صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیامدهای اجتماعی وروانی اتهام اخلاقی به زنان شاغل

-

پیامدهای اجتماعی وروانی اتهام اخلاقی به زنان شاغل

برخی از سیاسیون این روزها، بدون مسئولیت پذیری، قانون مداری و اخلاق گرایی، حیثیت و عزت زنان را ابزارتبلیغاتی برای انتقام جویی در منازعات قدرت و سیاست قرار داده است که سلامت و امنیت اخلاقی جامعه را مخدوش ساخته و مایه نگرانی، مخصوصا برای زنان شده است.
طرح اتهام اخلاقی به زنان و استخدام شدن آنها در ادارات دربدل واگذاری حیثیت و شرف انسانی شان، چنان صدمه محکم و خطرناک برروند مشارک زنان و فرایند سهم گیری آنان در اداره جامعه وارد خواهد کرد که میتوان به جرآت گفت، کمتر از ضربات طالبان بر روح و روان و تاریخ این بخش از جامعه نخواهد بود.
این درحالی است که سالها سرکوب،شکنجه و محصور نگهداشتن زنان درجامعه مرد سالارافغانستان، سبب شد تا حداقل نصف از شهروندان کشور همواره در حاشیه قرار بگیرد و صدمات جبران ناپذیری براقتصاد، فرهنگ و اجتماع ما وارد گردد.
پیامدهای طرح ترور شخصیتی زنان
اتهام رسید زنان به پست و مقام درادارات دولتی در بدل برقرار ارتباط جنسی، ضمن اینکه ابزار ناجوانمردانه و وقیح در رقابتهای سیاسی بوده و بدور از شآن و ارزشهای ملی افغانهاست،تبعات و پیامدهای ناگواری برای زنان کشور دارد و میتواند بر مسیرحرکت تاریخی زنان به سمت پیشرفت و ترقی،اثر منفی و تلخی برجا بگذارد.
به صورت گذرا میتوان به موارد ذیل به عنوان این پیامدهای ناخوشایند اشاره کرد:
1- تقویت جبهه افراطیون وبنیاد گرایان: متاسفانه ذهنیت زن ستیزانه درافغانستان در طول چهل سال جنگ تشدید و توسعه یافته است. فرهنگ مرد سالارانه، فرهنگ قبیله ی، خشونتهای اجتماعی، فقر اقتصادی وفرهنگی و...سبب ماندگار و ریشه دار شدن این اندیشه است و باکمال تاسف، اتهام خطرناک زیر سوال بردن فضای اخلاقی ادارات- باوجود کاستیها و مشکلات- میتواند جریان افراط گرایی را بیشتر تقویت کند.
2- توجیه اعمال تروریستی وخشونت طالبانی علیه زنان: طالبان و دیگر گروههای افراطی درطی چهل سال زنان را محکمه و مجازات صحرایی کرده اند و به هربهانه ی اقدام به حذف فزیکی و ترور شخصیتی آنان نموده است. کار در ادارات دولتی و غیر دولتی یکی از بهانههای بوده است که زنان مورد انواع خشونت این گروهها قرار گرفته و حتی بارها به همین بهانه زنان را تیرباران کرده اند. اکنون، طرح این اتهامات به گونه ی خشونتهای طالبانی را توجیه و حمایت میکند.
3- ایجاد وگسترش منازعات وخشونتهای خانوادگی:طرح، و پخش و نشراتهامهای اخلاقی علیه زنان در ادارات دولتی، باعث ایجاد، گسترش و تقویت سو ظن خانوادهها به زنان کارمند عضو خانواده میشود که در جای خود منجر به درگیری و منازعه دوام دار و خشونتهای خانوادگی علیه زنان میگردد.
4- افزایش سو رفتارهای اجتماعی دربرابر زنان: اتهام تن دادن زنان به فحشا در برابر بدست آوردن پست وکار، سبب تنزل شخصیت انسانی آنها در اجتماع میگردد که پیامدهای آن، افزایش آزارهای زبانی، بدنی و بی اعتنایی به حرمت وحیثیت و... میباشد. بازی با شخصیت وکرامت انسانی زنان، بهانه ی بیشتری به دست کسانی میدهد که هم زن ستیز هستند و هم مرض زن ازاری دارند.
