صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غفلت‌های حضور در عرصه‌های انتخاباتی و جبران ناپذیری‌های دهشتناک!

-

غفلت‌های حضور در عرصه‌های انتخاباتی و جبران ناپذیری‌های دهشتناک!

قرار است که برنامه انگشتنگاری و نامنویسی تقویتی رأیدهندهگان در ۲۶ ثور شروع و در ۲۴ جوزا جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی غزنی و شوراهای ولایتی که در ششم میزان سال 1398 به صورت همزمان برگزارمی شود، خاتمه بیابد. با اجرای این برنامه درنظر است تا تمامی افراد واجد شرایط رأیدهی برای انتخابات ششم میزان انگشتنگاری شوند.
مطابق برنامه نام نویسی تقویتی، قرار است کسانی نام نویسی شوند که یا درانتخابات پارلمانی پارسال از نامنویسی بازمانده بودند ویا جدیداً برای رأیدهی درانتخابات واجد شرایط شدهاند و یا مهاجرانی اند که به تازهگی به افغانستان برگشتهاند. با این حال، کسانی که درانتخابات پارلمانی گذشته نامنویسی کرده بودند، اینبارتنها انگشتنگاری می‌‎شوند. برای انگشتنگاری و نامنویسی تقویتی رأیدهندهگان، کمتر از یک ماه زمان تعیین شده است. بنابراین حضور درصحنه های انتخاباتی ورعایت الزامات و میکانیزمهای حضور یک ضرورت بوده که عدم رعایت آن عواقب جبران ناپذیری را در پیخواهد داشت.
انتخابات صحنه اصلی مبارزات سیاسی جهت اجرا و عملی سازی اندیشهها و تفکرات گروهها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی گروههای اجتماعی در چهره ی نامزدها و نمایندگان شان است که دریک جامعه شهروند مدار و دموکراتیک تدارک دیده شده است. رقابت تنگاتنگ و صلح مدارانه، احترام به عقاید و باورهای تیمهای رقیب، حفظ حرمت و کرامت شهروندی، نگهداری و صیانت از نهادهای اجتماعی، مدنی، سیاسی و درنتیجه انتقال مسالمت آمیز قدرت، که سالها و قرنها درآتش انتقال خشونت آمیز آن سوخته ایم، از ویژگیهای ذاتی دموکراسی مبتنی برانتخابات و از نیازهای جدی امروز، فردا و همیشهی کشور متکثرما میباشد.  حضور در قدرت و درنتیجه اِعمال آرمانها، دیدگاها و تامین حاکمیت ملی، نیازمند الزامات و ضرورتهای است که درمطابقت با میکانیزمهای حضور سیاسی تعریف شده در اسناد بالا دستی و بویژه قانون اساسی، انجام بپذیرد.
اعمال حاکمیت ملی، انتقال قدرت و هم چنان حضور و مشارکت درعرصههای سیاسی و حکومتی درمطابقت با قانون اساسی افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود، آن را اعمال ميكند. بنا براین، انتخابات سیستم و میکانیزم است که از طریق آن بنیادهای نمایندگی شکل گرفته و اعمال حاکمیت و تصرفات حاکمیتی قوای چند گانه دولت و نظام سیاسی مشروعیت مییابد. برهمین اساس انتخابات، شیوه مدرن، اساسی و پاسخگو به نیازمندیهای مردم ما میباشد که لازم است شهروندان کشور جهت حفظ، صیانت و بهره برداری درست ازچنین سازوکار، حضور گسترده و وسیع شان را درعرصههای مبارزاتی بیشتر از هر زمان دیگر به مثابه یک تکلیف ملی و میهنی حفظ نماید.
