صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حاکمیت ملی نباید تضعیف شود

-

حاکمیت ملی نباید تضعیف شود

همکاران بین المللی باید در سیاست های استراتژیک خود با افغانستان، اصل احترام متقابل و حاکمیت ملی افغانستان را رعایت کند. کشورهای همسایه و همکاران بین المللی افغانستان در روابط خارجی خود با افغانستان نباید کانال های موازی با حکومت مرکزی افغانستان تعریف کنند. اخیرا برخی از کشور های منطقه از این اصل اساسی عمدا عدول کرده است. دولت روسیه در ماه های اخیر تلاش کرده است که گروه طالبان را بعنوان یک قدرت سیاسی موازی با حکومت افغانستان مطرح و آن را تقویت کند.
حسن همجواری و روابط حسنه در نظام بین الملل، این امر را اقتضا میکند که دولت ها در روابط بین المللی خود، به حاکمیت ملی کشور ها احترام متقابل داشته باشند.
آنچه که مطرح شد متأسفانه در سال های اخیر از جانب برخی از کشور های همسایه و حتی برخی از همکاران بین المللی افغانستان آن گونه که باید رعایت نشده است. یکی از دلایل عمده در این مسئله اختلاف در منافع ملی آن دولت ها در مسئله افغانستان می باشد.
همین مسئله باعث شده است که مسایل کلان افغانستان مانند مسئله جنگ وصلح از حالت دو طرفه بین افغانستان و گروه های مخالف افغانستان فراتر برود. در واقع مسئله جنگ وصلح در افغانستان هم اکنون از اجندای دوطرفه میان دولت افغانستان وگروه های مخالف بیرون شده است وبازیگران زیادی در این موضوع شریک شده اند. این امر از یک طرف باعث تداوم جنگ در افغانستان شده است و از جانب دیگر باعث شده است که برخی از دولت ها مستقیما با گروه های مخالف بعنوان یک کانال موازی وارد تعامل شوند. این نوع سیاست برخلاف منافع ملی افغانستان می باشد و باعث می شود که دولت افغانستان ونهاد های رسمی در این کشور نتوانند آن گونه که باید مقتدر شوند. حکومت افغانستان باید بیشتر از این مقتدر ظاهر شود و اجازه ندهد که برخی از کشور ها، نقش حکومت را در پروسه صلح و دیگر مناسبت های سیاسی تنزل بدهد. تنزل حکومت افغانستان در حد جناح های سیاسی آن هم به قد و قامت گروه های دهشت افکن مانند طالبان، برای ملت افغانستان به منزلۀ تحقیر آشکار است. حکومت افغانستان با تمام مشکلاتی که دارد برخاسته ازاراده جمعی مردم افغانستان و براساس یک روند دموکراتیک به وجود آمده است. کشور های که با افغانستان وارد مناسبات سیاسی می شود باید این اصل را به خاطر داشته باشد که به اراده ملت ها احترام بگذارد.
حکومت افغانستان نیز متأسفانه نتوانسته است در برخی از موارد اتوریته حاکمیت ملی را آن گونه که باید حفظ کند و انسجام جمعی را در افغانستان تقویت کند. حقیقت اینست که همین سیاست اشتباه باعث گردیده که زمینه برای برخی کشور ها فراهم شود تا گروه طالبان را هم اکنون بعنوان یک قدرت سیاسی در موازات دولت افغانستان مطرح کنند. برخی از سیاست های حکومت مرکزی افغانستان و ایالات متحده نیز در این مسئله بی تأثیر نیست.
