صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اهمیت وضرورت انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان

-

اهمیت وضرورت انتخابات ریاست جمهوری  در افغانستان

دربسیاری از کشورها انتخابات بااشکال مختلف پارلمانی وریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و شهرداری ها ، بعنوان نشانه ومظهر دموکراسی به صورت عادی ونورمال برگزارمی گردد ،ازاهمیت زیادی در بخش های سیاست گذاری ، اجرای وتقنینی برخوردارند.
درافغانستان، اما انتخابات به هرشکل وشمایل اش ازاهمیت بیشتری برخورداراست. دلایل که بیانگر اهمیت بیشتر وضرورت های انتخابات درافغانستان، بخصوص ریاست جمهوری  می باشد ، به اشکال زیر دسته بندی می گردد:
الف- انتخابات ، ممثل دموکراسی :
دردموکراسی نوپای افغانستان که هنوزازثبات واستحکام لازم برخوردارنیست،انتخابات به مثابه ممثل واستحکام بخش دموکراسی در شرایط فعلی ازاهمیت بسیاری برخورداراست . وجود واجرای انتخابات نشان دهنده بقاء ووجودحیات دموکراسی درافغانستان وتضمین کننده ای تثبیت وتوسعه دیموکراسی درعمق وعرض جامعه ای پراکنده افغانی خواهدبود.اجرای موفقانه انتخابات به همان اندازه که برای نظام موجود وطرفداران دیموکراسی مهم وحیاتی می باشد ، برای مخالفان نظام و منتقدان ، رقبای انتخاباتی که بخت واقبال چندانی درجلب آرای مردم ورای دهنده گان ندارند ، نیز آزاردهنده وناخوشایند خواهدبود. دشمنان مردم ودیموکراسی ازهرنوع فشاروفریب ممکن بهره خواهند گرفت تا انتخابات رابه چالش بکشانند ،مردم وطرفداران اجرای انتخابات نیزبا جان ودل ازاین پروسه باتمام  وجود حمایت خواهدنمود.تنها گزینه ای که قوام بخش دیموکراسی ونمایشگرآن درجامعه خواهدبود ،گزینه انتخابات است . برای حفظ جاده دیموکراسی یگانه را ه ، رفتن به انتخابات وباورداشتن به نظام وسستیم انتخاباتی خواهدبود.
ب- نهادینه شدن گزینه ای انتخابات :
بعد ازسال های دشواردرسایه حاکمیت های گذشته ، در مقطع تاریخی که کشوردرآن قرار دارد ودرتقابل بانظام های قبلی حاکم درافغانستان وکشورهای منطقه و ذی دخل درامورافغانستان ، انتخابات یگانه گزینه ای قابل دفاع می باشد که نه تنها درشرایط فعلی گزینه مناسبی خواهد بود بلکه به عنوان یک فرهنگ در نظام سیاسی موجود باید نهادینه گردد ونسل های سیاسی بعدی کشوراز آن به عنوان پتانسیل بلقوه استفاده بهینه نمایند . بعد از چند دوره انتخابات  وقبول سستیم انتخابی بارای مستقیم مردم افغانستان ، بدیلی جزراه انتخابات نداریم . نهادینه شدن این سستیم برای جامعه چندقومی ، مناسب ترین گزینه برای اعمال حق رای ودستیابی به نظام جامع باقاعده ای وسیع که همه اقوام ، احزاب و سازمان های اجتماعیرادربرگرفته و با آرای مساوی در انتخاب نوع مدیریت کلان ملی ، مشارکت می کنند. نهادینه نمودن سستیم انتخاباتی ضامن مشارکت وسیع وعادلانه درتمام نقاط کشور بدون تبعیض وفرصت سوزی می باشد . نهادینه شدن فرهنگ انتخاباتی به صورت طبیعی انحصارگرایان ، آشوب طلبان و قدرت مندان محلی وقومی را به حاشیه خواهند راند و ازحضورقدرت مند و ملیونی انسان های آگاه وانتخابگر حمایت خواهدنمود.