صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارزیابی نقش صندوق های سهامی خاص در رشد سرمایه گذاری - مطالعه موردی؛ کشورهای حوزه یورو

-

ارزیابی نقش صندوق های سهامی خاص در رشد سرمایه گذاری - مطالعه موردی؛ کشورهای حوزه یورو

راه اندازی و ایجاد یک کسب و کار موفق آرزوی تعداد زیادی از اروپایی ها است و همچنین منشاء اصلی ایجاد شغل در اروپا محسوب می شود. اما اتحادیه اروپا در استفاده از این ظرفیت کارآفرینانه به باور برخی از متخصصین امور مالی ناکام بوده است. گرچه 29٪ شرکت های کوچک و متوسط اروپایی هدف اصلی خود را رشد می دانند ولی فقط عده کمی از ظرفیت مدیریتی لازم به منظور تحقق و دستیابی به آن برخورداراند. راه اندازی و گسترش یک شرکت نیازمند سرمایه است و انتخاب مناسبترین شیوه تامین مالی هنوز هم یکی از چالش های اصلی بنگاه های کوچک و متوسط در اروپا است. نبود سرمایه لازم یکی از موانع رشد است و به ندرت می توان با مراجعه به خانواده، دوستان، فرشتگان کسب و کار و بانک ها بر این مشکل چیره شد.
روی هم رفته، 75٪ اروپایی ها راه اندازی کسب و کار را به دلیل عدم دسترسی به حمایت های مالی لازم مشکل ارزیابی می کنند. از این حیث در دولت های عضو اتحادیه اروپا وضعیت به طور قابل توجهی از 84٪ در سال 2004 به 77٪ در سال 2007 بهبود یافت. صندوق سهامی خاص و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر به عنوان منابع مهم تامین مالی شرکت های با ظرفیت رشد سریع در اروپا به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. هدف صندوق سهامی خاص و سرمایه گذاری خطرپذیر این است که شرکت های بیشتری را با تامین سرمایه، مشاوره های استراتژیک و اطلاعات لازم در مراحل مختلف توسعه کمک کنند تا به اهدافشان در راستای دستیابی به رشد نائل شوند.
هرچند آگاهی عمومی نسبت به سهام اختصاصی و سرمایه گذاری خطرپذیر در سال های اخیر در اروپا افزایش یافته است ولی درک روشن نسبت به نحوه عملکرد آن ها تلاش بیشتری را می طلبد. این مساله در مورد شرکت های کوچک و کسب و کارهای خانوادگی بیشتر صادق است. نبود اطلاعات به همراه بیم از دست دادن کنترل شرکت به سبب واگذاری سهام برای گردش وجوه، مانع رفتن شرکت ها به سمت سهامی خاص شدن و سرمایه گذاری خطرپذیر شده است. یک مطالعه انجام شده بر روی 2500 کارآفرین در سرتاسر 15 کشور اروپایی نشان داد که هراس از دست دادن کنترل (24٪) از عوامل مهم تصمیم گیری کارآفرینان درباره نرفتن به سمت سهامی خاص شدن و سرمایه گذاری خطرپذیر است، در کنار عدم آشنایی لازم درباره نحوه عملکرد صندوق سهامی خاص و سرمایه گذاری خطرپذیر (23٪). هر چند 83٪ کارآفرینانی که به صندوق سهامی خاص و سرمایه گذاری خطرپذیر مراجعه کرده اند از پیشرفت های حاصل شده در فعالیت های کسب و کارشان، امورات مربوط به بودجه و نظارت های مالی استقبال کرده اند. به طرز مشابه، تجارب سرمایه گذاران و شبکه ارتباطی مشتریان به عنوان عوامل مثبت و موثر ارزیابی گردیده است. این مساله در مورد کسب و کارهای نوپا که عمده دارایی هایشان را دارایی های نامحسوس شکل می دهد و مجبوراند تا برای جذب سرمایه ضمانت های متعددی ارائه کنند، بیشتر صادق است.
