صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شمارش معکوس تاآغازمذاکرات

-

شمارش معکوس تاآغازمذاکرات

گمانه زنیها بر این است که به زودی مذاکرات بین الافغانی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان آغاز می شود و هیئت های تعیین شده از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان نسبت به موضوعات که که پیش بینی می شود درمذاکرات مطرح شود  درحال بحث و تبادل نظر است و هرکدام در مذاکرات موضوعات مورد نظر خویش را مطرح خواهد کرد   و پیش بین می شود که گروه طالبان آجندای تعریف شده خود شان را در مذاکرات مطرح خواهد کرد، دوگانگی در پیشکش آجندای مورد مذاکره یکی از مشکلات عمدهی گفتگوها خواهد بود که دو طرف در تلاش اند تا با متقاعد ساختن جانب مقابل خواستههای خویش را به کرسی بنشاند.
مذاکرات بین الافغانی در واقع گفتگو میان یک گروه متخاصم و مردم افغانستان خواهد بود، دولت و نمایندگان احزاب سیاسی به صورت غیر مستقیم به نمایندگی از مردم در میز مذاکره اشتراک میورزند، نمایندگان طالبان نیز به نیابت از تعدادی جنگجویان شان که عدد شان به صد هزار هم نمیرسد در این مذاکرات اشتراک میورزند، آنچه که قابل تفحص و تعمق میباشد خواستههای طالبان از نتیجهی این مذاکرات میباشد، نکتهی که از رفتار و کردار آنان به صورت تلویحی میتوان به آن پی برد مبنی به مطالبات آنان از برایند مذاکرات است، این گروه مدعی تسلط بر بیش از هفتاد فیصد خاک افغانستان است که با پیشکش نمودن این زمینه در تلاش اند تا امارت خود خوانده شان را در میز مذاکرات به عنوان نظام سیاسی پیشکش نمایند.
جدا از اینکه امارت طالبان متبادر روزهای سخت و سیه روزیهای مردم افغانستان در اذهان عامه میباشد، از دیدگاه حقوق بین الملل و نظامهای تعریف شدهی جهانی، امارت طالبانی با معیارهای ذکره شده نیز مطابقت ندارد، این نظام خود خوانده نه در قالب فدرالیزم قابل مفهوم است و نه در قالب سائر نظامهای رایج در دنیا، بلکه برخواسته از متن مفکورههای خشن و ضد انسانی طالبان است که تحت پوشش آن در توجیه هرگونه جنایات و رفتارهای غیر ارزشی شان صبغه و ماهیت دینی میدهند؛ بنا بر این پیشکش امارت طالبانی در مذاکرات بین الافغانی به مثابه گذاشتن تیغ برنده بر گلوی مردم افغانستان است که طی سه دهه مکررا افغانها را در میان مرگ و زندگی با پذیرش نظام شان مخییر نموده است که مردم افغانستان نه تنها امارت آنان را نپذیرفته اند؛ بلکه تا این مدت قاطعانه در برابر آن ایستادگی نموده و با حمل پرچم سه رنگ از جمهوریت و ارزشهای آن به قیمت جان شان محافظت نموده و مفکوره طالبانی را در زباله دان تاریخ انداخته اند.
حقیقت این است که نسل نوین افغانستان طی بیست سال گذشته شاهد تغییرات اساسی در تمام ابعاد زندگی شان بوده اند، این نسل مجهز به دانش روز و توان استفاده از تکنولوژی مدرن، به دنیای نوین وصل گردیده است ارزشهای قابل قبول برای جوان امروز افغانستان ارزشهای پذیرفته شده جهانی است، این ارزشها حیطههای مختلف قابل لمس و مشاهده است، دانشهای معیاری و کاربردی که توان حل یکی از معضلات اجتماعی را داشته باشد به عنوان یک ارزش جوان امروز قلمداد میشود، عصری ساختن استفاده از تکنولوژی و تکثیر آن در ابعاد گوناگون اجتماعی دارای ارزش اقتصادی و اجتماعی است، همینطور بازسازی افغانستان و اتصال کشور به دنیای مدرن در روابط چند جانبه بار ارزشی دارد، سائر موارد، همچون احترام به حقوق زن و حقوق بشر، آزادی بیان و رسانهها، احترام به حقوق فردی منع شکنجههای غیر انسانی دارای بار ارزشی و اخلاقی است که شخصیت جوان امروز را در پیلهی خودش تنیده است و عدول از آن در جمع غیر ممکنها به حساب میآید.