عدم حضور درصحنههای انتخاباتی در نظم کنونی سیاسی ما، عریانترین باخت است که شهروندان با جدی نگرفتن حضورشان درانتخابات وعدم قبول زحمتهای که جهت طی مراحل حضور قانونی شان پای صندوقهای رای دهی در نظر گرفته شده است، برخود تحمیل مینماید. گرفتن تذکره و شناسنامه هویتی، ثبت نام و بایومتریک جهت حضور در انتخابات، وقت گذاشتن جهت رای دهی و مانند آن جزء مکلفیتهای اداری و اقدامات ضروری است که لازم است شهروندان طی نموده و زمینههای قانونی استعمال حق رای خود را تمهید نماید. بنا براین حوصله مندی در جهت طی مراحل اداری و پروسیجرهای قانونی یکی از الزامات حضور در صحنههای انتخاباتی و تدارک شرایط استعمال و بکار گیری حق رای دهی شهروندان میباشد که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.
غفلت از طی مراحل اداری جهت حضور درپای صندوق های رای، عواقب و نتایج زیان بار را درپی دارد که تنها در روز شمارش آرا و مشخص شدن پیروزی یا عدم پیرزوزی نامزدهای مورد نظر شهروندان، خودرا نشان داده و باعث تاسف و یا شادی عمیق شهروندان میگردد. به خصوص کسان که نامزدهای انتخابی شان دچار شکست شده باشند، تلخی عدم تلاش و عدم رعایت الزامات قواعد بازی دموکراتیک را بیشتر احساس نموده و سنگینی سایه عدم اجرا و عملیاتی شدن پلانهای شان را در عرصههای متفاوت ملی، بر حیات سیاسی شان هول انگیز و هراسناک و به صورت عینی رویت می نماید. به نظر میرسد، مزه احساس تلخ شکست که شهروندان خودرا درآن شریک و مقصر می دانند، بدترین حادثه ای است که شهروندان غفلت پیشه برخود تحمیل کرده است. علاوه براحساس تلخ و ناخوش آیند شکست، عدم قدرت و توانایی براعمال اراده سیاسی شان در مقدرات حاکمیتی و میهنی کشور و از دست دادن ابزارهای اعمال موثر مشارکت در تعیین سرنوشت شان، تلخ ترین اتفاق خواهد بود که در حیات سیاسی و ملی شان اتفاق افتاده است.
برهمین اساس ضرورت است که شهروندان کشور و به خصوص جامعه مدنی، احزاب سیاسی، شخصیتهای حقیقی و حقوقی، مجامع علمی و دانشگاهی، جمعیت های دینی و مراکز مذهبی، رسانهها و نهادهای مطبوعاتی از همین حالا در صدد تدارک کمپین وسیع جهت حضور و مشارکت شهروندان در تمام مراحل پروسه انتخاباتی، برآمده و مدت اعلام شده را غنیمت شمرده و شهروندان را جهت عمل به مکلفیتهای ملی شان آشنا و تمامی زمینه ها را برای استعمال حق رای شان آماده و تمهید نماید. به خصوص شهروندان که در معرض انواع آسیبهای چون تبعیض، عدم قدرت و توانایی حضور درعرصههای مهم سیاسی، اقتصادی و رفاهی و سایر موانع و چالش های ملی مواجه هستند، بیشتر تلاش کنند تا این ابزار و وسیله حضور را ازدست نداده و حد اقل از این مسیر تاثیر گذاری شان را در امورات ملی ولو به صورت حد اقلی تامین نمایند.
به خصوص این که؛ برخی از شهروندان کشور، تجربه عدم حضور شان را در انتخابات پارلمانی 27 میزان سال 1397 در کل کشور و به خصوص در کابل به صورت عینی لمس نموده و افراد بسیار محدودی که هیچ گونه سنخیت و تناسب با انبوه جمعیت پایتخت نداشته است، به پارلمان بفرستد. حضور محدود و حد اقلی در نهاد چون ولسی جرگه آسیب های بسیار جدی در جهت مشارکت در تعیین سرنوشت مردم شان در عرصههای تقنینی، بودجه، انکشاف و توسعه، آموزش و تحصیل و مانند آن، در برخواهد داشت که بعدا رونما خواهد شد.
