صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلودگی‌های شدید وکشنده ای محیطی و نبود امکانات بهداشتی

-

آلودگی‌های شدید وکشنده ای محیطی و نبود امکانات بهداشتی

محیط، محدود به محیط طبیعی ومحیط زیست نبوده و محیط اجتماعی بارویهها و رفتارهای حاکم بر آن نیز بر زندگی،روحیه و اخلاق انسانی تاثیر گذار میباشد.
محيط زيست سالم يکي از حقوق طبيعي انسانها است، اما تآمين اين حق طبيعي و داشتن محيط زيست سالم يکي از چالشهاي اساسي همه ي کشورهاي جهان است. هر قدر انسانها به پيشرفت و ترقي بيشتري دست پيدا کرده اند به همان ميزان نيز محيط زندگي خود را بيشتر آلوده کرده اند شهرپرجمعیت و چندمیلیونی کابل اما بدون بهری برداری ازامتیازات تکنالوژی و اشتغال درکارخانههای صنعتی و بدون وجود ترانسپورت منظم یکی ازآلوده ترین شهرهای دنیا باید به حساب آید. این شهر اما بامردمان سردرگم درمحیط آلوده و ترافیک کور و بی دلیل سرکهای مملو ازکراچیها با صداهای ناهنجار و آزاردهنده از چشم محیط زیست شاروالی ومدیران شهری پنهان مانده اند. شهرنشینان کابل به دلایل مشخص با انواع فشارهای روحی و روانی دست و پنجه نرم میکنند.
هوای به شدت آلوده کابل، ترافیک سنگین و خسته کن، محیط اجتماعی آلوده به افکار و اندیشههای ناسالم، رویههای نادرست و ملال آور سیاسی برخی از شخصیتهای کلیدی، باقضایای سرنوشت ساز ملی مثل انتخابات، زندگی را سخت، نفس گیر و کشنده نموده است که به انواع این آلودگیها اشاره میگردد
الف – آلودگیهای محیطی :
محیط به معنی محیط زیست، تردد، محل کار ، تحصیل و بود و باش دارای انواع آلودگیها بوده که به صورت خلاصه به انواع واشکال زیر میتوان دسته بندی نمود.
یک- آلودگی هوا:
به دلبل نبود پاکی سرگها و سرازیر شدن آبهای باران با گل و لای کوچهها و رهاکردن آبهای آلوده ای چویچههای که معمولا آبهای فاضلاب و شویندهها را با خود میآورد. و باعث پرشدن جدولها میگردد و سپس خاکها از روی سرک براثر حرکت موترهای پرسرعت دو باره به هوا بلند میشود. و استفاده از سوختهای غیر استاندارد و دود زا مثل ذغال سنگ، پلاستیک، کارتنهای باطله  که با خاکها سرک و دودهای متصاعد شده ازانواع وسایل نقلیه به دلیل ترافیک سنگین و عدم کنترل بر موترهای دودزا که پخش کنندههای آلایندههای سمیمیباشد یک جا میگردد،لایه سنگین و تاریکی از هوا را روی شهر کابل ایجاد میکند.دیدن و نمایش آلودگیهای هوایی در شامگاهان و صبح گاهان کابل بر همگان واضح میباشد.در بزرگ شهرهای مثل کابل اکثر نانواییها و هوتلها، از چوبهای روغنی که دود زیادی دارد استفاده میکنند و همچنین در کارخانههای تولید خشت پخته و سایر کارخانهها از مبلایل سوخته، تایرهای کهنه، پلاستیک و دیگر مواد سوختی استفاده میگردد که دود غلیظ و آلودهای از سوزاندن این مواد به وجود میآید.
این آلودگی سنگین زندگی و تردد را برشهروندان، بخصوص اطفال و بزرگسالان تنگ نموده و باعث امراض تنفسی، روانی و روحی میگردد.
مردم به دلیل بی خبری از پی آمدهای این آلودگیها از جانبی و نداشتن امکانات بهتر و فقرحاکم بر زندگی اکثریت شان خود را ناگزیر بر تحمل آن میدانند. دیدهبان محیط زیست در کشور پیش از این اعلام کرده بود که آمار قربانیان آلودهگی آب و هوا از قربانیان جنگ بیشتر است و پزشکان نیز تایید کردهاند که آلودگی هوا حتا در سقط جنین نقش دارد
ب - آلودگی صوتی :
نوع دیگری از آلودگی که تأثیرات فیزیولوژیکی و روانی بر انسان دارد آلودگی صوتی است، به همین دلیل آلودگی صوتی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
آلودگی صوتی بهعنوان یک مشکل اجتماعی تلقی میشود اما متأسفانه این آلودگی در کشور ما اهمیت و جایگاه چندانی ندارد.
مهمترین علت ایجاد آلودگی صوتی افزایش بیرویه تعداد وسایط نقلیه،سروصدای شاگردان موترهای لینی برای کشاندن مسافران به طرف خود و صدای دست فروشان و شاگردان رستورانتهای غیرمعیاری است.در بزرگ شهر کابل وجود کراچیهای خورد وکلان در سرکهای اصلی و محلهای پر رفت و آمد علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی،راه بندی و سد معابر که خودش باید"جرم" باشد و"جزا" داشته باشد، با نصب لاسپیکرهای دستی بر روی کراچیهای شان باعث آلوگی شدید صوتی وآزارعابرین نیز میگردد.بسیاری ازجیب بریها وسرقتهای پول و موبایل، ایجادمزاحمت به عابرین بخصوص برطبقه اناث، نیز دراین محلات انجام میگیرند.