طالبان باید بدانند که شلاق زدنها و اعدامهای سلیقهی در قاموس جوان افغان بیگانه است و این عناصر ضد ارزشی را تحت هر عنوانی که پیشکش نمایند مردود است، جامعه کنونی جامعه متکثر است چند صدایی در چنین جامعهی به عنوان یک ارزش پذیرفته شده است همهی این ارزشها زیر چتر جمهوریت معنی و مفهوم یافته است، جمهوریت به عنوان یک نظام بی بدیل مفکورهها و ایدئولوژیهای محتلف را در دل خود جا داده است عقاید و باورهای مختلف، گروههای سیاسی با طرز تفکر گوناگون، جامعه مدنی با پذیرش ارزشهای نوین همه و همه در قاموس جمهوریت جایگاه اساسی خود را دارا میباشند، زیر چتر جمهوریت هرگونه اعتراض و نارضایتی در قالب بحث و گفتگو و حرکات مدنی قابل مطالبه است، هیچ گروه سیاسی و پیروان هر ایدئولوژی حق ندارند دست به اقدامات خشونت آمیز و مسلحانه بزنند و یا از مجاری متضاد با امنیت ملی به خواستههای خویش دسترسی یابند، هر گونه مطالبات و خواستهها در قالب قوانین نافذه قابل پیگیری و مطالبه است.
بحث حقوق زن با تمام ابعاد آن در جامعه امروزی پذیرفته شده است و جوانان نسل نوین آن را به عنوان یک ارزش دموکراتیک پذیرفته و این ارزش در قلمرو جمهوریت قابل احترام میباشد، زن امروز با زنان دوره حاکمیت طالبان تفاوتهای چشمگیری دارند، زنان امروز مکاتب و دانشگاهها را سپری کرده اند آنان از زاویه جهان شمولی به قضایا و ابعاد سیاسی مینگرند، زنان امروز جهت کسب دانش و تجارب جهانی، مرزها را در نوردیده است و با استفاده از فضایی ایجاد شده ، در کشورهای شرق و غرب تحصیل نموده اند، آنان با تمام زوایای حقوق زن و جامعه سیاسی آشنایی عمیق دارند، زنان امروزی حق فعالیت در اجتماع و مراکز آکادمیک را دارا میباشند، آنان به عنوان نیمی از جامعه در ساختارهای دولتی نقش فعال و برازنده ایفا مینمایند، هم اکنون تمام ساختارها و ادارات دولتی با حضور چشمگیر زنان در لایههای آن رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته اند، حضور زنان در ارگانهای مهم ، به خصوص لوی سارانوالی، ستره محمکه و سایرنهادهای عدلی و قضایی برجسته و چشمگیر است، آنان با حضور فعال شان در عرصههای یاد شده توانسته اند تغییرات قابل لمسی را در افغانستان نوین به وجود بیاورند.
بنابراین، نمایندگان جمهوریت به عنوان نماینده حد اکثری نفوس این مرز و بوم در مذاکرات بین الافغانی باید موضوع مذاکره بر سر جمهوریت و امارت را منتفی اعلان نمایند، امارت طالبان با دیدگاه و تعریف تنگ نظرانه شان از دستاوردهای نوین، مانع عمده بر سر راه توسعه و ترقی افغانستان به حساب میآیند ظرفیت پذیرش امارت طالبانی در قبال خواستههای مردم افغانستان محدود و غیر قابل عملی است، این محدودیت به گونهی است که ظرفیت پذیرش هیچ یک از ارزشهای فوق الذکر در قالب آن نمیگنجد، بنا بر این قبل از اینکه چالش جدی بر سر مباحث تغییر نظام به وجود بیاید، بهتر است که نمایندگان جمهوریت به نمایندگی از آدرس حد اقل سی میلیون نفوس این سرزمین، از ابتدا آجندا را به گونهی به آنان بقبولاند که بحث بر سرنوع نظام منتفی باشد؛ چون در این مورد نه تنها نمایندگان نظام، بلکه تمام مردم افغانستان اتفاق نظر دارند که هیچگاه جمهوریت را با نظام دیگری قابل بحث و مذاکره نمیدانند بهتر است که جهت روشن شدن آجندا از ابتدا چنین مباحثی منتفی اعلان گردد.

دیدگاه شما