صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت اجتناب از نفرت پراکنی و بحران آفرینی در جامعه

-

ضرورت اجتناب از نفرت پراکنی و بحران آفرینی در جامعه

در کشور که اقوام مختلف سکونت دارد و با افکار و اندیشههای گوناگون زندگی مینمایند؛ ساکنین آن ناگزیرند روحیه همپذیری، تعامل منطقی و احترام متقابل را جهت حفظ اتحاد و وحدت ملی مد نظر داشته و رعایت نمایند. از نفرت براکنیهای خشونت آمیز و بحران آفرینی پرهیز کنند و در تأمین و تحکیم پایههای وحدت ملی در افغانستان تلاش مسؤلانه بخرج دهند. بدون حفظ وحدت ملی؛ اقوام و مردم این سرزمین گرفتار نفاق، درگیری و منازعات بی حاصل گردیده و به هیچ وجه مسیر سعادت و خوشبختی را طی نخواهند کرد؛ گامهای پیشرفت و ترقی را بر نخواهند داشت و به هیچ وجه به توسعه انسانی، فرهنگی و مشارکت سیاسی دست نخواهند یافت. در نتیجه دست یابی به صلح پایدار، امنیت دائمی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، نفی تبعیض و تعصب، رفاه و آسایش عمومیغیر ممکن خواهد شد. لذا ایجاد روحیه تحمل پذیری و جمع شدن بر محور منافع مشترک و بهرهمند شدن شهروندان از حقوق و امتیازات مساوی و استفاده از فرصت های برابر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی لازم و ضروری است. احترام به قوانین نافذه کشور و باورمندی و احترام به حاکمیت قانون و همچنان داشتن نگاه انسانی و نگرش به اینکه حاکمیت ملی از آن مردم بوده و به ملت تعلق دارد پایه های وحدت ملی را در افغانستان مستحکم خواهند کرد. افغانستان متعلق به همه اقوام با هم برادر و برابر ساکن آن است و همه وظیفه دارند برای ترقی، پشرفت، رشد، توسعه، آبادانی در این کشور تلاش نموده و در برابر هرنوع تجاوز و تعرض استادگی نمایند. حقوق اساسی شهروندان را قربانی منفعت جویی شخصی و سمتی خویش نمائیم. حق طلبی و عدالت خواهی؛ با ارزشند و غیر قابل انکار اما به صورت قانونی و مشروع، نه وسیله دست رسی به اغراض و اهداف شخصی و گروهی. نماییم. تلاش برای حفظ وحدت و همبستگی ملی از سوی تمام افراد و اقوام ساکن در این کشور، بینهایت مهم بوده و همگان باید از رفتارهای مغایر با وحدت و همبستگی ملی اجتناب نمایند و به جای آن همپذیری و تحمل یکدیگر را پیشه خود ساخته و مدام بر آن تاکید نمایند. احزاب سیاسی نیز در این جامعه ناگزیرند همديگر را تحمل بكنند و تعامل منطقی را در پیش بگیرند. خصوصا در برگزاری انتخابات که بهترین و مسالمت آمیز ترین وسیله کسب قدرت و مشارکت است سهم داشتن همه شهروندان در تعیین سر نوشت جمعی و اجتماعی شان نادیده گرفته نشود و به خواست و اراده آنها احترام گذشته شود تا موجب تحکیم وحدت ملی گردیده و حقوق سیاسی مردم تثبیت ونهادینه گردد و موجب جلب اعتماد مردم شود. بنا بر این  کسانیکه به خاطر کسب قدرت نامشروع و امتیاز طلبی شخصی در صدد شعله ور نمودن آتش نفاق میان اقوام با هم برادر در افغانستان هستند و مدام به ترویج نفرت افگنی و بحران آفرینی دست میزنند و بی شرمانه بر ترویج خشونت، تبعیض و رفتارهای تحقیر کننده و مغایر با روحیه وحدت ملی اقدام مینمایند و کشور را به سمت و سوی بینظمیو فاجعه سوق میدهند باید بدانند که حیله گری و ترفندهای شوم شان کارایی نداشته و مردم آگاه و ملت شریف افغانستان دیگر هیزم سوخت آنها نخواهد شد. یقینا در دام ذلت و تباهی گرفتار خواهند شد و ‏به عنوان خائنين ملي در تاریخ کشور شناسایی و ثبت خواهند گشت. متآسفانه چنین افراد و اشخاص در شرایط فعلی تلاش دارند اوضاع کشور را تیره و تار جلوه داده و با در پیش گرفتن استراتژی