرا در دیدگاه انسان های ایدئولوگ هرانسانی که مخالف ایدئولوژی آنان باشد در حقیقت از ارزش انسانیت و حقوق انسانی به صورت اتوماتیک محروم میگردد و حتی در زمان محاکمه دیگر آن حقوقی انسانی که یک انسان در مراحل محاکمه دارد آنان ندارد.
دلیل این مسئله هم اینست که از دید یک انسان و یا گروههای ایدئولوگ ارزش یک انسان به همان ایدئولوژی و عقیدهی وابسته است که آن را باخود حمل می کند. ایدئولوژی محترم و دارای اعتبار نیز همان ایدلوژی رسمی حاکم می باشد. به این صورت است که هرکس که از این ایدئولوژی برخوردار نباشد سزاوار هیچ گونه کرامت نخواهد بود.
در هر آئینی که این گونه دیدگاه به آدمی وجود داشته باشد، در نگاه آنان انسان ها به حکم انسان بودنش هیچ کرامتی را ندارد بلکه تمام کرامت شان به همان ایدئولوژی می باشد که او به آن معتقد است. دلیل اینکه انسان ها به همین راحتی در نظام های ایدئولوگ سلب حیات و مهدورالدم می گردد، همین مسئله است.
دقیقا با همین مبنا است که طالبان و دیگر گروه های دهشت افگن به انسان های که عقیده مخالف آنان را دارا می باشد هیچ اهمیتی و کرامت ذاتی قایل نیستند و در صدد آن هستند که آنان را اگر بتوانند حذف کنند و یا به تسلیم وادارند. با این شیوه و دیدگاه است که چیزی به نام مدارا، پذیرش و تکثر گرای در این وسط بی معنا می شود و تنها روشی که باقی می ماند همان حذف، تسلیم و قرائت واحد می باشد. در این جا است که چیزی به نام گفتگو و مفاهمه کلا از صحنه غائب میگردد.
از همین جاست که احترام به افکار عمومی و یا حتی توجه به افکار عمومی در نظر گروه های دهشت افگنی مانند طالبان و داعش و دیگر گروه های افراطی به کلی یک چیزی بی مفهوم می باشد. زیرا افکار عمومی در زمانی مطرح بحث است که موضوع مفاهمه و اقناع مد نظر باشد. در غیر این صورت هنگامی که تمام توجه ها به حذف و یا تسیلم نمودن محض معطوف شود روش کار کاملا متفاوت میگردد. به همین سبب است که طالبان از روش کاملا منحصر به خودشان استفاده می کند. واقعیت اینست که این روش برای طالبان و دیگر گروه های دهشت افگن فوق العاده مؤثر بوده است.
این روش مؤثر همانا عبارتست از خلق وحشت و دهشت در افکار عمومی. به همین سبب است که طالبان برای تهیه و نشر یک پیام تبلیغاتی با درونمایه وحشت و دهشت، سناریوهای عجیب و غریبی را به اجرا می گذارد که عبارتست از زنده به آتش کشیدن یک دختر جوان و از کوه به پائین افکندن یک مادر و یا در قفس آتش زدن اسیران شان. داعش و طالب باخلق این صحنه های کاملا وحشتناک و نشر تصاویر و کلیپ های ویدئوی این صحنه ها، کاملا یک امر سنجیده شده و مؤثر را دارند به پیش می برند که به هزینه خیلی کم مؤثرترین نتیجه را از آن می گیرند. طالبان و داعش وقتی یک جایی را تصرف می کنند با کمترین هزینه وامکانات می توانند از آن نگهداری کنند زیرا با خلق یک همچنین فاجعۀ دلخراش در آن مناطق کاملا جرأت حرکت های دوباره را از مردم سلب می کنند.
این حرکت تبلیغاتی طالبان و داعش با کمترین هزینه در چرخه تبلیغات رسانه ای مخصوصا شبکه های مجازی به جریان خود ادامه می دهند. مخصوصا آن گاه که مخالفان حکومت مرکزی بخواهند حکومت را تضعیف کنند، اگر حکومت آن را منکر شود و یا بخواهد کمتر نشر شود بازهم مخالفین حکومت برای آن که حکومت مرکزی را رسوا کنند با تمام توان به بازنشر آن تلاش می کنند و چرخه تبلیغات طالبان و دیگر گروه های دهشت افگن را کاملا رایگان به پیش می برند. این گونه است که گروه های دهشت افگن در استراتژی نظامی خود موفق می شود.

دیدگاه شما