5- کاهش اعتماد به نفس زنان برای مشارکت در امور اجتماعی: طرح چنین اتهامیبه ادرس زنان و نامصون نشان دادن فضای کاری برای آنها، اعتماد به نفس این قشر را به شدت آسیب زده و باعث ایجاد و گسترش ترس و هراس آنان از ظاهر شدن در اجتماع میگردد.
6- خروج تدریجی زنان از روند مدیریت جامعه: طرح این گونه بازیهای سیاسی و بی توجهی به هتک حرمت زنان، سبب میشود که زنان برای جلوگیری از بدبینی، سوظن، پرهیز از قرار گرفتن در معرض تهمت و... به تدریجی پستهای خود را خالی کنند. بدون تردید، پیامد آن براقتصاد، اجتماع و سیاست کشور بسیار مخرب و خطرناک خواهد بود.
7- تداوم و افزایش قتلهاس ناموسی: طرح اتهامات اخلاقی به زنان کارمند، موجب تداوم و افزایش سو ظن آنها شده و ممکن است قتلهای ناموسی را گسترش دهد.
هدف و پیشینه استفاده از اتهامات اخلاقی
استفاده از ابزارهای اخلاقی مخصوصا موضوع ناموسی، به منظورحذف و یا تضعیف رقیب سیاسی در دنیایی سیاست شناخته شده است و درافغانستان نیز بی سابقه نیست که فقط به اشاره یک نمونه آن از کتاب پیربغدادی، اکتفامیشود:" یک بخش از طرح امپراتوری بریتانیا این بود که من باید در لباس پیر روحانی موضوع تعلیم و نوع لباس زنان را در میان مردم افغانستان به شکل منفی مطرح نموده و از این طریق افغانها را علیه نظام شاه امان الله خان که هرروز به سوی ترقی و پیشرفت بود متحد نمایم. انگلیسها میدانستند که یگانه موضوع حساسیت بر انگیز که میتواند مردم را به قیام وا دارد موضوع ناموسی میباشد. من باید از زیرکی خاص در این مورد کار میگرفتم به خاطریکه من که در لباس پیر روحانی به قریه جان میرفتم نمیتوانستم اتهامات را به شکل مستقیم در میان مردم مطرح نمایم به خاطریکه مردم شاه جوان را دوست داشتند و به اسانی به اتهامات گوش نمیدادند . بنا زمانیکه موضوع را مطرح میکردم به طور مثال در ابتدا از تعریف شاه جوان شروع میکردم و میگفتم که تحصیل دختران در خارج از کشور خوب است اما انقدر هم نه که دختران جهت فراگرفتن تحصیل از عفت و آبروی خود بگذرند .
دیوید جونز همچنان در خاطرات خود میافزاید که : مجله انگلیسی زبان را که در مورد پشرفت تحصیل دختران بریتانوی همراه با تصاویر آنها معلومات نشر کرده بود در میان مردم باز نموده و برایشان تشریح میدادم که که این دختران افغان هستند که با ملکه انگلیس عکس گرفته اند. همان بود که تغیر واضح در چهره کسانیکه دورم جمع شده بودند میدیدم و با خود میگفتند افسوس که ما به خاطر حفظ ناموس جنگ کردیم اما امروز ناموس ما در میان انگلیسها اینطور بی حجاب
وضعیت امروزی زنان افغانستان
درسه چهارسال اخیر، پلانهای مشخصی برای افزایش حضور زنان در ادارات دولتی تدوین شده و رییس جمهور اشرف غنی صریحا اعلان کرده است که زنان، فقرا و جوان،سه قشر که سالها درحاشیه سیاست افغانستان بودند،اکنون محور حکومتش را تشکیل میدهند. درعمل نیز میزان مشارکت زنان در سمتهای مختلف و بلند اداری گسترش یافته است؛ امروزه زنان در سطح وزیر، معین وزرا،شاروال،ولسوال،ثارنوال، در ستره محکمه،لوی ثارنوانی و...حضور دارند؛ موضوع که برای برخیها تحمل ناپذیر و برای برخی نیز فرصت ساز است.
اکنون فصل رقابتهای انتخاباتی است و کسانیکه از قدرت رانده و پرانده شده اند، چرا از چنین ابزارهای استفاده نکند که میکنند ولی با چه قیمتی؟

دیدگاه شما