تقلب و با استفاده از احساسات و عواطف یک عده وضعیت را پیچیده نموده و انتخابات را وسیله رسیدن به خواستهای نامشروع شان قرار دهند و با مسموم نمودن فضای کشور به منافع شخصی شان دست یابند و حال اینکه انتخابات موجهترین و مشروعترین ابزار وصول قدرت بوده و حاکمان و رئیس حکومت طبق اصول و معیارهای قانونی انتخاب میشوند. اداره حكومت در چار چوب قانون اساسی با اراده و نظر ملت تعیین گردیده و تبلور اراده و خواست مردم میباشد. مردم بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قوانین نافذه کشور، در صحنه انتخابات و در پای صندوقهای رای حاضر میشوند و فرد مورد نظر شان را به عنوان حاکم بر سرنوشت جمعی خویش انتخاب مینمایند. انتخابات نباید همراه باشد با هیاهو و بر پانمودن جنجالهای مغرضانه و مغشوش نمودن اذهان عمومیدر جامعه.
اصولا با وجود قوانین، مقررات و اسناد تقنینی لازم الاجرأ در کشور؛ زمینه و بهانه ای برای ذهینت سازی منفی وجود ندارد. کاندیدان نباید به اختلافات شکننده و غرض آلود دست بزنند. بدون تردید دامن زدن به فتنه و نفاق قومیو سمتی به سود هیچ کسی نخواهد بود. بلکه تنها راه حل تمام معضلات جاری در کشور احترام به قوانین و تاکید بر منافع مشترک است. وظایف و مسؤلیت های برگزاری انتخابات  به حکم قانون مشخص و معین شده است.  آنان طبق اصول و معیارهای قانونی به وظیفه خویش عمل مینمایند.  تصامیم قانونی که توسط کمیشنران و مسؤلین کمیسیون انتخابات اتخاذ میگردد قابل احترام بوده و لازم الاجرا ست و باید محترم شمرده شود و به نتیجه آرای شهروندان احترام گذاشته شود تا ملت با اعتماد كامل و با اطمینان به برگزاری درست و شفاف انتخابات اراده خویش را در تشکیل نظام سیاسی کشور مشاهده نمایند. نظارت بر تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها و از ثبت نام تا اعلان نتیجه نهایی از وظایف و مسئولیتهای مهم کمسیون انتخابات است. تأييد نتايج، رسيدگي به اعتراضات و اعلان نتایج توسط کمیسیون مستقل انتخابات از وظایف قانونی آنهاست. انتخابات که مطابق با اصول و معیارهای قانونی و ملی باشد باعث جمع شدن اقوام و گیردهم آمدن تمام گروههای اجتماعی میشود، تیمهای انتخاباتی نیز موظف و مکلف هستند از انتخابات به عنوان ابزاری قوی و مستحکم در جهت تقویت جمهوریت، دموکراسی، حفظ نظم اجتماعی، امنیت دائمیو حفظ وحدت و همبستگی ملی استفاده نمایند باید از رفتارهای مغایر با وحدت و همبستگی ملی اجتناب کنند. انتخابات باید وسیله همپذیری در جامعه باشد. احزاب سیاسی و همه افراد در این جامعه ناگزیرند تحت هر شرایطی همديگر را تحمل نموده و احترام متقابل را حفظ نمایند. هیچ کس حق ندارد و نمیتواند بنام مذهب و نژاد نسبت به کسی دیگر توهین، تحقیر و بی حرمتی نماید. افغانستان خانه مشترک همه افغان ها بوده و متعلق به همه ملت افغانستان است. سهم داشتن همه اقوام و قبائل و نقش آنان در تعیین سر نوشت جمعی و اجتماعی شان قابل انکار نبوده و موجب تحکیم وحدت ملی گردیده و حقوق سیاسی تمام شهروندان را در این سرزمین تثبیت ونهادینه خواهد نمود . لذا به جای برخوردهای مذبوحانه و ارتکاب رفتارهای ضد انسانی و تحقیر کننده  باید روابط مان را بر اساس احترام متقابل استوار ساخته و در پیش بگیریم و از هر نوع رفتارهای مغایر با کرامت انسانی و تبعیض آمیز اجتناب ورزیم. توهین، دشنام، افترا و تهمت از نظر قوانین داخلی و بین المللی جرم و قابل مجازات است. امید است که با تطبیق قوانین دیگر شاهد چنین رفتارهای خشونت آمیز و برخوردهای شوم و شرم آور در جامعه نباشیم.

دیدگاه شما