صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احترام به نتایج آرای شهروندان

-

 احترام به نتایج آرای شهروندان

هدف از برگزاری انتخابات سهیم نمودن و دخیل کردن اراده شهروندان در شکلگیری نهادهای سیاسی است. در نظامهای مردمسالار انتخابات موجهترین و مشروعترین ابزار وصول قدرت است. حاکمان و رئیس حکومت طبق اصول و معیارهای قانونی انتخاب میشوند. در افغانستان نیز اصولا باید اداره حكومت در چار چوب قانون اساسی با اراده و نظر ملت تعیین گردیده و تبلور اراده و خواست مردم باشد. مردم نیز بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قوانین نافذه کشور، در صحنه انتخابات و در پای صندوقهای رای حاضر میشوند و فرد شایسته و مورد نظر شان را به عنوان حاکم بر سرنوشت جمعی خویش انتخاب مینمایند.
اما برگزاری انتخابات در افغانستان همراه بوده است با هیاهو و بر پانمودن جنجالهای مغرضانه و پیش از وقت که متاسفانه چالیشی ساختن انتخابات و مغشوش نمودن اذهان عمومیرا به دنبال داشته و دارد. این در حالی است که مسؤلین برگزاری انتخابات، وظایف و مسؤلیتهای آنان  به حکم قانون مشخص و معین بوده و مکلف شده اند که طبق اصول و معیارهای قانونی به وظیفه خویش عمل نمایند و به دور از هرنوع فساد و تقلب، محیط انتخابات را از آلودگیها پاك نموده و نگذارند که افراد و یا گروهها با ایجاد  فشارهای سیاسی، انتخابات سالم و شفاف را تحت الشعاع قرار دهند. همه باید به تصامیم قانونی که توسط کمیشنران و مسؤلین کمیسیون انتخابات اتخاذ میگردد را محترم شمرده و به نتیجه آرای شهروندان احترام بگذارند. رعایت ضوابط انتخاباتی، باعث میشود که انتخابات به عنوان مهمترین رکن و عنصر نظام سیاسی دموکراتیک در حکومت مردمسالار تحقق یافته و ملت با اعتماد كامل و با اطمنان به برگزاری درست و شفاف انتخابات؛ به طور گسترده در آن حضور یابند و اراده خویش را در نظام سیاسی کشور مشاهده نمایند. انتخاب شوندگان نیز مکلف هستند که  اهداف و آرمانهای رای دهندگان را در نظر داشته و در صدد برآورده ساختن آن متعهد باشند و تلاش نمایند برنامهها و تعهدات که در کمپاینهای انتخاباتی برای مردم ارایه نموده اند را تعقیب و عملی سازند. نظارت بر تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها و از ثبت نام تا اعلان نتیجه نهایی از وظایف و مسئولیتهای مهم کمسیون انتخابات است. طبق قانون انتخابات. مراحل نهايي در برگزاري انتخابات عبارتند از تأييد نتايج، رسيدگي به اعتراضات، و تأييد نامزد. اين تأييد از طريق گزارشات انتخابات، شمارش مجدد آراء، و بررسيهاي مستقل انجام گردیده و پس از اين كه نتايج تأييد شد نتايج نهايي توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلان میگردد.