علاوه برمزاحمتهای فوق کراچی داران سطح شهر برای حق السکوت شاروالی و ترافیک به صورت روزمره به تعبیر خود شان "حق "یا"رشوه "میدهند. ازسکوت وبی تفاوتی معنی دار ماموران شاروالی، ترافیک وپولیس محل، معلوم میگردد که معاملات و توافقاتی پیدا وپنهانی در کار است که خودش نوعی فساد پیچیده و در آمدهای بزرگ و نامشروع بزرگی را در پی دارند.
ج – زبالهها و جنگلیها :
علاوه بر آلودگیهای هوا و صوتی آلودگی ناشی ازانداختن جنگلیها در سرکها همراه با ایجاد بوی بد و "تعفن "ناشی از انبارشدن این جنگلیها علاوه بر مناظر و نمایش ناخوش آیند در سرکهای عمومی، نشانگر بی توجهی، بی برنامگی و کوتاهی شهروندان و شاروالیها میباشد که به پاگیزگی و زیباییهای شهرها توجه لازم ندارند.دلیل انبارشدن زبالههای شهری علاوه بر ضعف مدیریت شاروالیها نشاندهنده کوتاهی شهروندان در امر نظافت عمومیمیباشد.
عامل دیگر، استفاده نادرست و برخی از معتادین و برخی ازبچهها و حتی دختران خوردسال در جمع آوری پلاستیک و آهن کهنه میباشند که خودش باعث پخش شدن بیشتر زبالهها و نشانگر اوج فقر،بیکاری و حد اکثر"نیازمندی" میباشد. صحنههای مشابه باعث ناراحتی روحی وروانی عابرین نیز میگردد.عامل دیگر کشت و گزار گلههای سگهای ولگرد و گرسنه بر روی زبالهها است که برای خودشان دنیایی دارند !
د – تراکم جمعیت و ترافیک سنگین:
عامل دیگر آلودگی شهری وجود جمعیتی بیش از ظرفیت مثل شهر کابل و ترافیک سنگین وغیرقابل کنترل دراکثر شهرها بخصوص درساحات مرکزی شهرکابل میباشد که علاوه بر عامل آلودگی هوای،صوتی،محیطی عامل ازدحام، بی نظمیو هدر رفتن ساعات و وقت شهروندان میگردد.مسیری که درحالت عادی کمترازیک ساعت یا حد اکثر یک ساعت وقت بگیرد در ترافیک بی حد وحصر کابل بخصوص در فصل زمستان دو الی سه ساعت وقت مردم در مسیر عبور از مرکز شهر تلف میشود.
عوامل و دلایل اصلی ترافیک هرچی باشد، مدیران شهری هیچ پلان و برنامه ای برای کاهش و یاکنترل بر ترافیک ندارد.این نوع ترافیک علاوه برتضیع وقت شهروندان و پرداخت کرایههای بیشتر باعث کم کاری و ضرر موتر داران شخصی به دلیل مصرف تیل بیشتر نیز میگردد. اضطراب و نگرانی و تشویشهای مسافران شهری ناشی از ضعف مدیریت شهری و همچنین عامل استرس و تشویشهای روحی و روانی مسافران شهری گردیده که پیامدهای ناگواری مثل امراض مختلف و مشکلات روحی و روانی را به دنبال خواهد داشت.
ه – نبود فضای سبز و امکانات بهداشتی:
در تمام شهرهای دنیا حدافل فضای سبز مثل پارکها و تفریح گاهها برای عموم مردم در نقاط معین شهر در نظر گرفته میشود ولی در شهرکابل به عنوان مثال نسبت به تراکم جمعیت و الودگی هوا به میزان اندک و محدود فضای سبز وجود دارد که آن هم برای عموم آزاد نیست یا باید تکت خریداری کنند.  نبود فضای سبز نه تنها محدویتی برای خانواده و کودکان ایجاد کرده و خانوادهها محل مناسب برای گشت و گذار ندارند بل محلات محدودی هم که وجود دارد مثل باغ وحش و باغ بابر یا قرغه، مردم امنیت فزیکی و روانی بدلیل حضور مزاحمین و باندهای سارقین و تبهکار در این محلات نخواهند داشت، لذا از سودای چکر درچنین محلاتی میگذرند.
ب- نبود امکانات و سرویسهای بهداشتی در سطح شهرها
در تمام شهرهای دنیا در مراکز پرجمعیت شهری تشنابها و توالتهای عمومیاز طرف شاروالیها برای مردم در نظرگرفته میشود .ولی در شهر مثل کابل مشکل عمومیدیگر نبود امکانات و سرویسهای بهداشتی است که درمراکز مزدحم و پر رفت و آمد شهری مثل باغ عمومی، کوته سنگی، دارالامان، سرای شمالی حتی یک مورد توالت وجود ندارد لذا مردها در اطراف سرکها رفع حاجت میکنند که این عمل هم باعث نمایش ناخوش آیند، طعنه و هم باعث آلودگی شهر میگردد که مردها این رفتاررا به راحتی انجام میدهند. ولی زنهای بیچاره برای رفتن به کار واداره و بازار باید چی کنند؟ در شبهای تاریک با سپری نمودن ساعتها در ترافیک یک مسافر اگر مشکل پیداکنند چی باید کنند؟مدیریت شاروالیها متاسفانه هیچ طرح وپلانی در این بخش هم ندارد.

دیدگاه شما