برهمین اساس ضرورت است که فرصت ایجاد شده را برای حضور درعرصه مبارزات انتخاباتی جدی شمرده و شهروندان کشور از تمامی ظرفیتهای خود برای استعمال حق رای شان استفاده نموده و در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ملی ولایت غزنی و شوراهای ولایتی سراسر کشور شرکت نموده و حضور موثر و تعیین کننده ای در این زمینه از خود به یاد گار بگذارد. داشتن نماینده در شورای ملی همان اندازه مهم و حیاتی است که داشتن آن در شورای ملی ولایت غزنی، و به همان اندازه در تعیین ریاست جمهوری موثر و اساسی میباشد. شهروندان ما، تنها ابزار موثر که در جهت تدوین و عملیاتی سازی پالیسیهای کلان کشوری، اقدامات و عملی کردن برنامههای توسعه ای و انکشافی و تامین عدالت و اجرای قانون و سایر برنامه های ملی دارند، حضور در صحنه های انتخاباتی است تا از این طریق به اهداف و آرمانهای شهروندی شان نزدیگ گردیده و به عملی ساختن آن نزدیگ ترگردد.
صحنه انتخابات، صحنه جدی مبارزه برای تعیین سرنوشت است که هم طراز با مبارزات مسلحانه برای رهایی و عدالت احراز شده است، به همبن دلیل از نصب استیکر و نصب نشانهای انتخاباتی در برگههای هویتی شان نترسند و با دلیری و شجاعت هرچه تمام تر در برابر این وحشت روانی مبارزه و ایستادگی نمایند و تمامی مراحل اداری و تخنیکی حضور در انتخابات را بپذیرند. پیرزوی با خم خم راه رفتن بدست نمیآید بلکه لازم است به صورت جدی به پای آرمان های خود بایستیم و در تعیین سرنوشت خویش اقدامات جدی و موثری را انجام دهیم.
به خصوص جامعه زنان کشور ضرورت دارد که در این عرصه پیش قدم گردیده و در برابر هرچه تهدید و ناروای های تبعیض آمیز که وجود دارد بایستند و از هویت و آرمانهای انسانی و عادلانه شان در پای صندوق های رای دهی حمایت و صیانت کنند. به هرترتیب، فرصتی ایجاد شده است که لازم است از چنین فرصت های استفاده گردیده و زمینه حضور موثر شهروندان را در صحنههای مبارزاتی انتخابات تمهید گردد. غیبت از مراکز حساس چون شورای ملی، شورای ولایتی و همگرایی باتیم های ریاست جمهوری، هیج خلای اقتداری و مشروعیت بخش را دراین کشور بوجود نیاورده و هیچ سکتگی درچرخش امورات ملی، به خصوص در وضعیت متشتت و پراکنده ای که دامنگیر جامعه امروز ما شده است، ایجاد نخواهدکرد. لذا باید فاضله ذهنی و عاطفی خودرا با سیتم و نظام سیاسی کم نموده و درجهت تاثیر گذاری در مدیریت کشور ازهیچ تلاش فرو گذار نشویم.
ولی یک نکته که نباید از آن غفلت نمود این است که لازم است کمیسیونهای انتخاباتی، اداره مستقل احصاییه و سایر نهادهای دخیل در امر انتخابات، میکانیزمهای را بسنجدکه آسیب پذیری آن پایین بوده و جان و مال مردم هرچه بیشتر مورد صیانت قرار بگیرد. شیوه سیار ثبت و راجستر مشخصات رای دهندگان و توزیع اسناد هویتی در درون خانههای مردم میتواند یکی از شیوههای موثر باشد که زمینه حفظ جان شهروندان را فراهم مینماید. به هرصورت، حضور درعرصههای مبارزه انتخاباتی، یک تکلیف ملی است که لازم است با ترمیم روابط ذهنی و عاطفی خویش با سیستم و نظام سیاسی و انتخاباتی کشور و در سایه اقدامات شجاعانه و دلیری مسئولانه، صورت بپذیرد.

دیدگاه شما