صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور غرور ملی ما هستند

-

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور غرور ملی ما هستند

غرور ملی از مجموع هویتهای متنوع فرهنگی و اجتماعی اتباع یک کشور شکل میگیرد. هویت ملی عبارت از وابستگی و تعلق یک فرد و یا یک جامعه به صورت رسمی و قانونی به یک کشور و دولت- ملت است. جغرافیای مشترک، نظام سیاسی مشترک، ساختار اقتصادی مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، منافع و زیان مشترک، افتخارات مشترک مؤلفههای هویت ملی در یک کشور تلقی میشوند. این اشتراکات برای ساکنان و شهروندان کشور، روح مشترک ملی و غرور ملی ایجاد میکند و روابط آنها را علیرغم ناهمگونیهای اجتماعی و فرهنگی در پرتو این روح مشترک شکل میدهد و تبدیل به غرور ملی مینماید. و هر یک از شهروندان نسبت به افتخارات و داشتههای سرزمین خود احساس بسیار قوی مالیکت پیدا میکنند و این احساس طبیعی و قوی ناشی از همان غرور و عزت ملی است که ریشه در فطرت و ذات شهروندان یک کشور دارد.
غرور ملی با افزایش ملت سازی و شکل گیری دولت- ملت ها اهمیت پیدا کرده است، هر چند که در عصر حاضر، جهانی شدن در عرصههای مختلف بخصوص سیاست و امنیت ملی از جهات مختلف بسیار تاثیر گذار است و با رویکرد های  پوزیتیویستی و پست مدرن که هر کدام روایت های خاص خود را از سرزمین و مشروعیت نظام سیاسی ارائه میدهند و در این راستا عناصری چون دولت_ ملت، هویت ملی، ملی گرایی و غرور ملی دچار دگرگونیهای مختلفی شده است. با آن هم غرور ملي نزد ساکنان یک سرزمین از اهمیت خارق العادهای برخوردار بوده و ميتواند زمينه ساز حس مشترک ملي و ميهني بين شهروندان جامعه شود.
غرور ملی قوم، قبیله، نمیشناسد و حتی از دین و مذهب عبور می کند. غرور ملی بر یک ملت هویت و عزت میبخشد. اما در کشور ما مردم کمترین توجه را به این مساله داشته و شهروندان این سرزمین با آن سطحی برخورد مینمایند الان این غرور ملی است که بر ملت ما عزت و وقار میدهد. و هنگامی که افتخارات و داشته های ما و بیرق ما در عرصه های مختلف به اهتزاز آورده میشود احساس غرور و خوشی و سیخ شدن موهای بدن ما و اشک های شهروندان سرزمین ما همه و همه آبشخور غرور ملی ماست، که ناخودآگاه برای ما دست میدهد. متآسفانه ما هیچ توجه به این مساله نداشته ایم، هر چند قدمت کشور ما بر میگردد به بیش از 2000 سال، اما ما خیلی زود فراموش نمودیم که همه یار، یاور و هم رزم این دیار طی سالیانی متمادی بودیم، سالیانی است که همدیگر را میشناسیم و همهای ما از تبار تاریخ سازان و تمدن سازان این مرز و بوم هستیم، قدمت همنوایی و همدردی ما به اندازه قامت تاریخ دو هزار ساله ورق خورده است، ما همه از تبار نیکان و نیاکان افغانی هستیم که تاریخ پر افتخار بیش از دو هزار سال را شکل میدهند سرزمین ما قلب آسیا، قلب ما مرکز خوشیها ورنجهای مشترک، شعور و شعار ما اسلام و کلمه اعتلایی لاآله الاالله و محمد رسول الله بود و به خاطر این ارزش های ملی و افتخارات و غرور ملی خویش چقدر قربانی دادهایم و میدهیم اما بازهم یک تعداد از هموطنان ما بخصوص سیاسیون و رهبران این کشور  افتخارات افتخار آفرینان و حماسه سازان کشور را نادیده گرفته و توجه به غرور ملی ملت افغانستان نمی نمایند و حاضر اند به خاطر منافع شخصی خود غرور ملی خود را قربانی نمایند.
اما برعکس یک تعداد دیگر اند که با زحمات شبانه روزی، با ایثار و فدارکاری، با شجاعت و دلیری همواره تلاش در جهت حفظ تمامیت ارضی خود داشته و از سرزمین و نوامیس و عزت خود دفاع میکنند و حتا در این راه جان های شرین خود را نثار مینمایند تا عزت و وقار را به سرزمین و هم میهنان خود هدیه دهند.
بلی این ها کسانی نیستند بجز از فرشته های نجات کشور، نیروهای امنیتی و دفاعی ما، سبزپوشان سفید نامی که همواره حماسه آفریدند و آرامش شهرها و کشور ما ناشی از سبز نامی آنهای بوده که سینه در سینه و مشت در مشت در گوشه وکنار این خاک در برابر گروه های تروریستی  خشونت طلب ایستاده اند و بر پیگر سیاه ظلم و ستم تیر و تبره فرود آوردند و بر ریشه آنها تیشه کوبیدند، تا کشور را از شر تروریستان و ظالمان سیاه دل پاک کنند.
آنها کسانی هستند که شب و روز خود را وقف وطن و هموطنان خود مینمایند و با آموزش های خستهگی ناپذیر به کار بهشتی حفاظت از ارزشهای اسلامی و ملی خویش میپردازند و با طلاوت کلام الهی در پهلوی این که وجود خود را قوی میسازند روح خود را نیز پاک و منزه مینمایند و با دعاهای مخلصانه، خود را به حریم امن و امان الهی داخل میکنند. و راه عدالت و بر حق خود را با پیوند زدن به ایمان ادامه میدهند.
در هنگامی که شب سایه سیاهش را بر سر شهر میافکند و سکوت همه جا را میگیرد، مردمان به خواب سنگین فرو میروند، حافظان کشور، نیروهای امنیتی و دفاعی، همه وقت بیدارند و گرما و سرما و شب و روز نمیشناسند و به خستگی مجال نمیدهند و به خواب اجازه ورود نمیدهند، این نیروها بیدار میمانند تا هموطنانشان راحت و گرم در کنار فرزندان و فامیل خود با آسوده گی بخوابند.
به راستی که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حافظان عزت و غرور ملی ما هستند و به دشمنان کشور اجازه نمیدهند تا به اهداف شوم خود برسند و تا آخرین قطره خون خود از جان، مال و ناموس کشور خود دفاع میکنند. ما بالای شان افتخار و احساس غرور میکنیم زیرا همین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هستند که حافظان وطن ما، ارزش های ملی و اسلامی ما، تمامیت ارضی ما و هموطنان ما میباشند و تمام ما از برکت همین قهرمانان در آرامش و آسایش به سر میبریم.
بنا بر این، میتوان این گونه گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی ما غرور ملی ما بوده و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور وجیبه ملی همه شهروندان میباشد و حمایت از آنها میتواند روحیه ملی، وحدت ملی و غرور ملی را در میان مردم ما تقویت کند. باید یاد آور شد که مردم افغانستان به وجود آن ها افتخار میکند. زیرا آنها هستند که ما هستیم.

دیدگاه شما