بنا براین برگزاری واجرای موفقانه ای انتخابات بعدازچندین دوره برای نهادینه شدن آن از دیگر ضرورت های اجرایی شدن انتخابات می باشد. مردم افغانستان ناگزیرند بین بد وبدتریکی را برگزینند ، دربرابر نظام مبتنی برامارت اسلامی ، یا هرنظام موقت وبدون پشتوانه قانونی ،  نظام موجود که مبتنی برقانون اساسی بوده وتجربه چندین دوره انتخابات راباخود دارند و دارای مشروعیت ملی وبین المللی می باشد و حامیان قدرتمند خارجی را باخود دارد ، با اجرای انتخابات می توانند با مشروعیت بیشترو پشتوانه قوی ترمردمی دربرابرپروسه صلح و چانه زنی های سیاسی درسطح منطقه و جهان ظاهرگردد.دربرابردشمنان مردم افغانستان که به صلح وامنیت واقعی باورندارند ، با پشتوانه نیروهای پرافتخاروقدرت مند امنیتی به مقاومت مشروع ودفاع ازاستقلال وتمامیت ارضی ، با قدرت بیشتربه دفاع از وطن ادامه دهند.
ج- اتخابات تثبیت کننده تفکیک قوا :
تفکیک قوا یکی ازدیدگاه واندیشه های بنیادین درنوع نظام های سیاسی مبتنی بردیموکراسی و قابل دفاع درقرون اخیر می باشد. بهترین مدل درنظام های سیاسی نظام های مبتنی برتفکیک قوای سه گانه میباشد.
براساس این نظریه یک نظام متعادل ، نظامی می باشد که در سه قوه مقننه ، قضاییه و اجراییه به صورت واقعی ومستقل وجود داشته باشد و هرکدام به وظایف خود به خوبی عمل نماید. درافغانستان انتخابات پارلمانی با همه عیب وایراد ها وفرازوفرود هایش برگزارگردید ودوره جدید پارلمانی به عنوان ممثل قوه قانونگذاری شروع به کار نمود ، بگذریم ازاینکه تعدادی ازوکلای محترم شاید با الفبای قانونگذاری هم اشنا نباشند وازسوی دیگر کمسیون انتخابات باعملکرد ضعیف خود ،عامل شایعات ،فساد و تقلب گسترده پروسه انتخابات خراب نمود و مردم را نسبت به این پروسه بی اعتماد وبدبین نمود اما درنهایت شکل گیری و حفظ قوه قانونگذاری به ازنبودش به عنوان یکی ازمولفه نظام دیموکراتیک است. با عین تحلیل انتخابات ریاست جمهوری پیش رو برای گزینش ریاست قوه اجراییه(دولت) دریک انتخابات ملی ورقابتی یکی ازضرورت های اساسی درشرایط فعلی برای حفظ کلیت نظام می باشد که صد ها باروجودش به ازعدم اش می باشد.
باهمه چالش هاو موانع موجوددرمسیر انتخابات پیش رو، برای حفظ نظام موجود عینیت پیداکردن انتخابات ریاست جمهوری اهمیت حیاتی واساسی خواهد داشت ، با فرض احتمال تقلب ها که در هرانتخاباتی امکان اش وجود دارد و بافرض تبلیغات سنگین وهدفمند دشمنان نظام ودیموکراسی ، از اصل اهمیت پروسه انتخابات برای حفظ کلیت نظام موجود نباید غافل ماند .