دولت افغانستان و دولت های همکار بین المللی با دولت افغانستان نباید این اشتباه را دیگر تکرار کنند. یگانه راه حل منازعه جنگ و صلح در افغانستان تقویت نهادهای نظامی رسمی افغانستان است. تضعیف نهاد های رسمی و حکومت مرکزی در افغانستان یک نقطه قرمز برای تمام مردم افغانستان است. افغانستان از فروپاشی نهاد های رسمی در طول سال های جنگ داخلی آسیب های فراوان را متحمل شده است و دیگر هرگز نمی خواهد به گذشته برگردد. دولت های همکار با افغانستان اگر در چند سال گذشته تمرکز و استراتژی شان راروی تقویت ارتش و پولیس افغانستان معطوف می کردند اکنون میزان هزینه ها هم کاهش پیدا می کرد و هم افغانستان به تنهای قادر بود که امنیت عمومی خودش را حفظ کند. ولی متأسفانه این گونه نشد. استراتژی های که بعنوان بدیل در سال گذشته از جانب آمریکا مطرح شد هم به هیچ وجه درست نبود. طرح خصوصی سازی جنگ در افغانستان یکی از همین اشتباه های استراتژیک بود که از جانب مردم و حکومت افغانستان بسیار به صراحت رد شد.
بنا براین، اشتباه گذشته باید متوقف شود و در استراتژی های گذشته می بایست تجدید نظر صورت بگیرد. حکومت افغانستان و شورای امنیت ملی افغانستان با رد طرح خصوصی سازی جنگ در افغانستان دقیقا به دنبال همین مسئله بود و نگذاشت که اشتباه گذشته دیگر در افغانستان تکرار شود. حکومت نیک واقف بود که خصوصی سازی جنگ در افغانستان روحیه سربازان ملی افغانستان را تضعیف می کند. واقعا همینگونه هم هست. ازین رو بهترین گزینه تقویت بنیاد های نظامی و دفاعی ملی در افغانستان است.
شهروندان افغانستان برای تحکیم حاکمیت ملی، قربانیهای بسیار داده اند. هم اکنون نیز شهروندان افغانستان برای حفظ حاکمیت ملی جانفشانی میکنند. یکی از دستآوردهای مبارزات تاریخی مردم افغانستان تأمین حاکمیت ملی براساس اراده جمعی مردم افغانستان است. البته باید اشاره کرد که روند های دموکراتیک که نشان دهنده اراده عمومی در افغانستان است، آن گونه که باید رشد نکرده است. ولی با این هم باید این روند ها تقویت شود تا روزی بتواند به بهترین وجه اراده جمعی مردم افغانستان را تجلی بدهد.
نخبگان سیاسی در افغانستان با تمام اختلاف نظر های سیاسی، بر حفظ و تقویت نظام سیاسی موجود وحدت نظر دارند و از هرگونه حرکت ها و سیاست های که باعث تضعیف نهاد های رسمی و حکومت مرکزی در افغانستان شود اجتناب می کند. تضعیف نظام سیاسی و تضعیف ساختار موجود نهادهای حکومتی، برای مردم افغانستان هزینۀ مضاعف را به همراه خواهد داشت و سرنوشت تلخ گذشته را بازتکرار خواهد کرد.  البته این سخن به این معنا نیست که به انتقاد نخبگان سیاسی عطف توجه صورت نگیرد. انتقاد سیاسی و نقد های فنی برای تقویت و اصلاح ساختار های سیاسی بسیار حیاتی اند. هرزمان که نقد سیاسی کاهش یابد و یا از تأثیر آن بر اصلاحات فروکاسته شود، حاکمیت ملی به تدریج آسیب خواهد دید.
با این رویکرد، جریان های سیاسی بایدکوشش کنند که تمام رویکرد و انتقاد شان، در مسیر تقویت حاکمیت ملی و حکومت مرکزی در افغانستان باشد. حکومت مرکزی نیز باید خط مشی سیاسی خودش را در سیاست داخلی وسیاست خارجی برمبنای تقویت اتوریته ملی افغانستان عیار بسازد.
هرنوع رفتار سیاسی حکومت مرکزی که باعث فرسایش اقتدار ملی شود، با منافع ملی و اراده جمعی افغانستان در تضاد می باشد و باید از آن پرهیز شود.

دیدگاه شما