صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فهرست؛ نگاهی به آمار تلفات غیرنظامیان در افغانستان

-

فهرست؛ نگاهی به آمار تلفات غیرنظامیان در افغانستان

طبق گزارش یوناما از تلفات غیرنظامیان در افغانستان، در 9 ماه اول سال 2019 آمار ثبت شده تلفات غیرنظامیان، 42 درصد افزایش را نسبت به این دوره در سال 2018 نشان میدهد.
یوناما در 9 ماه که از اول جنوری تا 30 سپتامبر را شامل میشود، 8هزار و 239 مورد از تلفات غیرنظامیان را در سال 2019 ثبت کرده است که از این میان 2هزار 563 تن جان باخته است و 5هزار 676 نفر دیگر زخمی شدهاند.
به نقل از یوناما این آمار نه تنها از 9 ماه نخست سال 2018 بیشتر شده است بلکه از سال 2014 به این طرف، بالاترین آمار تلفات غیرنظامیان در 2019 به ثبت رسیده است. به همین دلیل یونا در آغاز این گزارش از تمام طرفهای درگیر در منازعه و جنگ افغانستان خواسته است که نه تنها به غیرنظامیان آسیبی نرسد بلکه از آنان محافظت شود.
تنها در ماه جولای این سال آمار ثبت شده تلفات غیرنظامیان به صورت سرسام ‏آوری افزایش یافته است. این آمار از سال 2009 به این طرف که یوناما ثبت نظاممند تلفات غیرنظامیان را آغاز کرده، بیسابقه گزارش شده است. یوناما در گزارش خود گفته است که از سال 2009 به این طرف هرگز آمار تلفات غیرنظامیان به این پیمانه نبوده است.
کابل، مرکز قدرت و پایتخت افغانستان در این دوره شاهد چندین حملات خونین و پیهم بود که حمله بالای محفل عروسی در تالار «شهر دبی» در ناحیه ششم شهرکابل از مهشورترین آن است. در این حمله که تمام تلفات را از غیرنظامیان گرفت، 63 نفر جان باختند و 182 نفر دیگر زخمی شدند.
عاملان تلفات غیرنظامیان را می‏توان به دو گروه تقسیم بندی کرد. گروههای ضددولتی با استفاده از حملات انتحاری و شبیخون، نیروهای دولتی و حامیان آن با استفاده از حملات هوایی و زمینی، باعث افزایش تلفات غیرنظامیان میشوند. به نقل از گزارش یوناما، در شش ماه نخست سال گذشته تلفات غیرنظامیان از سوی گروههای ضددولتی کمتر گزارش شده و ماههای آخر افزایش یافته است. با آن هم آمارها نشان میدهد که بیشترین تلفات غیرنظامیان از سوی گروههای ضددولتی رقم خورده است.
طبق گفتههای یوناما، در طول این 9 ماه در سال 2019 تلفات غیرنظامیان توسط حملات انتحاری و غیرانتحاری به 42 درصد می‏رسد در حالی که در جنگهای زمینی و رو در رو، 29درصد از تلفات را شامل میشود و 11درصد آمار تلفات غیرنظامیان توسط حملات هوایی رقم خورده است.
تلفات غیرنظامیان که از سوی گروههای ضددولتی رقم خورده است به 5هزار و 117 نفر میرسد که از این میان 1هزار دو صد بیست نفر جان باخته اند و 3هزار 910 نفر دیگر زخمی شدهاند. این رقم نشان میدهد که 62درصد تلفات غیرنظامیان در این دوره توسط گروههای مخالف دولت انجام شده است.
در همین حال یوناما دریافته است که 2هزار 348 از تلفات غیرنظامیان توسط حملات نیروهای دولتی و حامیان آنان رقم خورده است که از این میان 1هزار و 149 نفر کشته شدهاند و 1هزار و 199 نفر دیگر زخمی شدهاند. بیشتر این تلفات توسط حملات هوایی صورت گرفته است. این رقم نسبت به این دوره در سالهای گذشته، 26درصد افزایش را نشان میدهد.
این آمارها نشان میدهد که تلفات غیرنظامیان با شدتگیری تنشها میان طالبان و دولت افغانستان افزایش یافته است و مسئول یوناما در افغانستان نیز تاکید کرده است که برایش کاهش جنگ و تلفات غیرنظامیان، نیاز است تا در گفتوگوهای صلح، «آتشبس» به عنوان یکی از پیششرطهای اصلی صلح مطرح گردد. این در حالی است که گروه طالبان به آتشبس به عنوان یک ابزار برای مذاکره فکر میکند و صرفا گفته اند که روی کاهش خشونتها رایزنی میکنند.
جنگ افغانستان که تا حال پایان آن نامعلوم است، ممکن است صورتهای گوناگون داشته باشد و گروههای مختلف دلایل گوناگون برای جنگیدن داشته باشند اما آنچه که پیداست این است که بیشترین تلفات این جنگ را غیرنظامیان و شهروندان عادی و آسیبپذیر این کشور میپردازند.
براساس جدیدترین گزارش یوناما از تلفات غیرنظامیان، 41درصد از کل قربانیان را در این 9 ماه سال 2019 زنان و کودکان در بر میگیرد. در این مدت 9صد و 23 زن (261 کشته و 662 زخمی) و 2 هزار و 421 کودک  (631 کشته و 1هزار و 830 زخمی) در جمع تلفات غیرنظامیان گزارش شده است.
آمار تلفات غیرنظامیان با گذشت هر سال رو به افزایش بوده است. گزارشها از سال 2018 نشان میدهد که در این سال تلفات غیرنظامیان نسبت به یک سال قبل از آن افزایش داشته است.
طبق گزارش یوناما در سال 2018 تلفات غیرنظامیان به بالاترین سطح گزارش شده و در این گزارش آمده است که 3 هزار و 800 نفر جان باخته و در حدود 7هزار و 2صد تن دیگر زخمی شده اند این در حالی است که در ماه نخست سال 2019 تلفات غیرنظامیان نسبت به سال گذشته 42درصد افزایش را نشان میدهد.
با نگاه گذرا به آمار تلفات غیرنظامیان در کشور میشود نتیجه گرفت که با گذشت هر سال دامن خشونتها و جنگ گستردهتر از قبل میشود و از مردمان بیدفاع و آسیبپذیر قربانی میگیرد. یکی از گروههای آسیبپذیر زنان و کودکان استند که گذشته از جنگها و آثار به جا مانده از آن، درگیر خشونتهای خانوادگی و آزارهای متوالی استند.
از میان گروههای مخالف دولت فعلا گروه طالبان به روند گفتوگوهای صلح پیوسته اند و انتظار میرود که در نشستهای بین الافغانی این گفتوگوها به نتیجه مطلوب بیانجامد. طالبان یکی از گروههای که در جنگ با دولت افغانستان، بیشترین تلفات را از مردم عادی گرفته است. هرچند این گروه در این اواخر خبر داده اند که روی طرح کاهش خشونتها کار میکنند اما به نظر میرسد که «آتشبس» دایمی تنها راهیست که منجر به کاهش تلفات ملکی خواهد شد.

دیدگاه شما