د- انتخابات تنها راه حفظ نظام ودست آوردهای به دست آمده:
بعداز چندین دورمذاکرات بی نتیجه وچانه زنی های سیاسی بین نمایندگان طالبان و نماینذه خاص وزارت خارجه امریکا برای پیشبرد صلح ، دیدگاه ها وجبه گیری های سیاسی چندبعدی درقبال پروسه ای صلح بوجود آمده اند:
یک - دیدگاه طالبانی :
مذاکره با دیدگاه خروج قوت های ایالات متحده و تشکیل دولت موقت برای تاسیس دوباره دولت اسلامی که به سبک وسستیم امارت اسلامی تشکیل گردد. دراین دیدگاه انتخابات ، جمهوریت ودیموکراسی بی معنی وبی مفهوم است. برخی ازبزرگان ورهبران جهادی که بادولت میانه ومناسباتی خوبی ندارند بدون در نظرداشت عواقب خطرناک وپس منظراین تیوری افراطی باتحلیل های بسیار سطحی وحتی بیان قصه های عامیانه (سه برادرکه باسه زبان انگورطلب داشت اند و...) با پروسه ای پیچیده ای صلح  برخوردنموده اند. درحالی که این بزرگان دریک لینک کوتاه دولت هم آویزان بوده وهنوزهم ازسفره ای دولت ایتلافی امرارمعاش می کنند .اما طالبان با حمایت پاکستان وبرخی ازکشورهای عرب ، سیاست وقت کشی وتوسعه ای مناطق تحت قلمرو خودرا درپیش گرفته ودرضمن امتیازطلبی ها ومانورهای سیاسی دردوبی ومسکو ، باامتناع ازمذاکره رودرو با دولت افغانستان ، بردیدگاه اولیه وسنتی خود کماکان پافشاری داشته اند.
دو- دیدگاه ائتلافی:
گروها ، احزاب وشخصیت های که درزندگی سیاسی شان استراتژی پلان مشخصی ندارند ، هرگروه که پیش آمد خوش آمد ، با خواستگاه رهبران جهادی ، به چهره نیمه دولتی ، به شمول جناب کرزی با دیدگاه ائتلافی وبامحوریت دیدگاه ائتلافی وکمی تغییرات درقانون اساسی کشور ، پیش نهادکننده ساختاردولت موقت به شمول همه طرف ها ، بدون درنظر داشت فرصت ها وارزشهای به دست آمده ، خواهان به سرانجام رسیدن شتابان صلح هستند . هدف اصلی این گروها بوجود اوردن فرصت برای مشارکت درقدرت به هرشکل ممکن است. اینان باهوشیاری تمام هم خواهان حفظ صحنه وامتیازات سیاسی اند و هم به شکل غیرمستقیم وغیررسمی از دولت افغانستان نمایندگی می کنند. این حضرات باسیاست های دوپهلو ممکن است هم ازچشم دولت بیفتند وهم درجرگه برادران به حساب نیاید که نیامده اند.
سه – دیدگاه دولت افغانستان ، انتخابات :
درقبال پروسه ای صلح یگانه دیدگاه که برحفظ نظام وارزشهای بدست آمده ایستاده وخطوط معینی در گفتگو ها تعیین کرده اند دولت افغانستان است ، براساس این دیدگاه  با حفظ اصل صلح وگفتگو ، انتخابات باید درزمان تعیین شده  برگذارگردد و اصل ساختارنظام قابل تغییر نیست . هرچندتحلیل دیگران ورقبای انتخاباتی براین مبنا استوارباشد که برگداری انتخابات ضامن پیروزی تیم دولت سازبوده واین تیم بقای خودرا دراجرای انتخابات می داند .ولواین فرضیه هم درست باشد ، بازمهم اجرای انتخابات درزمان تعیین شده است وهرتیم که ازآن پشتبانی کنند بایداقدام  درست وواقعبینانه تلقی گردد ، پس اهمیت وضرورت اجرایی کردن انتخابات با همه دشواری ها واما واگر ها در این است که با آن نظام به سوی حفظ ارزشها واصول اساسی که مسیردرستی هم است ، هدایت می گردد وبخش اعظم مردم ،نهادهای مدنی وجامعه ای زنان و اقشارمختلف فرهنگی واجتماعی ازاین دیدگاه پشتبانی می کنند.دلیل اش هم واضح است ، که افغانستان نباید به قهقرا برگردد.

دیدگاه شما