بنأ چالشی ساختن انتخابات و وسیله قرار دادن آن را برای دست یابی به قدرت غیر مشروع و یا سهیم شدن در قدرت و یا امتیاز گیری و رسیدن به اغراض شخصی، سمتی و گروهی در هیچ کشوری به سود و صلاح هیچ جریان و کاندیدی نیست خصوصا در کشور که سالها بحرانهای ویرانگر و خانمانسوز را پشت سر گذاشته و اقوام مختلف با افکار و اندیشههای گوناگون در آن سکونت داشته و دارند و بدون هیچ بهانه ای زمینه منازعه و فتنه فراهم است، بیشتر نیازمند حفظ وحدت ملی بوده و پای بندی به قانون در جهت تأمین و تحکیم پایههای وحدت ملی ضروری و لازم به نظر میرسد. نامزدان و کاندیدان ریاست جمهوری بهتر است به جای زورگویی و قدرت نمایی بی جا و بی حاصل و سردادن فریاد تقلب جهت امتیازگیری شخصی، منتظر اعلان نتایج از سوی کمیسیون مستقل انتخابات باشند. بدون تردید انتخابات که مطابق با اصول و معیارهای قانونی و ملی باشد باعث جمع شدن اقوام و گیردهم آمدن تمام گروههای اجتماعی میشود، علاوه بر آن در مسائل همچو.ن مبارزه با تبعیض و نفی انحصار طلبی، ایجاد ثبات و صلح دائمی، رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی، مشارکت سیاسی مؤثر خواهند بود. از اینکه اقوام مختلف با افکار و اندیشههای گوناگون در این سرزمین سکونت دارند ضرورت حفظ اتحاد و وحدت ملی بیشتر احساس میگردد. ایجاد ثبات و صلح دائمی، رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی، مشارکت سیاسی در سایه منافع مشترک امکان پذیر خواهد بود. پس لازم است که به جای کوبیدن همدیگر، ایجاد نفرت و وارد کردن اتهامات نسبت به یکدیگر، تآکید کنیم بر اتحاد و همبستگی بر اساس احترام متقابل و همچنان تاکید داشته باشیم بر احترام به قانون اساسی کشور به عنوان مهمترین سند و وثیقه ملی.
تیمهای انتخاباتی و احزاب سیاسی در این کشور باید از انتخابات و برگزاری آن به عنوان ابزاری قوی و مستحکم در جهت تقویت جمهوریت، دموکراسی، حفظ نظم اجتماعی، امنیت دائمیو حفظ وحدت و همبستگی ملی استفاده نمایند. لذا باید از رفتارهای مغایر با وحدت و همبستگی ملی اجتناب کنند. خصوصا از امور که باعث منازعه و مخل نظم اجتماعی و وحدت ملی هستند پرهیز نمایند. انتخابات باید وسیله همپذیری در جامعه باشد و تحمل یکدیگر را به همراه داشته باشد. مردم و احزاب سیاسی در این جامعه ناگزیرند تحت هر شرایطی همديگر را تحمل بكنند و در صدد حذف يكديگر نباشند. برگزاری انتخابات و سهم داشتن همه اقوام و قبائل که بدون شک نقش داشتن آنان در تعیین سر نوشت جمعی و اجتماعی شان موجب تحکیم وحدت ملی میگردد و حقوق سیاسی تمام مردم این سرزمین را تثبیت ونهادینه مینماید و همچنین موجب جلب اعتماد مردم شده وآنان را براي  ادامه زندگی در این سر زمین تشویق خواهند نمود و همه گروهها و افراد  تلاش خواهند کرد تا ازطریق جلب آرای مردم حکومت را به دست آورند.
بنا بر این کسانیکه روحیه امتیاز طلبی مغایر با روحیه وحدت ملی را به صورت غیر مشروع و غیر قانونی در کشور ترویج و تقویت مینمایند و به خاطر منفعت شخصی خویش گام بر میدارند کشور را به سمت و سوی بینظمیو فاجعه سوق داده و به جای بدست آوردن عزت و افتخار، در دام ذلت و حقارت و تباهی گرفتار خواهند شد و ‏بعنوان خائنين ملي در تاریخ افغانستان ثبت گردیده و قلمداد خواهند گشت. تأکید و باور همه ای ما باید بر این محور متمرکز گردد که ترویج روحیه تحمل پذیری، جمع شدن بر محور منافع مشترک، درک و درد مشترک و احترام متقابل میان افوام، تنها راه حل این معضل بوده و یگانه راه رهای از گرداب خود خواهی و امتیاز طلبی، تبعیض و تعصب در همه عرصهها میباشد.

دیدگاه شما