صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت در تعهدات خود به مردم باید جدی عمل کند

-

حکومت در تعهدات خود به مردم باید جدی عمل کند

تعهدات متقابل مردم و حکومت در قانون اساسی افغانستان بسیار واضح بیان شده است. نخستین تعهد عمومی مردم در برابر حکومت، حمایت از پروسههای ملی و دموکراتیک است. واقعیت به خوبی نشان داد که مردم افغانستان در راستای تقویت وحمایت از روندهای دموکراتیک و ملی، فداکاری های بسیار انجام داده است. هرچند که جامعه افغانستان در مسیر دموکراسی و توسعه، چندسالی بیش نیست که قدم نهاده است ولی با این هم جوانه های امیدوارکننده برای فردای افغانستان به خوبی در حال رشد اند. این وظیفۀ نخبگان و فرهنگیان جامعه است که در کنار حکومت، در بخش فرهنگ سازی و تقویت دانایی جمعی بسوی توسعه پایدار، وظیفه مشترک شان را انجام بدهند.
حکومت افغانستان نیز در تلاش است که در کارنامه چند سالۀ خود بیشتر از گذشته موفق ظاهرشود. البته حق حکومت است که دست آوردهای خود را مخصوصا در سال آخر حکومت به جامعه عرضه کند. استقبال از انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز به صورت طبیعی این فضا را فراهم ساخته است.
شکی نیست که انتخابات بعنوان یک پروسۀ ملی اذهان شهروندان کشور را هیجانی می سازد. انتخابات پارلمانی امسال تامدتی اذهان عمومی را به خود معطوف ساخت. در فضای نسبتا سیاسی افغانستان طبیعتا که چنین می شود. ولی آنچه که از آن باید احتراز شود اینست که افکارعمومی به هیچ وجه نباید مصادره شود. در افغانستان هر پروسه ملی که به راه می افتد تامدتی زیادی اذهان عمومی را مصادره میکند و باقی مسایل مهم و حیاتی تقریبا تحت شعاع قرار میگیرد. اگر در فرایند هرپروسه ملی، باقی تعهدات حکومت تحت شعاع قرار بگیرد و به حاشیه پرتاب شود، خیلی فرصتهای حیاتی به مرز انقضای زمانی برابر میگردد. افکارعمومی نباید این گونه بارآورده شود. با این وضعیت غفلت عمومی بیش از حد گسترده میگردد و ما زمانی متوجه یک مسئله مهم و حیاتی دیگر میشویم که دیگر زمان آن گذشته است. پس از سپری شدن برخی از مراحل انتخابات پارلمانی سال جاری، اینک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افکار عمومی و نخبگان سیاسی را بیشتر به خود جلب کرده است آنگونه که برخی ازمسایل بنیادین ممکنست تحت شعاع قرار بگیرد. برگزاری موفقانۀ این پروسۀ ملی برای تقویت روند دموکراسی در افغانستان یک امر نهایت حیاتی است. اما واقعیت اینست که برگزار کردن پروسۀ انتخابات یک امر معمولی است و دولت هامکلف اند که آن را در زمان معین آن به صورت اساسی به انجام برسانند. ولی این امر معمولی در پروسه انتخابات پارلمانی به مدت سه سال افکار عمومی را در افغانستان به خود مشغول ساخت و هزینه های فراوان مالی و سیاسی را برجای گذاشت.
هرچند که برگزاری انتخابات یک فرایند دشوار و هیجان برانگیزاست ولی این هیجان بیشتر برای شهروندان و نامزدان انتخاباتی باید باشند. حکومت به هیچ وجه نباید در این هیجان درگیر شود. هرچند که راه اندازی یک انتخابات موفقانه برای حکومتها یک دست آورد است ولی با آنهم یک امر جاری و معمولی محسوب می شود. به همین جهت است که حکومتها هیچگاه نمیتواند آن را بعنوان یک دست آورد کلان آن گونه مطرح کند که جای دیگر برنامه های کلان ملی را پر کند.
برگزاری به موقع انتخابات مسئولیت ملی حکومت است ولی با تمام اهمیت آن، نمیتواند برنامههای مهم ملی دیگر را تحت شعاع قرار بدهد. حکومت وحدت ملی علاوه بر انجام مکلفیت های جاری که به صورت نورمال باید به پیش برود، به مردم افغانستان وعده ها و تعهدات مهم دیگر را  نیز داده بود.
تأمین امنیت عمومی، مبارزه با فساد اداری، عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و بیکاری از جمله اولویتهای اساسی و تعهدات مهم حکومت وحدت ملی بود که می بایست تاکنون دست آوردهای محسوسی را به همراه می داشت. متأسفانه جنجال های سیاسی جاری در کشور که از گذشته های دور باقی مانده است بخشی عظیمی از فرصت ها را در این سال های اخیر از دست داد. تا آن حد که حکومت قادر نشد پس از چند تجربۀ برگزاری انتخابات در افغانستان، انتخابات پارلمانی را در موعد قانونی خودش برگزار نماید. هم اکنون هم انتظار شهروندان اینست که مشکلات انتخابات پارلمانی به صورت قانونی  به همین جا ختم گردد و در مسیر پروسه انتخابات دیگر مشکلی نباید خلق شود که باعث ناامیدی مردم از این پروسه ملی شود. ولی از شواهد پیداست که کمیسیون های انتخاباتی افغانستان خیلی غیرحرفهی عملکردند و اکنون هم نتوانسته اند خودشان را در مسیرپروسه ملی انتخابات هماهنگ واستوار بسازند. مردم افغانستان حق دارند این سؤال را داشته باشد که آیا این کمیسیون های انتخاباتی می توانند پروسه انتخابات ریاست جمهوری را موفقانه به سرانجام برساند؟
از دیگر جانب انتظار جمعی این بود که حکومت وحدت ملی باید قبل از نزدیک شدن به فضای انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگر به کارکردهای گذشته اش به صورت جدی رجوع کند و دستآوردهای خود را برای مردم بهتر تبیین کند. رسم نیز همین است که حکومت ها در فصل آخر دوره کاریاش، تمام تعهدات و وعدههای را که به مردم در ولایات و شهرهای مختلف داده است دوباره مورد بازبینی قرار دهد که تاچه اندازه در تحقق وعدههای خود نزدیک شده است.
انتظار اینست که رهبران حکومت وحدت ملی به اراده ودیدگاه شهروندان افغانستان احترام متقابل بگذارند و نسبت به وعدههای شان به مردم افغانستان مخصوصا به شهروندان پایتخت دوباره تأمل کنند و در تحقق آن جدیت بیشتر به خرج بدهند.
از این میان وعدههای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به مناطق محروم مخصوصا نواحی غرب کابل در زمان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری گذشته بسیار پررنگ و امیدوار کننده بود. اما اکنون زمانی بسیار محدود را در پیش رو داریم که با توجه به فرارسیدن فصل زمستان و ختم سال مالی جاری و آغاز سال مالی جدید عملا انجام برنامه های کلان بهسازی ممکن به نظر نمی رسد.
سران حکومت وحدت ملی در سال جاری چندین بار با شهروندان غرب کابل دیدار و پس از گذشت چندین سال دوباره تعهدات خود را در برابر این مردم بازخوانی کردند. امید می رود که رهبران حکومت وحدت ملی بتواند تا سال آینده تعهدات خودش را عملی کنند و اخلاق تعهد و صداقت را عملا برای مردم نشان بدهند.

دیدگاه شما