صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پروسه صلـح یا کلاف سر در گم؟! مساله این است

-

پروسه صلـح یا کلاف سر در گم؟! مساله این است

یکی از پروسه های پیچیده، فرسایشی و پرهزینه که تا کنون به نتیجه مشخص و ملموسی نرسیده؛ پروسه صلح دولت افغانستان با گروه های مخالف( به طور مشخص طالبان) است. اما پس از تعیین زلمی خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه وزارت امور خارجه دولت آمریکا، در راستای پیشبرد مذاکرات صلح، این پروسه جان تازه گرفته است و سبب شده است که تکاپوی پرشتابی در بین سایر کشورها به راه افتد، به گونهای که اکنون قدرت های تأثیر گزار منطقهی و فرامنطقهی، در منازعه و بحران افغانستان هر کدام در تلاش هستند تا به شکلی در این پروسه سهم و نقشی داشته باشند. اما آنچه که این وضعیت را پیچیده کرده و سوال هایی را به وجود آورده است؛ به راه افتادن مذاکرات جداگانه و چند جانبه، از سوی دولتهای منطقه و فرامنطقه، به طور مستقیم و بدون حضور نمایندۀ دولت افغانستان (که طرف اصلی صلح به حساب می آید)؛ می باشد. در حالی که طبق عرف نظام بین الملل و حقوق بین الملل( که حاکم بر روابط واحدهای بین المللی است)، ارتباطات و مذاکرات فراملی و بین المللی، باید از کانال و مجاری مشخصی بنام وزارت خارجه کشورها صور گیرد. آنهم واحدها و سازمانهای که از طرف جامعه و نهادهای بین المللی به رسمیت شناخته شده باشد.
گروه های مخالف دولت افغانستان (مشخصا طالبان)، اولا به عنوان حامی گروههای تروریستی شناخته شده است، بیشتر اعضای شان در لیست سیاه سازمان های بین المللی و کشورها قرار دارند و ارتباط و مذاکره مقامات کشورها با این گروه سؤال برانگیز می باشد.
در ثانی، این گونه نشست ها و مذاکرات که بدون هماهنگی و موافقه دولت افغانستان برگزار می شود؛ ضمن آن که سبب ایجاد سوء تفاهم و بدگمانی به ماهیت و نیت طرف های مذاکره کننده میگردد؛ یک مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان نیز به حساب می آید. گرچه دولت افغانستان به صورت کلی بارها اعلان کرده است؛ هر اقدامی که زمینه صلح را در افغانستان فراهم سازد؛ مورد حمایت است؛ ولی این علاقه مندی باشرط شفافیت مذاکرات و مشوره مستمر با دولت افغانستان و تبادل دیدگاه طرفین منازعه و بحران است؛ اما اینکه چرا چنین وضعیتی به وجود می آید و دولتها، هریک در تلاشند که به طور مستقیم با گروه طالبان، با پوشش نزدیک کردن مواضع و دیدگاه آنان با دولت افغانستان، در جهت پیش برد پروسه صلح، به طور مستقیم وارد مذاکره می شود؟ شاید جدای از اهداف کشورها، بخش عمدۀ این مسأله به چگونگی کارکرد و فعالیت تیم دیپلماسی کشور برگردد. وقتی که تیم دیپلماسی نتواند نقش فعال در مسایل منطقهی و فرامنطقه ی بازی کند؛ زمینه هر نوع حرکت های مداخله جویانه و غیر مسئولانه برای کشورهای دیگر فراهم میشود. باید در نظر داشته باشیم که اکثر کشورهای که امروز به شکلی در بحران افغانستان نقش بازی میکنند؛ در افغانستان و در دیگرمناطق، با همدیگر در وضعیت تضاد منافع قرار دارند. بنابراین کشورهایی که با یکدیگر در خصومت آشکار به سر می برند؛ چگونه می توانند پروسه صلح را، که مبتنی بر اشتراک منافع است پیش ببرند.   

دیدگاه شما