صندوق های سهامی خاص و سرمایه گذاری خطرپذیر نقش مهمی در تسریع رشد و افزایش اشتغال در اروپا دارند. از سال 2000 متخصصین سهامی خاص و سرمایه گذاری خطرپذیر بیش از 270 میلیارد یورو در بیش از 56000 شرکت اروپایی سرمایه گذاری کرده اند. سال 2006، 71 میلیارد یورو در بیش از 2500 شرکت اروپایی از نوع سرمایه گذاری سهام را به ثبت رساند.  از این طریق عملکرد هزاران شرکت ارتقا یافته و توسعه و کاربرد تکنولوژی جدید نیز تسهیل می شود. تمرکز این صنعت بر بهبود عملکرد بنیادین کسب و کار بدین معنا است که سهامی خاص و سرمایه گذاری خطرپذیر می تواند یکی از عناصر نیرومند پیشبرنده توسعه اقتصادی در عرصه بهره وری شرکتی محسوب شود.
در میانه سال های 2000 و 2004 شرکت هایی که در اروپا توسط سهامی خاص و سرمایه گذاری خطرپذیر حمایت مالی شده اند توانسته اند یک میلیون شغل جدید ایجاد کنند و متعاقبا نرخ رشد انباشت شده سالیانه  5.4٪ در سال را رقم بزنند که هشت برابر نرخ رشد اشتغال 0.7٪ مجموع 25 کشور اروپایی است.
شرکت های اروپایی نظیر اسکایپ، موبیستر و تام تام برای اینکه به موقعیت فعلی پیشتازی در سطح دنیا برسند از مزایای صندوق سهامی خاص بهره برده اند. ذی نفعان اصلی در سودهای خلق شده توسط صندوق های سهامی خاص و سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه گذاران نهادی اند؛ یعنی صندوق های بازنشستگی، که در سال 2006 همچنان تنها بزرگترین منبع تامین سرمایه این صنعت بوده است و 27٪ مجموع مبالغ جمع آوری شده توسط صندوق ها مربوط به همین بخش است. که در نتیجه توانسته است عوائد مالی را به میلیون ها مستمری بگیر و صاحبان حساب های پس انداز برگرداند.
صندوق های سهام اختصاصی به لحاظ حوزه تخصص و مهارت، نوع سهامداران و ساختار مدیریتی شان با هم فرق دارند. این که منابع صندوق از کجا تامین شود می تواند ساختار معاملات پیشنهاد شده از سوی صندوق را تحت تاثیر قرار دهد و بیان می کند که آیا مدیران صندوق می توانند راجع به سرمایه گذاری به سرعت تصمیم بگیرند یا خیر و حتی می تواند بر نحوه ارتباط با افراد مورد معامله و شیوه مدیریتی پس از این که سرمایه گذاری انجام گرفت اثرگذار باشد. صندوق های سهامی خاص شرکتی توسط شرکت هایی راه اندازی می شوند که به دنبال سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با فعالیت های مرکزی و اصلی شان اند و هدف از آن شناسایی تکنولوژی های جدید است. این مساله می تواند در مورد بانک ها صادق باشد وقتی که می خواهند نقششان به عنوان بانک های تجاری از نقششان به عنوان سرمایه گذار تفکیک شود.
خلاصه آن که نقش واسطه های مالی غیر بانکی و صندوق هایی که در فرابورس فعال اند نظیر صندوق های سهامی خاص و سرمایه گذاری خطرپذیر روز به روز در تجهیز منابع مالی و تامین منابع مورد نیاز شرکت های نوپا در حوزه یورو به خصوص آن عده که از رشد بالایی برخوردار اند برجسته تر می شود. برای آن که این صندوق ها در مسیر درست خود قرار بگیرند و منافع سرمایه گذاران آن ها تامین شود باید دولت ها یک سیستم نظارتی را به وجود آورده و از شفافیت عملکرد آن ها اطمینان حاصل کند، تا زمینه های فساد مالی از بین برود و هر دو گروه سرمایه گذار و سرمایه پذیر بقای خود را در حفظ کارایی ساختارهای موجود ببینند.

دیدگاه شما