صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارآفرینی وتحول اقتصادی

-

کارآفرینی وتحول اقتصادی

امروزه هجوم همزمان به سوي کارآفريني و تاکيد شرکت ها بر نوآوري براي بقا و رقابت با کارآفريناني که بيش از پيش در صحنه بازار ظاهر ميشدند، موجب هدايت فعاليتهاي کارآفرينانه درجامعه شد. کارآفريني در جوامع به صورت فزآينده اي مورد توجه مديران ارشد شرکت ها قرار گرفت تا آنها نيز بتوانند به فرايند اختراع، نوآوري و تجاري نمودن محصولات و خدمات جديد خود بپردازند. که موجبات تحول را در جامعه ایجاد می نمایند.
تغییرات اقتصادی در جامعه در کوتاه مدت را تحول اقتصادی می نامند. تحول و تغییرات سریع اقتصادی برای خروج بحران جامعه از مشکلات اقتصادی هدف اساسی پروگرامهای دولت می باشد. توسعه اقتصادی برنامه جامعی است که تمام تغییرات مطلوبی که به عنوان هدف گذاری از قبل تعیین شده در قالب پروگرامهای عملیاتی و اجرایی در بر دارد. اقتصاد توسعه پايدار يعني توانايي يك اقتصاد براي رسيدن به رشد مطلوب و حفظ آن براي بلندمدت. كميته توسعه پايدار سازمان ملل تعريف خود را اين گونه ارايه مي دهد:
افزايش پايدار در توليد و مصرف كالاها و خدماتي كه مربوط به نيازهاي اوليه بوده و كيفيت زندگي را ارتقاء ميدهند. اين كار بايد همزمان با كاهش بهره برداري از منابع طبيعي و مواد سمي وپراكندن زبالهها و آلايندهها در چرخه زندگي باشد تا نيازهاي نسلهاي آينده را دچار مخاطره نسازد.
کارآفريني تأثير مستقيميروي توسعه اقتصادي و اجتماعي مردم دارد, هر چه يک جامعه بيشتر در فعاليت هاي کارآفريني شرکت کند, سريعتر به توسعه اقتصادي و اجتماعي دست مييابد. اما نخستين مشكل کارآفرینی رقابت است همواره عرصه را بر كارهاي تجاري تنگ كرده است. ولي، اقتصادكنوني كه از فناوري بالايي بهره برداري مينمايد تعداد به مراتب بيشتري از رقبا را پيش بيني ميكند. بر خلاف دهههاي گذشته، تغييرات، نوآوري¬ها و بهبودها اكنون در بازار كار بسيار متداولند. شركتهای کوچک بايد نوآوري به خرج دهند يا از بازار خارج شوند.
در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار جهان امروز که با تغییر و تحولات پرشتاب محیط بین المللی، گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و دگرگونی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است، کارآفرینی را به مثابه موتور توسعه اقتصادی به کار گرفته اند، زیرا می تواند در رشد و توسعه اقتصادی کشورها که سبب افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی خواهد شد، نقش مهمی داشته باشد. دقیقاً بر همین اساس بود که ژوزف شومپیتر معتقد بود که کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش وی عبارت است از نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از عوامل تاثیر گذار. وی اشاره می کند که تعادل پویا از طریق نوآوری و کارآفرینی ایجاد می شود و این دو مشخصه یک اقتصاد سالم هستند.
کشورهای پیشرفته از دهه های قبل و برخی کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر، با توجه به نقش موثر و مثبت تحقیق و توسعه در گسترش کارآفرینی برنامه ریزی و پالیسی های حمایتی خوبی انجام داده اند. تدوین استراتژی ها، سیاستها و برنامه های لازم برای گسترش روحیه و رفتار کارآفرینانه، آموزش و مشاوره، ایجاد فضای مناسب تر برای فعالیت کارآفرینان در زمینه های گوناگون اقتصادی-اجتماعی، رفع موانع و ایجاد ارتباط و همکاری بین آنها و تسهیل دستیابی آنها به بازارهای جهانی از جمله اقداماتی است که در این زمینه صورت گرفته و دستاوردهای چشمگیری نیز داشته است.
در کشور عزیزمان افغانستان، علی رغم داشتن جمعیتی مستعد و نیز برخورداری از منابع طبیعی فراوان، تولید ناخالص داخلی سرانه در سطح پایین قرار دارد و نرخ بیکاری نیز بالا می باشد. افزون بر این بسیاری از شرکتها، به سبب بهره وری اندک، فقدان تقاضا و غیره در آستانه تعطیلی می باشند و یا تعطیل شده اند و امکانات رقابتی کشور هم در بازارهای جهانی اندک است؛ از این رو توسعه کارآفرینی رویکردی ضروری است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. اما کارآفرینی که مبتنی بر تحقیق و توسعه باشد که بتواند با کاهش ریسک برنامه ریزی شده انعطاف بخشی و پویایی لازم را برای تحول تولید و اشتغال در جامعه ایفا نماید.
کارآفرینی و حمایت از آن بخصوص در دوران پسا انتخاباتی و در دولت آینده باعث تحول آینده اقتصاد جامعه می شود. از خواص کارآفرینی این است که نیازمند سرمایه اندک اما پشتکار و پی گیری زیاد می خواهد. به عبارتی محور اصلی کارآفرینی، مفکوره است که می تواند از سرمایه اندک شروع شود و گسترش یابد.
ریسک مالی کارآفرینی بالا است و پوشش آن نیز خود مسئله جدی است. کارآفرینان اقتصادی با مشورت و استفاده از تجربیات دیگران و نظرات مشاوران اقتصادی و ارزیابی طرح ها به صورت علمی و عملی می توانند ریسک مالی و سرمایه خود را به حداقل برسانند و کمترین ضرر را متحمل شوند.
این مطلب که «هر چقدر ریسک پروژه بالا باشد، سود آن نیز بالاتر است»، نباید به امید رسیدن به سودهای موهومی و نجومی در دام سودجویان و کلاه برداران مختلف در جامعه بیافتند. مفهوم کارآفرینی، با مفهوم سرمایه گذاری صرف تفاوت دارد. جوانان عزیز کشور ما باید در نظر داشته باشند که شور و اشتیاق جوانی و پتانسیل های بالای دوره جوانی نباید مانع از نادیده گرفتن خطرات احتمالی و ریسک های موجود در کسب و کار شود.
کلاهبردارانی که با وعده و عید به فکر غارت سرمایه های خرد جوانان است، مسئله ای بسیار متفاوت با کارآفرین می باشد. کارآفرینی یعنی ایجاد فعالیتی جدید بر اساس مفکوره ذهنی که در نهایت آن را به عنوان یک شغل و معیشت در نظر می گیرند.
افغانستان عزیزمان با دارا بودن جمعیت جوان و فعال اما اقتصاد پایین و ضعیف با راه اندازی کسب و کارهای خرد و کوچک می تواند زمینه تحول اقتصادی را در جامعه ایجاد نمایند. دولت و مسئولین نیز با در نظر گرفتن این پدیده، با حمایت های مالی از طریق اعتبار بخشی مالی و تامین مالی پروژه های خرد، یا حمایت های معنوی و قانونی از مفکوره های اثر گذار در اقتصاد ملی، زمینه را برای تحول اقتصادی مطلوب در آینده ای نزدیک فراهم آورند.

دیدگاه شما