صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احترام به تصامیم کمیسیون‌های انتخاباتی

-

احترام به تصامیم کمیسیون‌های انتخاباتی

صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی به صورت واضح در قانون اتخابات و طرزالعملهای مربوطه مشخص و معین شده است.
با توجه به اسناد تقنینی مرتبط، کمیسیونهای انتخابات و سمع شکایات باید مکلفیتهای خویش را در جهت تطبیق و اجرای قوانین و با توجه به منافع و مصالح عمومیجامعه انجام دهند.
اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات در چوکات قانون بوده و از صلاحیتهای قانونی این نهاد بوده است. بررسیها و تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات بدون هیچ گونه دخالتی از طرف حکومت و یا کدام نهاد دیگر کاملا دقیق و قانونی بوده و هیچ گونه تخطی که منجر به تغییر نتیجه انتخابات باشد، مشاهده نمیگردد.
لذا کاندیدان ریاست جمهوری نیز ناگزیرند که به تصامیم قانونی کمیسیونهای انتخاباتی احترام بگذارند و به حاکمیت قانون باورمند باشند.
مرجع شکایات انتخاباتی کمیسیون سمع شکایات انتخابات است. با وجود چنین نهاد قانونی در رسیدگی به شکایات کاندیدان؛ هیچ ضرورتی به زورگویی و ایجاد هیاهو و اغتشاش در جامعه و اذهان عمومینیست.
مصلحت و منفعت جمعی ایجاب مینماید که به کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی نیز اجازه داده شود تا این کمیسیون بتواند به مکلفیتهای قانونی خویش عمل نموده و شفافیت کامل را در پروسه انتخابات تأمین کنند.
قضاوتهای زود هنگام، ایجاد بحران و شایعه پراکنی، به نفع هیچ کاندیدی نیست. به عبارت دیگر هر کاندیدی حق دارد شکایات شان را به صورت قانونی مطرح نموده و از آرای پاک مردم صیانت نمایند.
صیانت از آرای پاک از طریق قانونی امکان پذیر و منطقی بوده و قابل دفاع و حمایت میباشد. هر موضع گیری که در چوکات قانون صورت نگیرد بدون تردید زور گویی محسوب میگردد. معمولا افراد و اشخاص قدرت طلب تلاش میکنند که به صورت غیر قانونی از پروسه انتخابات امتیازگیری نمایند. ولی در شرایط کنونی این روش قطعا جوابگو نبوده و موثر نخواهد بود.
بلکه تنها راه حل منطقی این است که  معضل انتخاباتی را باید از طریق مرجع حل و فصل نزاع و مناقشات انتخاباتی، حل و فصل نمود.
صلاحیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی در صلاحیت کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی است. چنانکه در قانون انتخابات برگزاری انتخابات، نحوه شمارش آرا و اعتبار دادن و یا اعتبار ندادن به آرا، از صلاحیت کمیسیونهای انتخاباتی شمرده شده و رسیدگی به شکایات باید در چوکات قانون و طرزالعملهای مصوب صورت گیرد.
تمام راه کارها در قانون انتخابات بیان شده است چنانچه در ماده نود و سه قانون تعدیل شده انتخابات چنین بیان شده است که تصمیم کمیسیون مرکزی شکایات در را بطه به رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی  نهایی میباشد. در صورت اختلاف میان هردو کمیسیون هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هردو کمیسیون ایجاد میگردد.
هیئت مختلط اختلاف را بررسی نموده و در زمینه تصمیم اتخاذ مینماید که این تصمیم نهایی میباشد.
