صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات عامل ثبات سیاسی و نقطه پایان جنگ

-

 انتخابات عامل ثبات سیاسی و نقطه پایان جنگ

بسیاری از کشورها، جنگها و منازعات داخلی را تجربه کرده است و هزینههای سنگین مانندی  مرگ و میر، آوارگی و نابودی منابع اقتصادی و انسانی را متحمل شده است است، به طوری که برخی ازکشورهای درگیر جنگ ازهم پاشیده است، بخصوص جوامع دارای تنوع قومیو مذهبی بیش از دیگر جوامع در معرض این منازعات و تنشها قرار داشته و سالها از این  ناحیه رنج برده است. اما این کشورها با وجودی که منازعات و جنگهای خونین را تجربه کرده است، در نهایت پس از سالها منازعه و جنگ، رهبران سیاسی این کشورها روندصلح و سازش را درپیش گرفته اند و برای بیرون رفت از جنگ و منازعات و برقراری ثبات سیاسی و فراهم سازی زمینه مشارکت گروههای قومی و سیاسی در قدرت، انتخابات را بهترین گزینه درنظرگرفتند؛ حتی درتوافق گروه های درگیر جنگ این تعهد وجود دارد که انتخابات می بایست برگزارشود و طرفهای درگیر با برگزاری انتخابات اراده خود را بر پایان بخشیدن به جنگ و کشمکشهای سیاسی نشان میدهند.  برگزاری انتخابات طرفهای درحال جنگ را وادار میسازد که اهداف متعارض خود را با تکیه بر آرای مردم تعقیب کند و انتخابات به همه طرفها فرصت میدهد که قدرت سیاسی را به وسیله برنامههای شان به شهروندان، بحث با مخالفان و بسیج افکارعمومیبه دست آورند و طبیعی است جامعهای که مطالبات مردم در آن انباشته شود و به درستی مدیریت و هدایت نشود، میتواند زمینههای بروز اختلافات و کشمکشهای سیاسی و تعارضات خشونتآمیز را فراهم کند و یکی از تأثیرات انتخابات و مشارکت مردم در انتخابات، مدیریت مطالبات و کاهش تعارضات است؛ یعنی انتخابات به مثابه یكی از بسترهای اصلی حضور و بروز افكار و سلیقههای مختلف مردم، ساده ترین و مهمترین شكل مشاركت سیاسی مردم بر سرنوشت خویش است.
بنابراین بین ثبات سیاسی و برگزاری انتخابات رابطه مستقیم وجود دارد، کشورها و گروههای سیاسی که در تلاش برای بی ثبات سازی سیاسی افغانستان است با القای عدم برگزاری اننتخابات این هدف را تعقیب میکند و این موضوع را میتوان در اظهارات برخی مقامات کشورها و گروههای سیاسی به وضوع بازخوانی نمود و آنها نیک میدانند، پیامد عدم برگزاری انتخابات یا به تعویق افتادن انتخابات تشدید جنگ و به هم خوردن ثبات سیاسی نسبی در کشور است؛ اما حکومت وحدت ملی با در نظر داشت منافع کلان کشور و تداوم ثبات سیاسی زمینه انتخابات ریاست جمهوری را فراهم ساخته است، تا نسل امروز افغانستان بهدرستي احساس کند که نظام مدنظر خويش را از نو ميسازد و سرنوشت کشور خويش را خود رقم ميزند وبدون تردید این انتخابات میتواند افغانستان را در مسیر جدید قرار دهد و ثبات سیاسی را در کشور تحکیم و گروههای تروریستی و برخی گروههای سیاسی که تسلط بر قدرت را در بی ثباتی جسجو میکند برای همیشه مأیوس نماید. 
اکنون که تبلیغات انتخاباتی از طرف کاندیداها و تیمهای انتخاباتی در سراسر کشور شروع شده است و به تردیدهای که در مورد برگزاری و عدم برگزرای انتخابات وجود داشت، پایان داده شده است، میطلبد که در جهت فراهم سازی زمینه مشارکت مردم در انتخابات، کاندیداهای محترم و هواداران آنها مسئولانه حرکت کنند و از هرگونه حرکتی که برگزاری انتخابات را با چالش مواجه سازد، پرهیز نمایند و این واقعیت را در نظر داشته باشیم که ثبات سیاسی، پایان منازعه و جنگ در گرو برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف با مشارکت حد اکثری مردم افغانستان می باشند.

دیدگاه شما