هرگاه هیئت نتواند اختلافات را رفع نماید موضوع به محکمه اختصاصی احاله میگردد. ستره محکمه به منظور رسیدگی به اختلافات محکمه اختصاصی را حسب احوال در مرکز ولایات ایجاد مینماید. فیصله محکمه اختصاصی در زمینه قطعی میباشد. هردو کمیسیون مکلف هستند که با محکمه اختصاصی همکاری نمایند.
با توجه به این سازکارهای قانونی جهت حمایت از آرای پاک مردم چه نیاز به متشنج نمودن اوضاع و مسموم نمودن فضاست که متاسفانه برخی از کاندیداها به این شیوه رو آورده اند؟
بنا براین کمیسیونهای انتخاباتی با توجه به اصول و راه حلهای قانونی که در قانون انتخابات، بیان شده است عمل و اجرأات خواهند کرد. معیارها و ضوابط مشخص شده در قوانین نافذه را تحت نظارت نهادهای مختلف ملی و بین المللی، در تمام مراحل انتخابات در نظر خواهند داشت.
بدلیل اینکه مسؤلیتها و مکلفیتهای نهادهای مرتبط و شهروندان به صورت واضح بیان شده است.
هیچ دلیلی برای قدرت نمایی و استفاده ابزاری از مردم وجود ندارد و هیچ مشکلی را نیز حل نخواهد کرد. پس بهتر آنست که در تمام مراحل برگزاری انتخابات حاکمیت قانون را بپذیریم و تاکید نمائیم که هردو کمیسیونهای انتخاباتی و شکایات با جدیت و قاطعیت و در چوکات قانون رفتار نموده و مسؤلانه عمل نمایند و از اعتماد که به آنها شده است سؤ استفاده نه نمایند.
کاندیدان محترم ریاست جمهوری نیز باید تأمل نمایند که ایجاد بی نظمیو پراکندگی سیاسی و اجتماعی میان شهروندان هرگز راه حل  نیست و باید به جای وارد نمودن اتهام تقلب به تیمهای رقبیب از تأمین شفافیت انتخابات و صیانت از آرای پاک مردم تاکید نمایند. این مسؤلیت کمیسیونهای انتخاباتی و شکایات است که وظایف قانونی شان را در نظر داشته و از آرای پاک شهروندان صیانت و محافظت نمایند.
با وجود نهادهای قانونی داخلی و بین المللی انتخابات و نظارت دقیق و قانونی آنها بر برگزاری انتخابات و شمارش آرا و اعلان نتایج و رسیدگی به شکایات انتخاباتی؛ کشاندن مردم به سرکها و سؤ استفاده از احساسات پاک آنها ضرورت نداشته و یک نوع بی نظمیاجتماعی را به همراه دارد. لذا لازم است همگان از این نوع رفتارها اجتناب ورزند. با توجه به تاکید قانون انتخابات و طرزالعملهای انتخاباتی؛ اعلان و تایید نتایج انتخابات باید از شفافیت لازم و کافی برخوردار باشد؛ مراحل نهايي در برگزاري نتخابات تأييد نتايج، رسيدگي به اعتراضات، و تأييد نامزد و کاندید پيروز است.
اين تأييد از طريق گزارشات انتخابات، شمارش مجدد آراء، و بازرسيهاي مستقل انجام مي شود. فرايند تأييد شامل رسيدگي به مشاجرات در خصوص نتايج نيز مي باشد. مقامات قضايي و حيطه قدرت آنها در چارچوب قانوني تعيين مي شوند. پس از اين كه نتايج تأييد شدند و به اعتراضات رسيدگي گردید، هيئت مديريت انتخابات مي تواند نتايج نهايي را اعلام كند. بنا براین شفافیت در تمام مراحل و موارد فوق مهم بوده و فقدان آن، به تغییر نتیجه انتخابات خواهد انجامید که این امر باعث تضیع حق و حقوق شهروندان در برگزاری انتخابات خواهد شد و نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد. به همین جهت لازم است که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی متوجه این امر مهم باشد و شفافیت را در نظر داشته و برای تحقق آن، مسؤلانه تلاش نمایند. چنانچه که کمیسیون مستقل انتخابات به خوبی مسؤلیت شان را ادا نمودند امید است که کمیسیون سمع شکایات نیز این مسولیت خطیر را به احسن وجه به انجام برسانند.

دیدگاه شما